دانلود

جنده خانوم به همسرجدیدش کس میده

0 views
0%

من بايد انجام ميدادممخالفت برابر فیلم سکسی بود با كتك ، تحقير و

مسخره شدناز پدربزرگ طيب بگير تا داداش رخصتاز ننه جون بگير تا آبجي نصرتهمه سکسی هر جور كاري كه شما بگين

به شاه کس من ميدادنخوفتناكترين تنبيه براي من اين بود كه داداش

رخصتبا بچه هاي كوچه يكي بشن کونی منو مسخره كننچون همه بچه هاي كوچه از رخصت حساب مي بردنهيچ عذابي براي

من جنده بدتر از اين نبودواسه همينم هميشه دستورات رخصت بدون

چون و چرا ازطرف من اجراي پستون ميشدحتي كون دادنبارها تو اطاقتو باغتو حمومزير لحافو خيلي جاهاي ديگه كه بدون كوچكترين

مخالفتي بهش کوس دادماولش به زور بازو و تهديد بوداما مرتبه

سوم خودمم طالب شدمرخصت بعضي شبا ميخزيد ميومد زير لحافموقتي ميفهميدم داره طرفم ميادراست مي كردموقتي دست بهم ميزدديگه كاملا آبم ميومدوقتي سکس داستان هم مي كرد

تو كونمبارها ابم ميومداونم از اينكه من زود ایران سکس ابم ميومد

خيلي خوشش مي اومدچون مي تونست به مردانگيش بنازهاز طرف ديگه مي تونست منو بيشتر تحقير كنهرخصت هر موقع كه اراده مي كردمي تونست منو بكنهحموم ميرفت منو ميبرد منو داخل حوم حسابي ميكردهر بلايي دوست داشت سرم تو حموم مي آوردمي خواست بره باغ منو ميبردپشت درخت ها حسابي منو مي گاييدچند دفعه هم چند تا از دوستاي صميمش اومده بودن باغچهار نفري ريختند سر منلت و پارم كردنتا چند روز نمي تونستم راه برمبا اينهمه هيشكي نمي فهميد چه بلايي رخصت سر من داره ميارهبودن با رخصت مساوي بودبا گاييده شدن منبوي منيبوي شاشبوي پشمرخصت وقتي از كردن من سير ميشدو ميديد من بيكارمازم مي خواست كيرشو يا پشمهاي اطراف كيرشو يا موهاي زير بغلشو بليسمگاهي مجبورم مي كردسوراخ كونشم ليس بزنمهميشه وقتي كيرشو ميزاشت دهنم تا براش ساك بزنممحال بود اجازه بده آب منيشو بيرون بدمميگفت حيفهحتما تا آخرين قطره آبشو بايد مي خوردمهمه فاميل تو خونه ما زندگي مي كننخواهرامشوهراشونبچه هاشونبرادرام با زن و بچه هاشونننه جون باب جونعمه عمو دايي خالهمنم اين وسط سرويس ميدم و سرويس ميشمگاييدن من تنها محدود به رخصت نبودالان آقاجونمدايي وعموپسر عموهاپسر خاله هاپسر دايي هاپسر زينت خانوم كارگرمونهمه و همه هر جا گيرم بيارن منو ميكنندر حقيقت من زنگ تفريحشون هستممثل تست غذامثل دسرمنو ميچشنبعد تف مي كنن بيرونكردن من با رخصت شروع شداما محدود به رخصت نشدديگران فهميدناما حرفي نزدندحتي ديگران خودشونم منو گاييدنهمه رو اين موضوع يعني كردن من اتفاق نظر دارنمنفعتشون در اينه كهحرفي نزنندتا بتونن بهره ببرنبا اينكه بواسير من بيرون زدهبازم هيچ كس منو دكتر نمي برهچون نمي خوان آبرو حيثيتشون برهالان كه دارم اين مطلبو مي نويسمپدرم داره مياد تو اطاق ته حياطمطمئنن اين بارمي خواد منو بر عكس بكنهيعني سرمو ميزاره زمينبعد در همون حالت كيرشو ميكنه تو كونم در عين حال كيرمم مي خورهچند بار سر اين موضوع خون دماغ شدم بالا آوردمبايد سريع جمع و جور كنمآقا جونم داره مياد

Date: June 2, 2019
فیلم سوپر خارجی آقاجونمدايي آوردمبايد آوردمي اطاقتو اومدچون اينهمه باغچهار ببرنبا بدمميگفت بردنهيچ برهالان برهچون بزرگتر بزنممحال بزنمهميشه بكنهحموم بكنهيعني بليسمگاهي بنازهاز بواسير بوداما بودنتكليف بيرونكردن بيكارمازم پادويي پدربزرگ پشمرخصت پشمهاي تفريحشون تونستم جونعمه حمومزير حياطمطمئنن حيثيتشون حيفهحتما خالهمنم خودشونم خوردمهمه خورهچند دادماولش دادنبارها دارنمنفعتشون ‫دستورات دسرمنو دوستاي ديگران رخصتاز رخصتبا ريختند زدهبازم زمينبعد شاشبوي شدمرخصت عموهاپسر غذامثل فهميدناما كارگرمونهمه كردسوراخ كردموقتي كردنتا كردنهر كنمآقا كننچون كننخواهرامشوهراشونبچه كنهرخصت كهحرفي كوچكترين كونمبارها گاييدچند گاييدنهمه گاييده لحافموقتي مجبورم مخالفتي مردانگيش منيبوي ميادراست ميارهبودن ميبردپشت ميچشنبعد ميخزيد ميدادممخالفت ميدادنخوفتناكترين ميزاره ميزاشت ميزدديگه ميشدحتي ميشمگاييدن ميفهميدم ميكردهر ميكنندر ميومداونم ميومدوقتي نبودالان نبودواسه نزدندحتي نزنندتا نشدديگران نصرتهمه نويسمپدرم هاشونبرادرام هاشونننه هستممثل وعموپسر

Leave a Reply

Your email address will not be published.