خواهرم زیر کیر شوهر خالم

0 views
0%

اسم من رضا یه خواهر دارم به اسم مژگان که 24 سالشه و یه هیکل سکسی داره کون گنده سینه 70 با کمر باریک که کیر همه رو شق میکنه داستان ازون جایی شروع شد که شوهر خالم اسمش شاپوره بدن سیاه و هیکلی ای داره وقتی میومد خونه ما همش نگاش رو خواهرم بود و خواهرم هم معلوم بود حال میکرد تا اینکه یه روز که من و خواهرم تنها خونه بودیم شاپور اومد خونمون و دیدم خواهرم گفت من چایی میارم رفت چایی بیاره دنبالش رفتم دیدم تو چایی ها یه پودری حل کرد و آورد رفتم پیش شاپور نشستم و خواهرم شلوار ساپورت تنگش پاش بود و کونش کیرمو داشت شق میکرد چایی رو آورد من گفتم میرم بالا قهوه بیارم طبقه بالا و رفتم بالا دیدم خواهرم داره با شاپور پچ پچ میکنه و قهوه آوردم و ریختم تو چایی و شاپور گفت برا من نریز من چایی میخورم و منم گفتم نمیخورم خواهر یکمی عصبانی شد و رفت شربت آورد که رفتم طبقه بالا پای کامپیوتر که خواهرم چایی رو آورد گفت باید بخوریش و منم گفتم باشه و خواهرم رفت پایین و چایی رو ریختم پای گلدون و گرفتم خوابیدم دیدم خواهرم با شاپور اومدن بالا سرم و شاپور شروع کرد به حرف زدن بلند و منم هیچی نگفتم و حرکتی هم نکردم که دیدم شاپور زد در کون خواهرم و گفت خوابه کونی و خواهرم گفت اره و رفتن طبقه پایین بلند شدم سر پله داشتم میدیدم که خواهرم با شاپور داشتن لب میگرفتن و شاپورم دستش تو کون خواهرم بود و داشت میمالیدش که خواهرم لخت شد وای بدنشو برا اولین بار میدیدم داشتم حال میکردم که شاپورم لخت شد و خوابید رو زمین وای کیرش 25 سانتی بود و فهمیدم چرا کون خالم اینهمه گندس که مژگان رفت تو بغلش و شاپور ممه های خواهرمو گرفت و میمالید و میخورد که خواهرم گفت میخوام کیرت بخورم بدش به من که کیر شاپورو کرد تو دهن و شروع کرد به ساک زدن شاپور سر خواهرمو گرفت و شروع کرد تو دهنش تلمبه زدن و کیرشو تا خایه میکرد تو دهن خواهرم بعد از 5 دقیقه ای گفت جنده بخواب روش و خواهرم اومد نشست رو کیر شاپور و تا ته رفت تو کونش خیلی گشاد بود و سینه های دوتاشون رو هم بود و خواهرم با شاپور لب میگرفت و شاپورم داشت تو کونش تلمبه میزد 10 دقیقه ای گذشت که دیدم شاپور بلند شدو گفت میخوام تو حالت سگی بکنمت که خواهرم تو حالت سگی واساد و شاپور تف انداخت تو سوراخ کون خواهرم و کیرشو کرد توش و همش میگفت اره کونی کونده جنده خواهرم هم حشری تر میشد که دیدم تلمبه هاش کم شد و 5 دقیقه ای واساد و کیرشو درآورد آبش از کون خواهرم زد بیرون و خواهرم دیگه حال نداشت که شاپور شروع کرد به مالیدن کس خواهرم که دیدم آبش اومدو شاپور گفت اره جنده اینم آب تو و بلند شد و رفت خواهرم همونجا موند دو ساعتی بعد رفت حموم و گرفت خوابید حدود 3 ماه ازین قضیه میگذره هنوزم شوهر خالم کون خواهرمو به گا میده نوشته خواهر

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.