دانلود

به شدت میزاره تو کس این جنده خانوم های خوشگل

0 views
0%

دختر داغی بودم ولی همیشه فیلم سکسی تو وجود خودم خفه ش میکردم

تا پارسال که با سعید اشنا شدم . این اشنا شدن در اخر به سکسی قیمت از دست دادن پرده بکارتم

تمام شاه کس شد و من خیلی راحت زن شدم روابط من

و سعید ادامه داشت ولی کم کونی کم اون رابطه رو به سرد شدن میرفت. 4ماه پیش کنار خیابان وایساده

بودم جنده که یک ماشین گران قیمت جلو پام وایساد منم

سریع سوار شدم نیما پسر جالبی پستون بودپسری با هکل درشت که تقریبا 3 هکل من بود جون من دختر ریزه

ی هستم کوس این اشنای در حد بیرون رفتن بود تا

اینکه نیما ازم خواست برم خونشون منم قبول کردم وقتی رسیدیم خونه ازم خواست بریم تو اتق خوابش از همه جالبتر این سکس داستان بود که یک

پسر مجرد تخت 2 نفره داشته باشه یم ایران سکس نشستیم رو

تخت حرف زدیم که احساس کردم نیما دیگه نمیتونه کنترل کنه من و خوابوند رو تخت شروع کرد به لب گرفتن همینطوری که لب میگرفت لباسشم در اورد احساس عجیبی بود چون من واقعا نیما دوست داشتم و دارم لبش از رو لبم برداشت و لباسهام سریع دراورد حالا فقط شورت پام بود یک سینه م خورد و رفت سمت شورتم که نمیدونم چرا خجالت کشیدم و گفتم نه گفت باشه دستش از تو شورت کرد داخل کسم و با یک انگشت باهام بازی میکرد دیگه حال خودم و نمیفهمیدم گفتم درش بیار اونم از خدا خواسته سریع لختم کرد از جاش بلند شد و کاندوم گذاشت رو کیرش گفت برگرد گفتم از جلو بکن گفت مگه بازی؟گفتم اره نیما کیرش یکم مالید رو کسم و یعد سرش گذاشت دم کوسم و با یک فشار تا ته کرد خیلی درد داشتم چون کس من هنوز تنگ بود و نیما کیر درشتی داشت شروع کرد به عقب جلو کردن منم فقط جیغ میزدم همینطور که کیرش تو بود خوابید روم هکل درشتی داشت و کامل میتونست من و تو بغلش جا بده منم حس عجیبی داشتم فقط به چشماش نگاه میکردم یکم که گذاشت پاهم اندخت رو شانه ش و شروع کرد به تند کردن دیگه به زور نفسم بالا میومد احساس میکردم رو هوام نمیفهمیدم چرا سکسمون انقدر طول کشیده چون هرچقدر میکرد ابش نمیومد البته بعدا فهمیدم قرص خورده خلاصه نمیدونم چند دقیقه گذشت که گفت ابم داره میاد کیرش در اورد و گذاشت بالا کوسم و عقب جلو کرد همه ابش ریخت رو شکمم بعد هم که هردومون دوش گرفتیم و من بعد از اون جریان تقریبا از نیما بی خبرم!!

Date: July 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.