دانلود

دختر بلنوند رو خوب میگیره میکنه اون هم در هوای آزاد

0 views
0%

داره دنیا یه پسر عمو فیلم سکسی دارم که تو کونده گری دسته

کمی از خودم نداره.یه روز به من زنگ زد گفت خانواده شمالن ماشینا بیار سکسی بریم دنبال 2 تا داف خوشکل.رفتم

دنبالشو شاه کس با هم رفتیم سرار قرار اوووووووووووووووم دوتا داف خوشکل

مو یخی با چکمه و پالتو کونی یه گوشه وایساده بودن یکیشون قد بلند تر که بعدن فهمیدم اسمش آتی اون

یکی جنده قدش 1.60 ولی یه کم تپل اخ چه استیلی

که اسمش عسل بود!!!!خلاصه سوار شدن پستون و تو ماشین کس و شعر گفتیم که رسیدیم خونه. از در که اومدن

دوتایشون مانتو کوس روسریشونا در آوردن آتی با یه پیرهن آستین

کوتاه و شلوار لی عسلم با یه تاپ بندی که جلوش باز بود و بالای سینه هاش معلوم بود سینه هاش مثل سکس داستان دو تا انار

جیگر بود که هر کیری را راس میکرد.علی ایران سکس وقتی با

دوتا قوطی ویسکی اومد فهمیدم چه خبره.دوره میز نشستیم و علی پیکا را یه دونه یه دونه ریخت یکم خوردیم دیدم علی قلیون میکشه دودشا با لب میده به آتی منم به عسل گفتم بیا این کارا کنیم با اکراه پذیرفت آخ چه لبای گوشتی داشت صورتو اندامش دقیقا مثل رانی موکرجی بود انقدر خوردیم که داغ داغ شدیم بعد علی آتیو بغل کرد گفت ما میریم طبقه پایین یه کاندومم از جیبش در آورد پرت کرد رو میز که من خندم گرفت.خلاصه من دسته عسلا گرفتم گفتم بریم رو تخت تا حالت جا بیاد اخه داشت سرش گیج میرفت.خوابوندمش رو تخت خودمم خوابیدم پیشش وایسادم لب گرفتن دیدم جنده خانوم صورتشا میکشه.سینشا با دس مالیدم بازم دستما زد کنار بهش گفتم چرا اینطوری میکنی گفت من اهلش نیستم تو دلو گفتم اگه کس کش اهلش نبودی الان کناره من نبودی.یه خورده تلاش کردم دیدم راه نمیده منم دستش که زیره سرم بود گذاشتم زیره کمرم با دستم که زیره سرش بود اون دستشا گرفتم بعد صورته خوشکلشا با دست گرفتم یه لبه حسابی گرفتم هی زور میزد فرار کنه اما من کیرم بدجور راس شده بود با دست سینشا از تاپ دراوردم سرم گیج رفت یه پوست سفید با سینه گردو نوک قهوه ای آخ افتادم به جونش هی تقلا میکرد در بره اما کم کم به نفس نفس افتاد اما هی میگفت تروخدا ولم کن اذیت نکن که من بیخیال نشدم دگمه ها شلوار لیشا باز کردم دست کردم تو شرتش صاف صاف بود معلوم بود تازه بهش رسیده وسطه چاکشا مالیدم شل شد منم شلوارو شرتشا به هزار زحمت درآوردم اوم یه رون سفید گوشتی با یه کس سفیدبا چاک صورتی پاهاشا آوردم لبه تخت خودم جلوش زانو زدم افتادم به جون کسش حالا نخور کی بخور انگشتما یواش یواش کردم تو دیدم بله خانوم اپنه حسابی داشت آه و ناله میرد سرما فشار میداد رو کسش دیدم پرو میشه اینطوری بهش گفم ساک میزنی گفت بدم میاد وقتی شلوارو شرتما با هم کشیدم پایین رنگش پرید آخه من کیرم 25 سانته و کلفت سریع شلوارشا برداشت بپوشه از دستش گرفتم داشت گریه اش میگرفت میگفت بسه تروخدا این خیلی بزرگه اومد فرار کنه که گرفتمش اوردمش لبه تخت به شکم رو تخت بود پاهاش پایین یه دستشا محکم گرفته بودم در نره پاشا باز کردم اخ کون تپلش جلم بود کسشم از وسطه پاش بیرون زده بود کیرما تف زدم گذاشتم رو سوراخ کسش یه فشار دادم دیدم داره از حال میره یواش نصفشا دادم رفت تو دیدم صداش در نمیاد اما یه دفه وایساد فحش دادن کسکش درش بیار جر خوردم مااااااامااااااااااااااان.پپپپپپپپپپپپپااااااارررررررررمممم کککککککررررررررد.منم همشا دادم رفت تو چندتا تلمبه زدم دیدم داره خوشش میاد میگفت جوووووووووووووونننننننننن بکککککککککککککککککککککننننن خوب خفتم کردیییی آآآآآآآآآآآآآآآهه منم مثل سگ میکردمش سینه هاشا گرفم تو مشتم تا خایه میزدم تو کسش درش میاوردم باز میزدم تو سوراخش اندازه پپسی باز مونده بود دیدم داره ابم میاد اما دلم نیومد از کون بکنمش برش گردوندم کیرما گذاشتم تو دهنش خودم وایسادم تلمبه زدن تو دهنش آبم داشت میومد با فشار ریختم تو دهنش اومد تف کنه کیرما تو دهنش نگه داشتم همشا مجبور شد قورت بده بلند شدم لباساما پوشیدم اونم اومد بره دستشویی که دیدم پاشا نمیتونه ببنده گشاد گشاد راه میره یجور کرده بودمش هی فحش میداد اما با خنده خلاصه همون موقع ها رفتم علی هم مثل اینکه یه کس توپ کرده بود اگه بد بود شرمنده اخه من فقط حقیقتا نوشتم.

Date: December 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.