دانلود

جوری جلق میزنه که سه سوت ابت میاد

0 views
0%

بلکه این داستان یکی از فیلم سکسی خاطراتیه که روزای آخر توی آویزون

ثبت شده بود . البته من خودم هم از اونجا نگرفتمش بلکه دست به سکسی دست رسیده به من … لازم

به شاه کس ذکر هست بگم که یکی از دوستان میگفت تو

بعضی جملات و نحوه نگارشش با کونی نسخه اصلی یه تفاوتهایی داره که من چون اصلیشو نخوندم نمیتونم این ادعا رو

تایید جنده کنم يكم كه كاراشو كرد …بهم گفت ميدونى شباهتِ

گوسفندا با خانوما چيه ؟گفتم نه پستون چيه ؟گفت نميدونى ؟ معلومه خوب … جفتشون پشم دارن … hehehe…منم با كلى

عشوه و کوس ناااااز همراه با یه پوزخند گفتم عجب …

!!!! … ما كه نداريم …واقعا نداشتم … من هميشه کسمو حسابی پوست مى كنم …اينو كه گفتم بازم ديوووونهِ شد ناااااله سکس داستان كرد … جووووووون

… راست ميگىییی ؟ …و خيلى سریع دستشو ایران سکس فرستاد لای

پام و از رو دامن کسمو گرفت …ناخودآگاه نااااااااله كردم … vowwwwwwww..نالم که در اومد با اون یکی دستش از رو مانتو سینمو گرفت تو مشتش… تا اومدم به خودم بیام شروع كرد به ماليدنِ کسم از رووو …و …هی میگفت …واااای… چه باحاله …معلووووومه خيلى لطیفه ……جوووووووون ….. چقده نرمه … جدی جدی داشتم از حال ميرفتم … هى آه و نااااااله ميكردم … نه !!!… تو رو خدا !!!!…ولش كن …اووووف… دارى چى كارش ميكنى …نااااااله میکردم و زیر دستش به خودم میپچیدم …ولى داشتم حسااااااااابى كيف ميكردم …بهم حق بدین … رو جای حساسی دست گذاشته بود !صورتشو نزدیک کرد … بی اختیار خودم پشت سرشو گرفتم و کشیدمش جلو ……و با تشنگی تمام لبامو در اختیار لباش گذاشتم … wowزبونشو فرستاد تو دهنم و اونو تو لبام میچرخوند …منم چشمامو بسته بودم و با ولع تمام لباشو مى خوردم …Ooooffffei….اونم میبوسید و به شدت با کسم ور ميرفت … خيلى سست شده بودمچشام حسابى خمااااااااااااار شده بوداون یکی دستشو از رو سینم برداشت ….پای راستمو انداخته بودم رو پای چپم …دامنم تا نزدیکای زانوم بالا رفته بود و تا حد زیادی از ساق پام لخت و در دسترس بود …دستشو برد پایین پام …از مچ پام شروع کرد به نوازش …ساق پامو مالید و مالید تا رسید به دامنم …به نرمی و با احساس تمام … دستشو برد زير دامنم و به آرووومی لغزوندش سمت رونم …با يه دست از رو کسمو ميماليد و با يكى ديگه از زير …شروع كرد به ماليدنِ روون لخت و بدونِ موم …wowwwww داشتم ديونهِ ميشدم … منم داشتم با لبم حسابى بهش پا ميدادم…خوشم میومد و هی ناااااااااااله میکردم …وای نه…. میميرما…………..تو داری چه میکنی با من ….اووووفی …. اونم كه فهميد حسابى حشرى شدم …خیلی سریع دامنمو جمع کرد بالای کمرم … حتى شرت هم پام نبود …البته این یکی هیچ ربطی به برنامه امروزم نداشت …من بيشترِ وقتا شرت پام نمى كنمدوست دارم لای پام آزاد و لخت باشه … اومد جلوم نشست …پای راستمو کنار زد و پاهامو از هم باز کرد …کس لختمو كه ديد از خودبيخود شد …… اوففففففففففف چقده صاااااااف و خوشگله … راس ميگفت …. کسم خيلى خيلى قشنگه …كشيده و بلند … بدونِ حتى يه ذره پوست یا لبه اضافه … عين مالِ بچه ها ..و مهم تر از اون حسابی صاف و پوست كنده …به جرات میگم هيچ كسى به پاي کس پوست کنده من نمى رسه … محاااااااااااااااااله دوتا دستاشو گرفت زيرِ رونای لختم … پاهامو باز کرد … و سرشو برد جلو كه بخورتش …wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwww جدا شدنش از لبام و اون توقفی كه واسه بالا زدن دامنم و ديد زدن کسم كرد…فرصتی شد كه بتونم خودمو جمع كنم…به خودم اومدم …سرشو محكم گرفتم و نذاشتم جلوتر بیارتش آخه قرار نبود كار به اينجاها برسهقصدم فقط و فقط اذیت کردنش بوداصلا دوست نداشتم حتی کسمو نشونش بدم چه برسه به اینکه بخواد بخورتش …ابدا همچی آدمی نبودم …اصلا هم ازش خوشم نمیومدفقظ میخواستم از حشری کردن و جزجز کردنش لذت ببرم … به خودم اومدمسرشو محكم گرفتم و نذاشتم جلوتر از این بیارتش التماس ميكرد …تو رو خداااا …فقط يه دقيقه …یه بوس کوچیک …اوووووف … خيلى باحالِه …حق داشت … بدبخت يه پای ناااااااااااز و یه کس مشتی جلوش بود … حسابى داشتیم با هم زورآزمائی ميكرديماون حسابی دااااغ کرده بود و اصلا حاضر نبود كنار بكشههى التماس ميكرد و زووووور ميزد كه دستامو پس بزنهمنم با عصبانیت ازش میخواستم که تمومش كُنه چى كار ميكنى لعنتى …برو عقب ……خيلى پر روئی …خجالت بکش … حسااااااااااااابى سرگرم زور زدن با سرش بودم كه …که ..که ….که ……که …….. آخه قرار نبود كار به اينجاها برسهقصدم فقط و فقط اذیت کردنش بوداصلا دوست نداشتم حتی کسمو نشونش بدم چه برسه به اینکه بخواد بخورتش …ابدا همچی آدمی نبودماصلا هم ازش خوشم نمیومدفقظ میخواستم از حشری کردن و جزجز کردنش لذت ببرم … به خودم اومدمسرشو محكم گرفتم و نذاشتم جلوتر از این بیارتشالتماس ميكرد …تو رو خداااا …فقط يه دقيقه …یه بوس کوچیک …اوووووف … خيلى باحالِه …حق داشت … بدبخت يه پای ناااااااااااز و یه کس مشتی جلوش بود …حسابى داشتیم با هم زورآزمائی ميكرديماون حسابی دااااغ کرده بود و اصلا حاضر نبود كنار بكشههى التماس ميكرد و زووووور ميزد كه دستامو پس بزنهمنم با عصبانیت ازش میخواستم که تمومش كُنهگفتم که … درکل ازش بدم میومد و فقط میخواستم حالشو بگیرم … ولی قرار نبود تا این حد جلو بریم …با عصبانیت ازش میخواستم که تمومش كُنهچى كار ميكنى لعنتى …برو عقب ……خيلى پر روئی …خجالت بکش …حسااااااااااااابى سرگرم زور زدن با سرش بودم كه …که ..که ….يکی از دستاشو سرىع از زيرِ دامنم فرستاد طرف کسم …تا به خودم اومدم ديدم کسم تو دستشه …wowwwwww …باز رودست خوردم …نفسم بند اومد…کسم لخت لخت بود و گرمای دستش حسااااابی مسحورم کرد …ديگه نميتونستم زور بزنم … خمار خمار شدم…… اونم که دید تسلیم شدم به آرومی شروع كرد به نوازش کردنش …ooooooooooofffff خيلى باحال بودرو یونیت داشتم به خودم میپیچیدمکسم خییییس خیس شده بوددیگه داشت ازش آب میچکیدwow … يه کم که باهاش ور رفت انگشتشو فرستاد توووووووووووش …چشامو ديگه نميتونستم باز نگه دارمانگشتش اون تو میلولید و حشريم ميكرد …با دستش داشت جدى جدى منو ميكرد …فهمید بازم کم آوردمآخه دستامو از جلو سرش برداشته بودم و دو طرف یونیت رو گرفته بودم که نیفتمداشتم به خودم میپیچیدم و بدون هیچ مقاومتی فقط آه و ناااااااله میکردماونم که ديد ديگه نميتونم جلوشو بگيرم …لب
اشو گذاشت رو رونای صاااااااف و بدونِ موم ..و شروع كرد به ليس زدن پاهای لختم …وای خداااااااااااا …با زبونش لیییییییییسم میزد و كم كم داشت مى اومد سمتِ کسمانگشتاااااااااشم كه اون تو داشت حسابی جولون میداد…خیلی خیلی حال میداد … اوووووف …اوووف خدایا چیكار كنم ….از يه طرف اصلا نميخواستم اينجورى بشهاز طرف ديگه هم حسابی حشرى شده بودممیخواااااااااااااااااستمیه جوریم نشسته بود که کیرش چسبیده بود به پام و کاملا حسش میکردم …بهم حق بدین … دیگه حتی به اینام راضی نبودمحالا دیگه کیییییییییییییییرشو میخواستمولی نه …بايد يه كارى ميكردم …به خودم نهیب زدم ….باید جلوشو بگیرم …باید …باید ……باید ……… با دستم سعى كردم جلوشو بگیرمدستشو گرفتم و سعى كردم جداش كنم …بسه دیگه …تمومش کن ….درش بیار …خواهش میکنم …هوس دستامو حسابى سست كرده بود ..زورم نمیرسید انگشتامو تکون بدم چه برسه به اینکه بخوام جلوی مرد تشنه ای مثه اونو بگیرمواقعا نميتونستم ……يه دفعه با صدايى پر از ترس گفتم … پاشو دکتر … دارن در ميزنن …وحشت برش داشت …سریع دامنمو برگردوند سر جاش و رفت عقب …….خودمو درست و حسابى جمع و جور كردم … يه لبخند شیطنت آمیز زدم و گفتم :گولت زدم …مثلا اومديم دكترااااااا… پول میگیری ازمون دندونمونو درست کنی پررووووو …یه نفس ِ عميییییییق كشيد و گفت بابا ترسووندی منو …ah … همه چیمون خوابید …ولى عجب چيزى داریااااااا …بعدشم کسمو از رو دامن سرىع گرفت و…و ملتمسانه تو چشام نیگا کرد و گفت : حالا ازت كم ميشه اگه يكم بخورمش … ؟خنديديم … دستشو پس زدم … چشامو با اخم دوختم به نگاهش و جواب دادم : پر رو نشو دکتر !!! … به كارت برس …وسایلشو برداشت میز کارشو برگردوند سر جاش و آروم گفت …اینقده دیوونم کردی که به هیچی فکر نمیکردمواقعا اگه این منشیه یه دفعه میومد تو چی میشد ؟؟؟؟و با صدای بلند گفت : كجا رفتى خانم احمدی ؟ … رفتی که برگردیا …روشو به من كرد… لپمو آروم گرفت وگفت چه خوب شد برنگشتی … و خانم احمدی اومد تو …… ببخشید آقای دکتر … آخر وقته دیگه … داشتم پرونده ها و حسابا رو جمع و جور میکردمشرمنده که نیومدم کمکدکتر هم جواب داد : طوری نیست … کاش اول این موزیکو عوض میکردی بعد میومدی کمک ..خیلی بیخوده …ببین تو کشوی سمت چپ یه CD آبی رنگ هست … همونو بذارمنشیه هم چشمی گفت و رفت بیرون …اونم محکم و سریع لبمو بوسید و گفت : آخرش چی …. بالاخره یه روز میکنمتمنم با يه نگاه پر از شيطنت جوابش دادم : عمرا اگه بتونی … بیچارت میکنم …موزیک عوض شد و خانم احمدی اومد توحق با دکتر بود موزیک قبلی خیلی مزخرف بود … خصوصا اینکه هیچ تناسبی با این ماراتن سکسی ما نداشتولی این یکی از این آهنگهای خیلی خیلی ملایم , عشقی و پر احسااااس بود …دکتر همیشه تو مطبش موزیک میذاشت که صداش هم تو سالن انتظار میومد و هم تو اتاق معاینهبه هرحال منشیه اومد تو و دوتائی شروع کردن به کار کردن روی دندونامیه کم که گذشت منشیه گفت : راستی خانم … این پسرتونم خیلی حالش بده ها …بیچاره شوهرتون … از همون اول بغلشه و داره سعی میکنه آرومش کنه ولی کوچولوتون یه ریز داره ناله میکنهمنم گفتم : e ؟ راست میگی ؟ … توروخدا دکتر یه کم سریعتر … گناه داره بچماونم جواب داد : میگی چیکار کنم ؟ همینجوری که نمیتونم رهات کنم … و یه نیشگون کوچولو از پام گرفت ( مثلا دندونامو میگفت ولی منظورش چیز دیگه ای بود )و دوتائی کارشونو ادامه دادن …منم كه ديدم فضا امن شد گفتم بذار بازم يكم حالشو بگيرمباز شروع كردم به ناز و عشوه و آه و ناله های آنچنانى …وووووووووووی…اووووففف اوووووففففففففففففففففف …یواااااشتر …..؟؟؟؟؟؟دردم میاااااااااااااااااد …اونم تو هر فرصتی خودشو بهم ميماليد …پاهاشو محكم چسبونده بود به رونمالبته اینم بگم که از همون اول انتهای سمت راست یونیت خوابیده بودم که در دسترسش باشميكم كه گذشت از منشیش خواست که بره كنار وایسهمنشیه هم بعده يه مدت كه بيكار شد گفت :اگه با من كارى ندارين برم بیرون خيلى كارا مونده كه بايد انجامش بدمالبته من هميشه به منشیاش مشكوك بودم كه باهاش تو اینجور مسائل هماهنگندكتر هم گفت نه ميتونى برى … فقط مونده یه کاریش بكنم و خلاص …( wow “ یه کاریش بكنم ” … دلم هررری ريخت پائين )و با يه لبخند موذیانه ادامه داد …شما با خیال راحت به كارت برس … خودم تمومش ميكنم …منظورش اين بود كه ديگه نیا تومنشیه كه پشت كرد بهش … گفت : درو هم ببند لطفا …

Date: December 1, 2019
فیلم سوپر خارجی –البته ……اونم …بعدشم …چشامو …خجالت …دامنم …فهمید …كشيده …معلووووومه …واقعا …ووووووووووویاووووففف …یواااااشتر آرووومی آنچنانى آهنگهای آوردمآخه آویزون احسااااس اختیار اصلیشو التماس امروزم انتظار انتهای انجامش انداخته انگشتامو انگشتشو اوففففففففففف اومد…کسم اومدمسرشو اومديم اووووف اووووفی اوووووف اوووووففففففففففففففففف اينجاها اينجورى اینجور اینقده باحاله باشميكم بالاخره ببخشید بچماونم بخورتش بخورمش بدمالبته بذارمنشیه برداشت برداشته برسهقصدم برگردوند برگردیا برنامه برنگشتی بزنهمنم بكشههى بگيرمباز بگیرمدستشو بگیرمواقعا بوداصلا بوداون بوددیگه بودمچشام بودممیخواااااااااااااااااستمیه بيشترِ بیارتش بیارتشالتماس بیچارت بیچاره بیخوده پاهاشو پاهامو پررووووو پرونده پسرتونم پوزخند ترسووندی تفاوتهایی تناسبی توروخدا توضیحی تومنشیه توووووووووووش جفتشون ‫جووووووون جوووووووون چسبونده چسبیده چشمامو حسااااااااااااابى حسااااااااابى حسااااابی خاطراتیه خانوما خداااا خداااااااااااا خمااااااااااااار خنديديم خوابید خوابیده خودبيخود خوشگله خییییس دااااغ دارمانگشتش داریااااااا داستان داشتیم دامنمو دستاشو دستامو دسترسش دكترااااااا… دندونامو دندونامیه دندونمونو دوتائی دوستان ديونهِ ديوووونهِ دیوونم راستمو رونمالبته زبونشو زورآزمائی زووووور سریعتر شباهتِ شوهرتون صاااااااف صورتشو عصبانیت عميییییییق فرستاد قهرمانش كاراشو كردفرصتی كنم…به كنمدوست كُنهچى كُنهگفتم کارشونو کسمانگشتاااااااااشم کشیدمش کمکدکتر کوچولو کوچولوتون کیییییییییییییییرشو گذاشتم گذاشته گوسفندا لغزوندش لیییییییییسم ماراتن ماليدن محاااااااااااااااااله مسحورم معاینهبه معلومه مقاومتی ملتمسانه منشیاش منظورش موذیانه موزیکو ميتونى ميدادم…خوشم ميدونى ميرفتم ميكردم ميكرديماون ميگىییی ميماليد میاااااااااااااااااد میبوسید میپچیدم میپیچیدم میپیچیدمکسم میچرخوند میچکید میخواستم میخواستمولی میدادخیلی میذاشت میکردم می‌کردماونم میکردمشرمنده میکردی میکنمتمنم میکنهمنم میگیری میلولید میميرما…………تو میومدی ناااااااااااز ناااااااااااله نااااااااله ناااااااله نااااااله ناااااز ناااااله ناخودآگاه نبودماصلا نبودمحالا نخوندم نداريم ندارين نداشتم نداشتولی نذاشتم نزدیکای نظراتی نگارشش نگرفتمش نميتونستم نميتونم نميخواستم نميدونى نمیتونم نمیرسید نمیکردمواقعا نمیومدفقظ نویسنده نیشگون نیفتمداشتم نیومدم هماهنگندكتر همینجوری واااای وایسهمنشیه وسایلشو

Leave a Reply

Your email address will not be published.