دانلود

جنده بلوند و سینه گنده میخوابه زیر دو تا کیر کلفت

0 views
0%

با خواهر خانممه كه خيلي فیلم سکسی هم دوسش دارم و اسمش آتنا

هست اما هيچوقت باهم سكس نداشتيم.آتنا 22 سالشه و متاهله و 3 سال از سکسی خانم من كوچكتره.يه شب آتنا و

شوهرش شاه کس يعني باجناق من و برادرخانمم كه 20 سالشه اومدن

خونه ما و قرار شد شب کونی واسه خواب هم همونجا بمونن.منو آتنا دو سه ساليه كه شديد بهم علاقمند شديم

منم جنده اونو خيلي دوسش دارم.چون اونيوكه من دنبالش بودم تا

باهاش ازدواج كنم دوست داشتم از پستون همه نظر مثل آتنا باشه كه متاسفانه خانم من از اين قضيه مستثني هستن.در

هر حال,آتنا کوس برعكس شوهرش خيلي خوشگله,البته خانم من هم همينطور

اما آتنا بيشتر.آتنا قد و هيكلش متناسب و متوسطه,سفيد,چشم عسلي و موهاي بلوند و خودمم قد متوسط به بلند و 4شونه اما سکس داستان چاق نيستم.خلاصه شب

قرار شد آتنا و شوهرش و برادر خانمم ایران سکس واسه خواب

خونه ما بمونن.اونشت آتنا يه تريپ نازو آس حشري كننده هم زده بود.البته آتنا جلوي من اينطوري ميچرخه,يه مانتو چسبان و شلوار جين.قبل از اينكه بخوابيم كلي هم عمدي منو حشري كرده بود مثلا” الكي خم ميشد و سينه هاشو بهم نشون ميداد چون وقتي مانتو و شلوار جينشو درآورده بود يه تاب تنگ تنش كرده بود و يه شلورخواب تنگ سفيد كه وقتي راه ميرفت باسنش بدجوري آدمو حشري ميكرد,رد شورتش كير آدمو بلند ميكرد.خانم من يجورايي ميدونه منو آتنا زيادي باهم ريلكسيم و كلا” زياد دوست نداره منو آتنا بهم نزديك بشيمو در اين مورد منو زياد ميپاد رو همين حساب من بيشتر سعي ميكردم اونشبو نسبت به آتنا بزنم به در بي خيالي و با باجناقمو برادر خانمم صحبت ميكردم.خلاصه قرار شد كه بريم بخوابيم.خانممو آتنا رفتن توي اتاق خواب اما منو باجناقمو برادرخانمم قرار شد توي هال بخوابيم.من اصلا” قصد سكس كردن با آتناو نداشتم يعني نميخواستم 3 بشه يا حتي يه درصد خانمم شك كنه.باجناقمو برادر خانمم زود خوابيدن منم داشتم بايكي از دوست دخترام كه از آشنا هم هست اس ام اس بازي ميكردم كه اتفاقا” اون آتناو ميشناسه.بهش گفتم آتنا اينا اينجان.يكم كه بهم اس زديم اون زد تو خط اس سكسيو بعدش گفت حامد الان چي دلت ميخواد..گفتم الان دلم ميخواد كيرمو بزارم تو كس آتنا,آبمو بريزم تو كسش..چند دقيقه اي نگذشته بود كه ديدم آتنا بهم اس زد..گفت حامد,بيداري..منم بهش جواب دادم آره..چطور..بعد اونم دوباره جواب داد همينطوري پرسيدم..تو همون اس ازم پرسيده بود كه داشتي با سميه اس بازي ميكردي..من كه تعجب كرده بودم جواب دادم آره..اما تو از كجا ميدوني…بعدش بهم گفت كه سميه بهم اس زدو گفت كه داريد اس بازي ميكنيد..از پرسيده بود تو به سميه در مورد من چي اس زدي..منكه ضربان قلبم تند شده بود نوشتم هيچي..فقط گفتم آتناشون خونه ماهستن..تو اس بعدش ديدم همون اسيو كه به سميه داده بودم كه توش نوشته بودم (الان دلم ميخواد كيرمو بزارم تو كس ناز آتناو)واسم فرستاد..يعني سميه اس منو واسه اون فرستاده بود..من خيلي حول شده بودمو ضربان قلبم با آخرين سرعتش ميزد نوشتم,معذرت ميخوام آتناجونم..منظوري نداشتم..و ازش پرسيدم ازم ناراحت شدي..اونم سريع بهم جواب داد نه عزيزم,چرا بايد ناراحت بشم..منكه اصلا” نميدونستم ديگه چي واسش بنويسم ديدم آتنا يه اس ديگه دادو نوشته بود:حامد,كس من خيسه خيسه..اينو كه خوندم كيرم بلند شده بود و فقط داشتم به اين فكر ميكردم كه يجوري منو آتنا باهم سكس كنيم..بعدش منو آتنا چندتا بهم اس زديمو قرار شد من برم تو آشپزخونه بعدش آتنا هم بياد..همين كه من رفتم آتنا هم رسيد..همينكه بهم رسيديم همديگرو بغل كرديمو شروع كرديم به خوردن لبامون..كيرم منم رفته بود لاي پاهاي آتناو از روشلوار به كسش ماليده ميشد.اونم در حاليكه چشاشو بسته بود جفتمون داشتيم از شهوت منفجر ميشديم آتنا آروم پاهاشو باز ميكردو از روشلوار ميخواست كيرمنو بماله لاي كسش..بعدش آتنا بهم گفت حامد من شلوارمو در ميارم تو بزار تو كسم اما نميخوام دراز بكشم آخه ميترسم..شلوارمونو در آورديمو اول آتنا شروع كرد به ليسيدن كير من كه خيس هم شده بود..بعدش من آروم انگشتمو گذاشتم لاي كس آتنا,واي خيسه خيس بود..ديگه نميشد تحمل كرد منم شروع كردم به خوردن كس آتنا..از اونجايكه زياد وقت نداشتيم درحاليكه ايستاده بوديم كيرمو دادم دست آتنا تا خودش بزاره تو كسش..اولش يخورده كيرمو لاي كسش ماليدو بعدش كه كيرم با آب آتنا خيس شده بودو آروم گذاشتم تو كسش..هنوز 2 يا 3 دقيقه نگذشته بود كه ديدم آتنا داره منفجر ميشه و كسشو بيشتر به كيرم فشار ميده.از گرم شدن كيرم فهميده بودم كه آب آتها داره مياد اونم در حاليكه از شدت شهوت نميتونست صحبت كنه فقط بهم ميگفت حامد تورو خدا آبتو بريز تو كسم..با اين حرفاي آتنا آبم خيلي نزديك شده بود و خلاصه وقتي داشتم آبمو ميريختم تو كس آتنا اونم داشت لباي منو ميخوردو جون جون ميكرد..بعدش رفتيم خوابيديم..اين يكي از بهترين خاطرات سكس من است.

Date: December 5, 2019
فیلم سوپر خارجی آبمو آتنا آتنااز آتناجونممنظوري آتناشون آتناوواسم آرهاما آرهچطوربعد آشپزخونه آورديمو ازدواج ‫البته انگشتمو اونجايكه اونشبو اونيوكه ايستاده اينجانيكم اينطوري باجناق باجناقمو بخوابيم بخوابيمخانممو بخوابيممن بدجوري برادرخانمم بشممنكه بلوند بمونناونشت بموننمنو بنويسم بهترين بود:حامد بودالبته بودبعدش بودديگه بيادهمين بيداريمنم بيشترآتنا پاهاشو پرسيدم پرسيدمتو پرسيده پورن جفتمون جنده جينقبل چرا چشم حال حاليكه حامد خاطرات خانممه خوابيدن خوابيديماين خوشگل خوشگله خيسهاينو دارمچون داشتيم دخترام درآورده درحاليكه دنبالش دوباره دوستانحامد رد رسيدهمينكه رسيديم روشلوار ريلكسيم زديمنكه سالهاين سفيد سینه گنده شاه کس شدياونم شلوارمو شلورخواب عزيزم… علاقمند فرستاده فرستاديعني فهميده فیلم سکسی كرديمو كس كسشاولش كسشبعدش كسشچند كسشهنوز كنهباجناقمو كنيمبعدش كوچكترهيه كيرمنو گذاشتم لبامونكيرم ليسيدن ماليده ماليدو ماهستنتو متاسفانه متاهله متناسب متوسطه مدل مستثني معذرت‬ ميترسمشلوارمونو ميچرخه ميخواد ميخوادگفتم ميخواست ميخوام ميخوردو ميدهاز ميدونه ميدونيبعدش ميريختم ميشداونم ميشديم ميشناسهبهش مي‌كرد ميكردبعدش ميكردخانم ميكردم ميكردمخلاصه ميكردو ميكرديمن ميكنيداز میلف ناراحت نازترين نداشتم نداشتمو نداشتيم نداشتيمآتنا نگذشته نميتونست نميخواستم نميخوام نميدونستم نوشتم: نوشتماين نيستمخلاصه هستندر همديگرو همونجا همينطور همينطوري هيچوقت هيچيفقط واي يجورايي يخورده يه

Leave a Reply

Your email address will not be published.