اولین گی با رضا

0 views
0%

سلام خدمت همه دوستان شهوانی اول از همه یه چیز رو بگم این داستانی که میخوام بنویسم گی هست و هر کس نمیخواد نخونه این ماجرا باری دو ماهه پیشه من علی هستم و ۱۸ سالمه ۱۷۷ قدمه ۸۵ وزنمه چاق بد نیستم تپلم بدن سفیدی دارم ولی بی مو نیستم موهای بدنم زیاده البته اکثر مواقع میزنم با ماشین میزنم برا همین هیچ وقت سفید سفید نیستم از زمانی که یادم میاد نسبت به مسائل جنسی یه حس خاصی داشتم وقتی فیلم سوپر میدیدم بیش تر دوس داشتم جای زنه باشم تا مرده نمیدونم چه حسی بود تا این که کم کم با تمامی مسائل جنسی اشنا شدیمو بزرگ تر که شدیم فهمیدم کمی گی هستم ینی بیش تر دوس داشتم بدم ولی جوری نبود که بخوام واقعا برم بدم و اینا هر چی بیش تر میگذشت بیش تر حسم بیش تر میشد نسبت به گی بودنم اولا وقتی جق میزدم ابم میومد حسش میرفت ولی دیگه بعدها نمیشد کاریش کرد دوس داشتم واقعا بدم جایی رسیدم که شروع کردم فرو کردن خیار و دسته شونه توی کونم بعد یه مدت دیگه اونم جواب نمیدادفیلمای گی نگاه میکردم و جق میزدم اول دبیرستان بودم که یکی از دوستام بود خیلی دوس داشتم بهش بدم ولی هیچ جوره نتونستم بهش چیزی بگم گذشت سال چهارم دبیرستان بودم کارم شده بودم گاییدن کونم با چیزای مختلف و جق زدن سال چهارم با یه سایتی اشنا شدم که برای سکس چت بود و یه روم برای گی ها داشت اولا فقط میخوندم بعد شروع کردم سکس چت با افراد مختلف اولا تو همون فضای سایت بود یکم که گذشت جرئت بیش تری پیدا کردم و ایدی میدادم میرفتیم تلگرام معمولا سکس چت بود و بعضی مواقع دو سه روز تا یه هفته با یکی چت میکردم به هوای این که واقعی بهش بدم ولی بعد چن وقت بلاکش میکردم واقعا جرئت نمیکردم با دو سه نفرم شده بود سر قرار رفته بودم ولی خودمو نشون ندادم ینی جرئت نکرده بودم استرسم نمیذاشت یروز تو سایت یکی درخواست گی دوطرفه داده بود رفتم پی ویش اشنا شدیم رضا بود اسمش ۲۲ سالش بود گفتش که برای امروز گی دوطرفه میخواد و مکان نداره میریم مسافر خونه به حساب اون گفتم میریم تلگرام جق میزنم بلاک میکنم یکم صحبت کردیم این که چجوری دوس داره بکنه و اینا همیشه با حرفای طرفم این که چجوری دوس داره منو بکنه جق میزدم و بلاک میکردم ولی این سری جق که زدم حشرم بیش تر شد یادمه چهار بار پشت سر هم جق زدم ولی حشرم بیش تر شد مصمم شدم بهش بدم دیگه دست خودم نبود گفتش که میخواد سافت بکنه چون من اولین بارمه توش نمیکنه با حرفاش مخمو زده بود باورم نمیشد من با یکی دو هفته چت کردم ولی ندادم بهش ولی این یکی خیلی راحت راضی شده بودم سریع رفتم حموم سوراخمو اطرافشو تیغ زدم تاحالا از ته نزده بودم خیلی خوشم اومده بود خودم سریع از کونم و سوراخم عکس گرفتم براش فرستادم تاحالا برا کسی عکس نفرستاده بودم رفتیم سر قرار اونجا با هزار بدبختی و استرس خودمو بهش نشون دادم قیافشو که دیدم راضی شدم برم جلو رفتارش راضیم کرد خلاصه رفتیم یه مسافر خونه تو راه آهن تو اتاق نشسته بودیم روبروی هم جایی نشسته بودم که قرار بود به ادم روبروم برا اولین بار کون بدم باورم نمیشد در عرض سه ساعت به کسی که نمیشناختمش راضی شده بودم کون بدم لخت شدیم با شرت استرسم خیلی زیاد بود شاید همون حس منو جلو برده بود دستشو اورد کیرمو گرفت منم دستم ناخودآگاه رفت سمت کیرش گفته بود کیرش ۱۵ سانته کیر من ۱۷ سانت بود ولی کیر اون خیلی کلفت بود وقتی گرفتم تو دستم دوبرابر کیر خودم بود براش میمالیدم کارام دست خودم نبود پاشدم شرتمو در اوردم اونم شرتشو در اورد اره واقعا کیرش خیلی کلفت بود از مال من خیلی بزرگ تر بود مخصوصا سرش به کمر خوابید رفتم روش سر کیرش از حشر خیس شده بود همو میمالیدم هیچ کارم دست خودم نبود دستمو از زیرم بردم کیرشو گرفتم فشار میدادم به سوراخم خیسی سر کیرش لزج کرده بودش خیلی حس خوبی داشت فشارش میدادم به سوراخم بهش گفتم میخوات برات ساک بزنم خیلی دوس داشتم ساک بزنم کیرشو باورم نمیشد من دارم این حرفارو میزنم حشرم خیلی زده بود بالا جامونو ردیف کردیم رفتم پایین کیرشو گرفته بودم دستم اولش گفتم شاید بدم بیاد چون پس ابش سرشو خیس کرده بود و اگه میخواستم بکنمش دهنم از حشر بازم پس ابش ترشح میشد گفتم عب نداره ولی بعد دیدم نه اتفاقا خوشمم اومد تنها مشکلی که پیش اومد دوسه بار خواستم فشار بدم ته حلقم که نتونستم اوق میزدم دراز کشیده بودم پایین پاهاش اول سر کیرشو لیس میزدم بعد کم کم کردم دهنم شروع کردم خوردن داشت خوشم میومد زیاد بلد نبودم ولی سعی میکردم هر چی تو سوپرا دیدم انجام بدم بیش تر سعی داشتم دندونم بهش نخوره کیرش پر تف شده بود گیج و منگ بودیم نمیدونستیم چیکار کنیم منکه خیلی منگ بودم هیچی یادم نیست دقیقا یادمه هی لاپایی میکرد میمالید رو سوراخم یا سوراخمو میخورد متکا گذاشته بود زیر کمرم و میمالید به سوراخم بعضی وقتا که رو سوراخ کونم با کیرش فشار میداد یه حس خاصی داشتم خیلی حال میداد ولی توش نمیکرد میگفت دردت میاد ولی دوس داشتم بکنه توش یبار برگشت خوابید گفت تو یکم بکن کیرمو تف میزدم میمالیدم به سوراخش لاپایی میکردم ولی اصلا خوشم نیومد دوس داشتم کامل کونی باشم دوباره خوابیدم زیرش بهش گفتم حالا تلاش کن ببین میتونی گشادش کنی بکنی توش گفت اول باید تمیزش کنی رفتم دسشویی یه یه ربی طول کشید تا توشو کامل تمیز کنم دیگه شیلنگو که میکردم تو کونم بعدش اب زلال ازش خارج میشد تمیز تمیز گردم سوراخمو اومدم گفت تمو شد گفت باشه شروع کرد انگشت کردن تف زدن ماساژ میداد سوراخمو خیلی حال داشتم میکردم کیرم داشت منفجر میشد کافی بود دست بهش بزنم تا ابم بیاد تو فضا بودم دوس داشتم اه و اوه کنم مثل فیلما هی میخواستم بگم بکن توش ولی خجالت میکشیدم اونم خجالت میکشید خیلی ساکت بودیم دراز کشیدیم کیر همو میمالیدیم هیچ حرفی نمیزدیم دستشو گرفتم گذاشتم رو کونم میخواستم سوراخمو گشاد کنه داشت کپلامو میمالید با دستم تفمو مالیدم به سوراخم دستشو بردم سمت سوراخم خودش فهمید شروع کرد انگشت کردن تند تند تکون میداد انگشتشو یکم که گذشت دیگه تحملم تموم شد اگه کیرش اندازه کیر خودم بود تفم نمیخواست چون به اندازه اون گشاد بود اینقد که خیار و اینا کرده بودم توش ولی کیر رضا خیلی کلفت بود انگشت که میکرد هی میپرسیدم چقد کردی توش در میاورد نشون میداد خیلی حال میکردم گفتم با کیرت فشار بده یکم که فشار داد گفت سرش رفته تو زیاد نگذشت که کل کیرشو کرد تو کونم انگار کل دنیا رو بهم داده بودن حسش واقعا توضیح دادنی نیست هی میگفتم فشار بده تا ته فشار بده توش محکم فشار میداد انگار دنیارو بهم میدادن گفتم یبار بکش بیرون دوباره بکن توش وقتی کشید بیرون سر کیرشو گذاشت دم سوراخم و کردش تو با پاهام محکم کشیدمش طرف خودم و کیرش یهو کامل رفت تو کونم درجا ابم اومد تاحالا به یاد نداشتم اونقدر ابم بیاد و اینقد لذت داشته باشه تمام سینه و شکمم و یکم روی صورتم اب کیر خودم پاچیده بود کیرشو اروم کشید بیرون بیحال بیحال بودم اروم تمیزم کرد خوابید کنارم تاحالم جا بیاد شروع کرد با یه دست با کیرم ور میرفت با دست دیگه سوراخمو ماساژ میداد دورشو توشو کپلامو میگرفت فشار میداد حدود ده دیقه که گذشت حالم اومد سرجاش ولی حشرم خوابیده بود ولی از روم نیومد چیزی بهش بگم گفتم بزار اونم بکنه ابش بیاد میخواستم با ساک ابشو بیارم تموم کنم بره ۶۹ شدیم اون زیر بود کیرشو ساک میزدم و تخماشو میخوردم رضا هم سوراخمو میخورد و انگشت میکرد یکم که گذشت کیرم دوباره راست شد امپر حشرم زد بالا دیگه ساک نمیزدم صورتمو چسبونده بودم به کیرش فقط کونمو رو صورتش بالا پایین میکردم اونم قربون صدقم میرفت هی میگفت جوون دوس داری دیگه یخم باز شده بود حرفای سکسی میزدم ازش میخواستم که انگشتاشو بیش تر بکنه توش گفتم بسه دیگه بکن توش بلند شدم به پشت دراز کشیدم رضا دوتا بالش گذاشت زیر کمرم کونم اومد بالا پاهامو با دستام نگر داشته بودم کونم قشنگ جلوش قنبل بود سر کیرشو گذاشت دم سوراخم با یه فشار کل کیرشو کرد تو کونم خیلی حس خوبی داشتم اون ساعات خم شد روم بغلم کرد و اروم تو کونم جلو عقب میکرد ازم پرسید از لب گرفتن خوشت میاد گفتم تاحالا امتحان نکردم ولی بدمم نمیاد لباشو گذاشت رو لبام هی بوسم میکرد شروع کرد خوردن لبام منم کم کم کاراشو تکرار میکردم دیدم نه تنها بدم نیومد خیلیم خوشم اومد فک نمیکردم دفعه اول تا اینجا پیش برم یکم چون هنوز اشنا نبودیم زیاد حالتای مختلفی رو امتحان نکردیم همونجوری که تلمبه میزد یکی دوبار کشید بیرون و از بالا تف میکرد تو کونم اینقد کیرش کلفت بود سوراخم باز شده بود و حس میکردم تفش تلپی میافتاد ته سوراخم یه حس خوبی میداد بهم کم کم داشت خسته میشد پشت بهش دراز کشیدم اونم یکم رفت پایین پشتم پامو داد بالا و شروع کرد تو کونم جلو عقب کردن منم سرمو برگردونده بودم و ازش لب میگرفتم اینقد داشتم حال میکرد کافی بود فقط دست به کیرم بزنم تا ابم فوران کنه چن مدل دیگه امتحان کردیم سگی شدم لب تخت خوابیدم ولی اخرش برگشتیم سر حالت اول متکا گذاشت زیر کمرم شروع کرد کردن چنتا دسمال اورد گذاشت زیر کونم گفت میکنم ابم خواست بیاد میریزم رو دسمال گفتم باشه شروع کرد تو کونم جلو عقب کردن دیگه تلمبه میزد تو کونم کیرشو کشید بیرون شروع کرد جق زدن که دستشو گرفتم گفتم جق نزن با کونم ابتو بیار گفت اخه اونجوری میریزه توش گفت عب نداره تمیز میکنم شروع کرد کردن زیاد نگذشت که دیگه وحشیانه تلمبه میزد دوتای اخرو که کوبید محکم بغلم کرد و ابشو ریخت تو کونم کل هیکلم اتیش گرفت خیلی دوس داشتم این حرکتو بیحال افتاده بود روم حس میکردم کیرش داره کوچیک میشه اروم از هم لب میگرفتیم و قربون صدقم میرفت کیرشو دوباره شروع کد به بزرگ شدن که با همون حالت بیحالی دوباره ابشو تو کونم ریخت که کل کپلام و شکم خودش اب کیری شده بود با بدبختی خودمونو تمیز کردیم و حدودای ساعت ۸ بود از ساعت ۱ که ما وارد مسافر خونه شدیم تقریبا رو کار بودیم ولی کسکشا برای چن ساعت ۴۰ تومن گرفتن از مسافر خونه زدیم بیرون رفتیم یچیز خوردیم و هر کی رفت خونشون بعد از این ماجرا من دوستیمو با رضا قط نکردم و سه بار دیگه باهم سکس داشتیم تا امروز که دوشنبه ۹۶ ۱۱ ۲۳ هست قراره چهارشنبه باز بریم برای سکس داستانای بعدی رو همه براتون میگم ولی تقریبا مثل همن فقط این دفعه قبلی فرق داشت که اسپری تاخیری گرفته بودیم و خیلی حال داد نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.