اولین سکسم در 16 سالگی

0 views
0%

سلام این اولین سکس من تو سن 16 سالگی هست من یه داشتم که 3سال باش بودم و اون هم 19 سالش بود ما با هم روابط خانوادکی داشتیم چندین بار به خانه ی ما امده بود و من نیز زیاد پیش او رفته بودم و خانواده هایمان در جریان بودند لب گرفتن از هم برایمان امری معمولی بود هم دیگر را در اغوش نیز میگرفتیم اما با هم روابط جنسی نداشتیم مدت ها بود که او از من درخواسته رابطه کرده و به گفته ی خود احتیاج به این عمل داشت تا این که روزی که با خانواده هایمان به به سفر رفته بودیم آخر های شب به اتاقی که من در آن خوابیده بودم امد و با هم به انباری در پایین ویلا در شمال رفتیم به بهانه ی بازی اسم و فامیل از من خواست تا بر روی پای او بنشینم و بعد از گذشت 10 ذقیقه همانطور بی حرکت بود از او که پرسیدم چه شده نگاهم کرد و گفت دیوانه وار دوستت دارم لعنتی چرا با من اینطوری میکنی من که متعجب بودم گفتم مگه چه کاری کردم هنوز حرفم تمام نشده بود که خیلی محکم مرا بوسید اینقدر لبانش داغ بود که من نیز حالم بد شد زبانش تا ته در حلقم بود که ناگهان دستی را روی بدنم حس کردم لبانم را کشیدم و از جا برخواستم تا امدم که به حرف بیام زد زیر گریه و خواهش کرد و گفت بهت احتیاج دارم سرش رو رویه شکمم گذاشت و بعد از 5دقیقه سرش را بلند کرد من هم دیگه جلوگیری نکردم و اختیار کامل بدنم را به او دادم ارام ارام لباس هایم را در اورد و بدنم را بو میکرد و میبوسید وقتی کامل لختم کرد از او خواستم تا بگذارند من لباس هایش را در اورم من هم با لطافت لباس هایش را در آوردم و او را بوسدم ما را به ارامی روی کاناپه خوابوند و خودش نیز پیش من خوابید و فقط میبوسیدم و من تند تند نفس میکشیدم و به ارامی به من گفت نترس اسیبی به تو نمیرسانم و بلند شد و روی من خوابید و گردنم را میبوسید و لیس میزد رست هایم را بالا برد و از نوک انگشتان تا زیر گلویم را بوسید با سینه هایم بازی کرد و شکمم را میبویید و به ارامی میگفت دوستت دارم هرچه بیش تر به کس من نزدیک میشود تند تر نفس میکشیدم بالا امد و گفت نترس ارام رفتار میکنم اذییت نمیشوی و سریع به سمت کسم رفت انچنان سخت میمکید که انگار دارد شیر میخورد و با لبهایه کسم بازی کرد بالا امد و من نیز او را بوسیدم و مشغول ساک زدن شدم که صورتم را گرفت و به بالا کشاند و من را نیز بلند کرد کمی با کسم بازی کرد و به ارامی کیر خود را بر لبه ی کسم گذاشت و گفت تو هم کمکم کن و من هم سعی کردم داد نزنم و بعد از دقایقی کیرش را وارد کرد و کمی که گذشت من آه بلندی کشیدم و بی حرکت ماندم ترسیده بود گفت حالت خوب است و من فقط به او گفتم ادامه بده و بعد از مدتی خونی از من خارج شد من ترسیدم اما مرا برگرداند به حالت اولی و کنارم خوابید و با ذستمالی مرا پاک کرد و دوباره شروع کرد این بار من هم مشتاق بودم سینه هایم را مکید و سریعا به طرف پایین رفت و و وحشیانه کیرش را وارد کرد وو تند تند تلمبه میزد و سینه هایم را ممکید و بعد از من اجاذه گرفت و کرمی به کونم زد و 2سیلی محکم هم زد و کیرش را داخل کرد و هر دو با هم اه میکشیدیم که بعد از دقایقی از خواستم تا تمامش کند و مرا ازاد بذارد اما او تمام نکرد و بلند گفت ابم دارد می اید و کمی از آن را در کونم ریخت و بقیه درا در صورتم و بعد سریعا آن را با دست کنار زد و نیز کسم را ممکید تا این که من ارضا شدم و او نیز خوشحال و با اب من سر کیرش را لیز کرد و دوباره وارد کونم کرد تا دیگر من برایم حالی نمانده بود اما 2باره او ابش امد و همه را در دهان من ریخت نصفش را خوردم دیگر جانی برایم نمانده بود که دیگر کنارم خوابید و تند تند از من لب میگرفت و بعد از ان شب چهار تا پنج بار با هم سکس داشتیم تا این که ازدواج کردیم این بود داستان اولین سکس من در 16 سالگی نوشته

Date: August 20, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.