جق من با نی نی کیر کوچوولو

0 views
0%

سلام این داستان مال دوماه پیشه من یکی دوماه قبل از عید با سایت اشنا شدم و داستان زیاد میخونم من 18 سالمه و سال چهارم ریاضی ام اما این داستام مربوط به زمستونه من یه خواهر دارم که شوهر داره و یه پسر 8 ماهه یه داداش 15 ساله هم دارم که رابطه خوبی باهم داریم اوایل دی بود و همگی به عروسی فامیلای شوهر خاهرم دعوت بودیم من ولی دلم نمیخاست برم ترجیح دادم بمونم خونه و یکم با کصم ور برم تا ارضا شم چون خیلی حشری ام به مامانم گفتم امتحان دارم نمیخام برم مامانم مخالفت نکرد و قرار شد من بمونم خونه و از متین نی نی 8 ماهه خاهرم مراقبت کنم رضا داداشم مدرسه بود و بعدش هم کلاس تقویتی وساعتای 8 لرمیگشت خونه خلاصه که خونه حالی شد و منم که بدجور حشری بودم رفتم تو اتاقم و روی تختم دراز کشیدم پتوی روی تخت رو لوله کردم و گذاشتم لای پام جوری که کصم کشیده میشد روش حسابی کصمو مالیده بودم بهش و خیس خیس بودم شلوارمو تا نصفه کشیدم پایین و شروع کردم سینه هامو مالیدن یوم که مالیدم دوباره پتو رو لای کصم گذاشم و هی میکشیدم روش دلم میخاست یه کیر میرفت توی کصم صدای آهم بلند بود بدحور حشری بودم که صدای گریه ی متین بلند شد محلش نذاشتم ولی ادامه پیدا کرد با حرص شلوارمو بالا کشیدم و رفتم بغلش کردم هرچی تکونش میدادم ساکت نمیشد منم بدجور حشری بوودم رفتم توی اتاقم و رو تخت نشستم همش تکونش دادم و باهاش حرف زدم تا اروم شد پتورو روی تخت لوله کردم و نشستم روش و هم بچه رو تکون میدادم هم کصمو اروم میمالیدم به پتو اما جای اینکه حشرم بخابه وحشی تر شدم سینمو از سوتین در اوردم و گرفتم جلوی لبای متین چون فکر میکرد مامانشه هی تقلا میکرد که بخوره منم خیلی خوشم میمود سینمو کردم تو دهنش و همینجور ک میک میزد منم اه و اوه میکردم و کصمو میمالیدم و حال میکردم سینمو از دهنش بیرون کشیدم ک سینه ی چپمو کردم دهنش یکم که میک زد منم داشتم ارضا میشدم گذاشتمش کنارم روی تخت خودم تند تند کصمو مالیدم به پتو تا ارضا شدم تموم نوشته نمیشع بگم

Date: December 7, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.