ارضا شدنم در ماشین پیرمرد مایه دار

0 views
0%

ساعت 8 شب از کلاس زبان می اومدم خونه یه ماشین بی ام و جلوم نگه داشت منم از سردی هوا کلافه شدم پریدم تو ماشین کم کم سر صحبت و باهام باز کرد همش دست می کشید روی پاهام از ظاهرش معلوم بود مرد مایه داریه در داشبورد و باز کرد سه تا تراول صد تومنی گذاشت روی کنسول جلوی ماشین گفت خواستی پیاده بشی برش دار من هنوز ساکت بودم هم یه کم ترسیده بودم هم یه کم کنجکاو اولین بار بود که کسی به بهانه ی سکس منو نوازش می کرد هواسم به خاطراتم بود که من هنوز دخترم و باید خودمو برای شوهر اینده ام نگه دارم ولی نمی دونم چجوری دست اون اقا از روی شلوار روی کسم اومد یه حس خوبی گرفتم گفت اجازه می دی دکمه های جینتو باز کنم من سکوت کرده بودم و بی اختیار گفت سکوت علامت رضایت دکمه های شلوارمو باز کرد بهم گفت هوا تاریکه صندلی و بخوابون من یه کم با نازت بازی کنم منم که ناخوداگاه خیس شده بودم صندلی ماشین و خوابوندم دستشو تا گذاشت روی کسم با تعجب گفت دختر چقد خیس شدی و همینطور مدام دستش روی چوچول من بود و با چوچولم بازی می کرد نفسم داشت بند می اومد تا حالا نمی دونستم چوچول چیه و بازی کردن با چوچول چه لذتی داره بهش گفتم من دخترم گفت به پرده ات کاری ندارم انگشتم و نمی کنم تو کست فقط با چوچولت بازی می کنم رفت تو یه کوچه ی خلوت اطراف شهران تهرات و ماشین و پارک کرد گفت شلوارتو بیار پایین تر می خوام چوچولتو بخورم منم که حالیم نبود شلوارمو نصفه کشیدم پایین سرشو اورد تو کسم و شروع کرد میک زدن چوچولم من داشتم تو هوا پرواز می کردم و اب کسم تموم صندلی ماشینشو پر کرده بود نمی دونم چرا اون بیشتر من لذت میبرد سرشو اورد بالا و با انگشتش شروع کرد به ادامه ی چوچول بازی انقدر چوچول منو تحریک کرد که یهو احساس کردم قلبم داره از کار می افته صدای نفسام بلند تر شده بود و من لذت بیشتری میبردم حرکت انگشتشو رو چوچولم بیشتر کرد انقدر تکون داد چوچول منو که داشتم ارضاء می شدم وقتی فهمید دارم ارضاء میشم سرشو اورد دوباره رو کسم و شروع کرد به خوردن چوچولم نمی دونم چی شد فقط یادمه که تمام اب کمرم از کسم اومد بیرون و ارضاء شدم تا ده دقیقه فقط نفس نفس می زدم از اون به بعد هر شب از کلاس زبان که می اومدم خونه می دیدم ماشینش جلوی موسسه زبان پارکه منم با اشتیاق می رفتم سوار میشدم و هرشب منو با زبونش ارضاء می کرد نوشته

Date: August 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.