برهنه در آغوش هم

0 views
0%

ماساکت کنار هم دراز کشیده بودیم و من داشتم به اینکه بالاخره یکی پیدا شد که دقیقا مثل خودمه و حالا خیلی از لحظاتم رو باهاش پر میکنم فکر میکردم که یهو میلاد برگشت و دستش روی سینم گذاشت و در حالی که شروع به نوازشش کرد و گفت به چی فکر میکنی گفتم هیچی یکمی ناراحت شد و گفت مگه ماحالا دیگه همسر همدیگه نیستیم گفتم معلومه که هستیم گفت همسرا که چیزی رو از هم پنهون نمیکنن برای اینکه حواسش رو پرت کنم گفتم میلاد خیلی با برنامه پیش رفتی موضوع چی بود گفت من از اول ترم تا حالا دنبال تو بودم و هرشب کلی تو جا برات نقشه میکشیدم و بخاطرت فیلمای سکسی دانلود میکردم و نگاه میکردم و دوسداشتم اون کارارو باهم انجام بدیم پرسیدم حالا بهت خوش گذشت کمی بلند شد و لبش رو لبم گذاشت واقعا با حرارت لب میگرفت و بعدش گفت خیلی و پرسید به توچی سری تکون دادم نگاش کردم حالا به دور از شوروحال سکس میتونستم خوب نگاش کنم بدنش واقعا سفید بود و بدن سبزه من به خوبی ازش متمایز بود خیلی نرم بود با وجود اینکه اصلا چاق نبود همینطور که از پاهاش شرو کردم به نگا کردن رسیدم به کیرش که کمی بلند شده بود و کونش که واقعا مثل یه الماس میدرخشید و سینه هاش که مثل سینه یه دختر 13 14 ساله بود که یهو میلاد باشیطونی گفت آی آقا چش چرونی ممنوع منم با کمی عشوه گفتم ماله خودمه خب انگار حرفم تحریکش کرد و بغلم کرد و گفت برمنکرش لعنت دستش رو گذاشت رو شیار کونم وگفت محمود اینبار محمکتر منو بکن باشه جوابش رو ندادم و لباش رو در دهان گرفتم و شروع به مکیدن کردم و همزمان سینش رو مالیدم و دستم رو به طرف کیر و بعد کونش حرکت دادم و این روند رو ادامه دادم اونم خودش رو تو بغل من رها کرد بازبون زیر گلو و گوشاش رو مکیدم و به طرف سینش رفتم و همزمان کیرش رو در دست گرفتم که کم کم داشت بلند میشد آهی کشید و من رفتم پایین تر و کل شکمش رو لیس زدم و بی وقفه زبونم رو به کیرش رسوندم و حسابی لیسش زدم و همزمان و با یه روند آروم باهاش حالت 69گرفتم و وقتی کیرش رو در دهان گرفتم دیدم اونم کیر من رو تو دهنش گرفت ودستش رو روی کونم گذاشت و به طرف پایین فشار داد حالتمون خیلی لذت بخش بود و برای چند دقیقه تو همین حال موندیم تا اینکه من خودم رو جلو کشیدم و چون اون کیرم رو محکم تو دهن داشت باصدایی شهوت انگیز کیرم از دهنش بیرون کشیده شد و من کمرم رو قوس دادم سوراخم رو به طرفش گرفتم و اون هم متوجه منظورم شد و زبونش رو روی سوراخم گذاشت و مشغول لیس زدن شد منم پاهاش رو کشیدم بالا و بادست باسوراخش مشغول شدم بعدازمدتی حالتمون رو برعکس کردم و خودم زیر قرار گرفتم و اینبار من سوراخ اون رو لیس میزدم و میلاد به من انگشت میکرد بعد از مدتی از زیرش اومدم بیرون و دمر خوابیدم جلوش دوسداشتم بازم اول اون بکنه بلند شد و نشست رو پاهام و با آب دهن کیرش رو خیس کرد و مالیدش به سوراخ کونم ومن غرق لذت شدم و تو همین حالت به زمین چنگ میزدم ولی میلاد به کارش ادامه میداد من گفتم میلاد بکن تو مردم از هوس بی اینکه جوابی بده به کارش ادامه داد و من به مرز ارضا رسیدم طاقت نیاوردم و بادست کیرش رو به خودم فشار دادم و کمی فرو شد میلاد گفت آهاهمینو میخواستم و اینبار به آهستگی و با فشاری مداوم کیرش رو فرو کرد بااینکه چیز زیادی از سکس اولمون نیگذشت اما هنوز هم خیلی تنگ تر از کیر اون بودم و بازهم درد لذت بخشی به سراغم اومد که با برخورد خایه هاش به بدنم دوچندان شد اون اینبار بی وقفه ولی آروم شرو کرد به تلمبه زدن ریتمش واقعا عالی بود و مثل یه ترانه زیبا صدای برخورد ما به همدیگه تو اتاق پیچید من کونم بیشتر دادم بالا تا بیشتر فرو بره و اون همزمان با تلمبه هاش باسن من رو نوازش میکرد که به شدت به لذت من افزوده بود هرازگاهی که خسته میشد دراز میکشیدروم و تمام اعضاعمون بهم چفت میشد و بعد بازم بلند میشد و به کار ادامه میداد من چشمام رو بستم و دیگه هیچ چیز رو به جز کیر سفتی که درون کون نرم من سعی در هموار کردن راه خودش داشت رو حس نمیکردم به مرور ضرباتش محمکتر شد اما ریتمش رو حفظ کرد که لذت رو برای من بیشتر کرد گرچه دلم میخواست وحشیانه تلمبه بزنه ولی اینکارش حسابی رمانتیک بود باهمین ریتم آبش رو درمن خالی کرد و من تازه لذت سکس رو چشیدم چراکه با داغی آبش حسابی گر گرفتم ولی برام خیلی جالب بود که میلاد بی هیچ توقفی به کارش ادامه داد حتی وقتی کیرش درون من نرم و شل شده بود ومن خیلی از این کارش لذت بردم که همین مسئله باعث شد احساس ارضا به سراغم بیاد و میلاد این رو از آه واوه من فهمید کیرش رو بیرون کشید و صدایی که دراثر بیرون رفتن یه جسم 16 17سانتی از تنگترین جای بدن من ایجاد شد من رو به طرز دیوانه واری غرق لذت کرد و تا بیام به خودم بیام دیدم میلاد همه آب من رو روی سینش خالی کرد و بلافاصله مشغول سر دادن کیرم روی سنش کرد باسنم به هم فشرده شد و سعد کردم جلوش رو بگیرم ولی میلاد اوضا رو بدتر کرد و کیرم رو در دهان گرفت من دیگه داد زدم لباش رو ازم جدا کرد و گفت نمیشه که من بکنم تو نکنی و باز به کارش ادامه داد وقتی دیدم چاره ای جز تسلیم ندارم چشمام رو بست اولش حسی نداشت اما کم کم تحریک شدم و میلاد این رو از فشرده شدن باسنم فهمید و دستش رو در شیار کونم فرو برد ماساژ داد من دیگه همه چیز رو یکجا داشتم پس سعی کردم زودتر آماده بشم و کم کم کیرم تو دهن میلاد بزرگ شد و وقتی سفت شد میلاد کیرم رو لای سینش گذاشت و بااینکه سینش کاملا کیرم رو در برنمیگرفت اما صحنه جالبی بود برای لحظه ای یاد خواستش افتادم و با پا شونه هاش رو هول دادم و اون به عقب پرت شد و با حیرت به من نگاه کرد ولی من به طرفش پریدم و پاهاش رو با شدت دادم بالا یه تف روی سوراخش انداختم و کیرم روروش مالیدم و در یک لحظه کیرم رو به داخل فشار دادم میلاد باصدای بلندی گفت آآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخخخ ولی من متوقف نشدم و شروع کردم به تلمبه زدن و اون به داد و فریاداش ادامه میداد خیلی زود خسته شدم و برشگردوندم و دمر خوابوندمش و بازم کیرم رو به کونش فشار دادم باور کنید هنوز انقدر تنگ بود که کیرم موقع فرو رفتن خم میشد به کیر سبزم توی کون سفیدش نگاه کردم و خیلی خوشم امد از این هارمونی که با برخورد من به بدنش ولرزش عجیب باسنش مجموعه ای بی نظیر رو خلق میکرد طاقت نیاوردم و باسنش را در دست گرفتم تا کمتر بلرزد ولی با وجود اینکه بیشتر دلم سکسی رمانتیک میخواست باخشونت به کارم ادامه دادم تااینکه آبم رو به بیرون راه گرفت من بلافاصله خواستم بیرون بکشم اما کلاهک کیرم گیر کرد و میلاد ازدرد فریاد کشید اما باهر زحمت کیرم را دردست گرفتم و باقی ابم را روی پشتش خالی کردم که از بسته شدن باسنش فهمیدم صاحب لذت زیادی شد متوجه شدم او ارضا نشده پس بلافاصله برشگردوندم وروی کیرش بی اینکه در من فرو رود نشستم و مشغول عقب جلو کردن شدم تا گرمی ابش را لابع لای کونم احساس کردم وپایانی روح نواز کنارش دراز کشیدم و از لزجی باسنم در اثر اب او لذت بردم میلاد بی حال بود و حتی نمیتوانست حرف بزند بلند شدم تا ازآشپزخانه برایش اب بیاورم که متوجه لذت عجیبی که دراثر اب لیز او در شیار کونم بود شدم و با طمعنینه به طرف آشپزخانه رفتم من هیچوقت نمیتوانم وصفی ازآن لذت بنویسم برایش اب اوردم و بانوازش به او دادم وقتی سرحال آمد گفت عجب آتش تندی داری خندیدیم وبرهنه تا صبح درآغوش هم ماندیم نوشته

Date: July 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.