تنظیم ماهواره

0 views
0%

.داستان برمیگرده به دیروز  چهارشنبه همه جا شلوغ بود رفت و آمد های عید منم برای اینکه مامان و بابام مسافرت مشهد بودن خونه تنها بودم خیلی اعصابم ک ی ر ی بود خواستم ماهواره رو روشن کنم نیگاه کنم که یهو زنگ در بصدا در اومد رفتم درو باز کردم زن همسایه بود گفت که یه خواهشی ازتون دارم اقا رضا سفرن(شوهرش ارتشی هستش نیمه اول باید سر کار میبودوچون خبر داشت من از ماهواره سر در میارم ) منم داشتم لباس پهن میکردم که یهو افتادم رو دیش ماهواره و بهم خورد اگه زحمتی نیست یک دستی بهش بزنید تا شاید ردیف بشه والا آقا رضا دعوام میکنه تا برنگشته میخوام ردیف بشه منم با اعصاب خورد ولی کمی شیطنت رفتم رو تراس خونه شون بود با کلی زحمت بعد یکساعت کلنجار رفتن ردیفش کردم اومدم برگردم گفتش اگه زحمتی نیست یه نیگاه کن ببین کانالها بهم نریخته که اقا رضا متوجه نشه منم برات چایی بیارم منم مشغول بررسی کانال ها بودم که یهو چشم خورد به کانال PG روی ماهواره اقا سیروس که یه مرده سیاه داشت کوس زنه سفیدو جر میداد یهو صدای داد و بیداد شهوتی زنه تو فیلم بلند شد تا اومدم خاموش کنم (ژیلاخانوم) از پشت صدام کرد گفت همینه اقا رضا همین کانال رو زیاد میبینه ببینم صاف نشون میده منم با کلی خجالت و شیطنت باز روشن کردم داستان بجایی رسیده بود که مرده با دست میمالید و اه اه میکرد چیزی نمونده بود تا ابش بیاد منم گفتم اگه کاری ندارید من دیگه برم که گفتش نه واستا منم تنهام حوصله ام سر رفته بود بشین تا فیلمو باهم ببینیم منم با من من با کلی خوشحالی که بروز نمیدادم نشستم مشغول فیلم دیدن شدم بعد از اینکه ابش اومد (مرده توفیلم ) رفت رو تبلیغات کانال منم که راست کرده بودم با دست داستم جابجا میکردم جیغولمو یه ان برگشتم طرفه ژ یلا خانوم که دیدم ایشون توکفن بدجوری با یه تاب و دامن کوتاه نشسته رو مبل و خودش رو میمالید با دست اشاره کرد که برم پیشش منم داشتم میرفتم طرفش که یهو زنگ در بصدا در اومد منم مجبور شدم که از طرف پشت بام برگردم خونه بعد از یک ساعت بهم زنگ زد و گفت که مادرش با خواهرش اومدن خونشون بعد هم کلی فحش نثارشون کرد و گفتش که بعداً با هام هماهنگ میکنه که کجا بریم و چیکار کنیم راستی بهم گفتش که دیشو خودش دستکاری کرده بود از قصد ……
اگه کارو تموم کردم بازم براتون مینویسم با تقدیم احترام

Date: March 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.