آنچه گذشت

0 views
0%

مقدمه می توانید نخوانید عشقی در کار نیست فقط بعضی از پسرها که باهاشون هستم حس می کنم یک حس نزدیکی یا آشنایی بیشتری باهاشون دارم از اونجایی که نمیشه خاطرات خودم رو برای همه تعریف کنم برای شما می نویسم که هم خودم سبک شده باشم هم شما شاید لذت ببرید البته زیاد از گذشته ای که دارم راضی نیستم و به طور دقیق هم خیلی از قسمت هاش یادم نمیاد ولی سعی می کنم با آب و تاب تعریف کنم که خوش بگذره بهتون خیلی ادبیاتم خوب نیست و خاطره نویس خوبی نیستم و در ضمن اسامی رو تغییر دادم و مشخصات هم تا جایی که لو نره تعریف میکنم شاید یک روز اولین خاطرۀ سکس یا همون همجنس بازیم رو براتون نوشتم اما الان از خاطرات سربازی می گم یکسال اول خیلی ها من رو جدی نمی گرفتند من از شمال کشور و پادگانی که در حال خدمت بودم همه اهل جنوب بودند البته پادگان نزدیک های شمال شرق کشور بود کاملا با بقیه فرق داشتم نه فقط به خاطر پوست سفیدم چون قدم کوتاه تر از همه بود و قیافه سوسولی من داد میزد که حسابی مامانی هستم و تا به حال از خونه بیرون نیومدم اون اوایل هم که اسمم یا اون پسر عینکیه بود یا آبجی مهران کلی متلک بارم میکردن اما سخت نمی گذشت مخصوصا وقتی فهمیدن شوخ و مهربون هستم بعدا این یکسال رو تعریف میکنم کم کم سربازهای قدیمی رفتن و من برای اینکه از سرمای شدید بیرون دور باشم خودم رو برای معاون افسرنگهبانی معرفی کرده بودم یک شب که نوبت نگهبانی من بود رفتم دفتر نگهبانی از اون جایی که افسرنگهبان اون شب زیاد پادگان رو جدی نمی گرفت کلید دفتر نگهبانیِ پایینِ پادگان رو داد به آبدارچی و همه مسئولیت ها رو سپرد به زور به من و رفت دفتر نگهبانی بالا که با دیدن تلویزیون مراقب همه چی باشه من موندم و آبدارچی که سرباز گروهان کناری ما بود رنگ چشمهاش قهوه ای روشن بود و قدش یه ذره از من بلندتر لاغر و سبزه تازه خدمت بود و چونۀ گرمی برای حرف زدن داشت اخلاقش خیلی به من آرامش می داد داشت از این تعریف می کرد که زیاد با گروهانی که داره راحت نیست و همه اذیتش میکنن کلی هم با احترام حرف میزد که مبدا من که ارشدترش هستم تنبیه اش کنم چایی ریخت و نشستیم به صحبت گفتم زیاد سخت نگیر به خودت من اصلا تنبیه کردن بلد نیستم و مطمئن باش تا آخر نگهبانی هم افسرنگهبان به اینجا سر نمی زنه حسابی با هم درد دل کردیم دراز کشیده بودم روی تخت و بهش نگاه می کردم شش هفت ماهی هم بود با کسی سکس نداشتم واقعا دلم میخواست دست ببرم داخل شلوارش و کیرش رو محکم بگیرم از این میترسیدم که نکنه کسی داخل بیاد یا اصلا شاید خودش اینکاره نباشه بعد از فکر کردن به اینکه فرصت داره از دست میره و باید چه کارایی بکنم کلید رو ازش گرفتم نگهبانی که از دفتر نگهبانی که ما داخلش بودیم نگهبانی می کرد نشسته بود روی پله جلوی دفتر به محض اینکه متوجه شد من پشت سرش ایستادم از جا پرید و معذرت خواهی رو شروع کرد که همین الان برای یک لحظه نشسته و حرفش رو قطع کردم گفتم که اشکالی نداره برو کنار دیوار وایسا تا باد کمتری بهت بخوره و میتونی چند دقیقه ای هم بشینی ولی مواظب باش کسی متوجه نشه و اگر کسی سراغ من رو گرفت بگو که رفته به نگهبان های دیگه سر بزنه رفتم داخل در رو قفل کردم و چراغ راهرو رو خاموش کردم دراز کشیده بود روی تخت و کم کم داشت چُرتش می گرفت پوتین از پام درآوردم و کنارش دراز کشیدم چسبیده بودم بهش و نگاهش می کردم گفت میخوای بلندشم گفتم نه چشمات خوشگله دارم نگاه می کنم خندید و گفت تو که خوشگل تری همه رو گذاشتی توو کف با این حرفش حس کردم کار سختی نیست لبام رو گذاشتم رو لباش بوسید و بوسیدم سرش رو کشید عقب و گفت کسی نفهمه گفتم نه نگران نباش لب رو لب گذاشتیم و منم دستم رو گذاشتم روی کیرش از روی شلوارش بلند شدن کیرش رو حس می کردم گردنم رو می بوسید و داغ تر می شدم سعی کرد دکمه شلوارش رو باز کنه از کنارش بلند شدم راحت دراز کشید روی تخت شرت و شلوارش رو نیمه دادم پایین کیرشو گرفتم دستم کیرش خوش استایل بود و تیره تر از رنگ پوستش سرش رو گذاشتم دهنم می مکیدم می مالیدمش به صورتم واقعا به کیرش نیاز داشتم کردم توو دهنم تا جایی که می شد فشار می دادم خودش هم سرم رو فشار میداد و جوون می گفت کیرش رو از دهنم کشیدم بیرون زیر تخماش زبون می کشیدم دیگه طاقت نداشتم پا شدم شلوارم رو کشیدم پایین برگشتم و کونم رو گرفتم سمتش چنگ زد تف می زد و می مالید یه سیلی نرمی هم زد منم رفتم روی تخت پاهامو انداختم کنارش و چشم های خوشگلش رو نگاه می کردم نشستم روی کیرش خودش شروع کرد کیرش رو داخل سوراخم جا کردن یواش یواش کیرش کامل فرو رفت داخل کونم همینطوری نشسته بودم که کونم آروم بگیره و دست می کشید زیر کیر من کم کم حرکت کردم کیرش عقب جلو می رفت داخل کونم تخت صدا می داد و من فقط به کیرش که داخل کونم بود فکر می کردم چشماش بسته بود و بعضی مواقع نگاه می کرد به اینکه چطوری داره کون من باز می شه دیگه طولی نکشید که محکم فرو کرد داخل کونمو آبش رو خالی کرد توو چند لحظه ثابت شده بودیم کم کم دستش رو با دهنش خیس کرد و گرفته به کیرم از روی کیرش بلند شدم و چهار دست و پا روش بودم نگاه می کردم به دستاش که داره برام جلق میزنه آبم پاشید بعد از چند دقیقه بلند شدیم و پاکسازی کردیم مجبور شد لباسش رو بشوره منم دراز کشیدم رو تخت و خوابیدم یادش به خیر هم خدمتیه خوبی بود و البته پادگان خوبی هم بود نوشته

Date: July 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.