داستان ارسالی هشت شهریور 1397 : اولین بار

0 views
0%

سلام مریم هستم 21 سالمه قدم 165 وزنم 55 این خاطره ی اولین سکسم با دوست پسرم رضاست که 22 سالشه قدش 175 و وزنش 70 عید سال 96 بود که خانوادش قرار بود برن مسافرت رضا منو دعوت کرده بود خونشون از اول قرار سکس گذاشته بودیم قبلا سکس نداشتیم و فقط در حد بوس بودیم روز هفتم فروردین نزدیک ساعت 4 بود که رضا اومد دنبالم و رفتیم خونشون وقتی رسیدیم رفتیم داخل و رضا مشغول درست کردن شربت شد و منم مانتومو دراوردیم و با شلوار جین و تاب نشستم که رضا شربت اورد و باهم خوردیم بعد یه ذره باهم صحبت کردیم رضا گفت بریم رو تخت مامان و باباش یکم استحراحت کنیم وقتی رسیدیم داخل اتاق رضا از پشت بغلم کرد و هولم داد رو تخت و از پشت دراز کشید پشتم و اروم زبونشو کشید رو گلوم دستشو برد زیرم و سینه هامو از رو تاب فشار داد بعد اروم با کمک خودم تابمو دراورد و سوتینمو دراورد و برگردوند منو سینه هامو که سایز 75 گرفت دستش و لباشو گذاشت رو لبام و لبامو خورد منم همراهیش کردم و اروم اه میکشیدم بعد از کلی لب بازی رفت پایین و شروع کرد سینه هامو خوردن و نوک سینه هامو میک میزد که منم بلند اه و ناله میکردم اروم دستشو برد پایین و دکمه های شلوارمو باز کرد و نشست لای پاهام و میخواست شلوارمو دربیاره که دستمو گذاشتم رو دست رضا و گفتم رضا تا همین جا بسه بیا دیگه جلوتر نریم من میترسم که رضا گفت نترس مریمم اروم خم شد لبامو بوسید و شلوار و شورتمو دراورد و دستشو کشید رو کسم که اهم بلند شد و بعد خودش لباساشو در اورد و لخت لخت شد کیر رضا چهارده پونزده سانت میشد که شق شق شده بود اروم شروع کرد کسمو خوردن و زبونشو میکشید لای کسم بعد سرشو بلند کرد کیرشو با دستش گرفت و میمالید روی کسم بعد بهم گفت برگرد مریم منم برگشتم و پشتمو کردم بهش لای کونمو باز کرد و سوراخ کونمو بو کرد بلند شد کرم رو از رو میز برداشت و یه ذره کرم مالید رو سوراخم یه ذره هم مالید به کیرش و اروم کیرشو مالید به سوراخم که قلقلکم میومد بعدش اروم اروم سر کیرشو فرو کرد تو کونم وقتی سرش رفت تو جیغم رفت هوا بلند داد میزدم ایییییی رضااااا درررد داره اخخخخخ دربیار رضا سریع کیرشو دراورد وقتی کیرشو دراورد سریع دستمو گذاشتم رو سوراخمو میمالیدم کونم خیلی میسوخت بعد چن دقیقه رضا دوباره راضیم کرد که بکنه تو کونم باز اروم سرشو فشار داد تو که بازم دردم گرفت باز جیغ و داد کردم که رضا کیرشو دراورد ایندفعه موقع دراوردن کیرش یه هوایی از کونم اومد بیرون(مثل گوز)که خیییلی خجالت کشیدم رضا دوباره کرم زد به کونم و دوباره اروم فشار داد کیرشو تو که باز درد داشت ولی ایندفعه تحمل کردم و اروم اروم تا اخر فشار داد تو خیلی درد داشتم ولی تحمل کردم از شدت درد اشکم دراومده بود رضا داشت تو کونم اروم تلمبه میزد که بعد یکی دو دقیقه ابش اومد و کیرشو دراورد و ابشو ریخت تو دستمال کاغذی کون منم با دستمال پاک کرد و دراز کشید کنارم دستشو گذاشت رو کونم و قربون صدقم میرفت که خوابمون برد بعد یه ساعت با فشار دستای رضا رو سینه هام بیدار شدم و لباس پوشیدیم و منو رسوند خونمون منم و رضا هنوز با همیم و از کنار هم بودن لذت میبریم پایان

نویسنده : سبزه

[email protected]

Date: August 30, 2018

2 thoughts on “داستان ارسالی هشت شهریور 1397 : اولین بار

 1. خانه عفاف
  کاملا قانونی و شرعی
  بدون ثبت در شناسنامه
  کلیه بانوان دارای کارت سلامت
  صیغه های کوتاه مدت و بلند مدت

  دارای نمایندگی در تمامی استان های کشور

  پاسخگویی در تمامی ساعات شبانه روز
  با مدیریت آقای یاس بلاغی
  09102805680

Leave a Reply

Your email address will not be published.