اولین کون کردن و دادن من

0 views
0%

یه پسر 17 ساله هستم اولین باری که کون کردمودادم رو میخوام براتو تعریف کنم یه روز با یکی از فامیلامون سپهر اونم 17 سالشه داشتیم فیلم سوپر میدیدیم حسابی راست کرده بودیم و کیرامونو میمالوندیم نفهمیدم چی شد که دست سپهر اومد رو کیر من خیلی خوب میمالید دستشو کرد تو شلوارم شروع کرد به مالوندن هیچ حرفی نمیزدیم بعدش من شروع کردم کیرشو مالوندم کیرش حدود 14 سانت بود مال منم همینقدر بود دستش عرق کرده بود کیرمو خیس کرد همینجوری میمالوند بهش گفتم بیا بشین رو پام اومد نشست و کونشو مالوند رو کیرم حس خوبی بود شلوارشو کشید پایین یه لحظه شوکه شدم گفت تو هم دربیار شلوارمو که در اوردم گفتم یه ذره ساک بزن گفت نه نمیخواست کیرمو بخوره ولی بالاخره راضیش کردم کیرمو گرفته بود تو دستش داشت میخورد خیلی خوب بود تو دهنش باهاش بازی میکرد سرشو لیس میزد کیرم قشنگ خیس شده بود گفتم بشین روش از خدا خواسته برگشت نشست رو کیرم اولش یه ذره دردش گرفت آه آه میکرد روش بالا پایین میشد داشت آبم میومد 3 یا 4 دقیقه داشتم کونشو میکردم بلند شد کیرشو گرفتم تو دستم مالوندمش داشت بیهوش میشد گفتم میخوای بخورمش فقط سرشو تکون داد کیرشو گذاشتم تو دهنم خوردمش مثل خودش تو دهنم کیرشو بالا پایین میکردم برگشت کیرشو گذاشت سر سوراخ کونم کیرشم کلفت بود تو نرفت رفت شامپو آورد زد سر کیرش دم سوراخ منم زد آروم کرد تو آهم در اومد 2 3 دقیقه همینجور تلبمه میزد بعد کیرشو در آورد سر کیرم شامپو ریخت دستشو دایره کرد دور کیرم بالا پایین میکرد بعد نشست رو کیرم چون شامپو زده بود نرم شده بود راحت رفت تو همینجوری که بالا پایین میشد رو کیرم گفتم بلند شو حالت سگی بکنمت برگشت و سگی نشست منم کیرمو تا تهش کردم تو کونش همینجوری عقب جلو میکردم اونم آه آه میکرد و کیرشو میمالوند داشت آبم میومد تند تر تلمبه زدم اونم فقط آه آه میکرد دیگه تحمل نکردم آبم اومد همشو ریختم تو کونش خوشش نیومد ولی حرفی نزد یه بعدش یه ذره کیرشو مالوندم بعدش کیرشو با دستش میمالوند تا آبش اومد از حرص اینکه آبمو خالی کردم تو کونش آبشو ریخت رو کیرم منم هیچی نگفتم کیرمو با آبش مالوند دوباره داشتم حشری میشدم که تمومش کردم نذاشتم بیشتر بماله نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.