دختر عمه سکسی زنم ۱

0 views
0%

سلام دوستان جوادم زنم یک دختر عمه داره به اسم پریسا از اون دخترهای هات و سکسی همیشه دلم می خواست کیرم داغی کس و کونش را حس کنه از اونجایی که خیلی سکسی می چرخه همیشه یک شلوار چسب اغلب ساپورت پاشه که قشنگ خط کسش معلومه پستون که نگو از اونایی که باید کیرت را بگذاری لاش و همیشه تو خیالم داشتم پستوناش رو با دو دستام آب لمبو میکردم و با زبونم میک می زدم دلم می خواست کسش را حسابی لیس بزنم و زبونم را توش لول کنم و پستوناش را فشار بدم یک بار که با هم رفته بودیم شمال ما زودتر رسیدم خانمم گفت برو کمک پریسا همه بالا بودند رفتم گفتم پریسا خانم کمک نمی خواهید با عشوه ای که کیرم سیخ شد گفت ممنون زحمت میشه منم رفتم که ازش ساک ها را بگیرم رفتم پشتش اونم سرش پایین بود و تو صندوق یک هو بلند شد و برگشت و سینه هایش چسبید به من و کسش هم جلوی کیرم یکم خجالت کشید منم کیرم سیخ شده بود یک نگاه به کیرم کرد و خندید گفت ببخشید حالتون را بد کردم گفتم شما ببخشید پیش میاد زدم تو فاز شوخی گفتم خوب هم میتونی بکنید خندید گفت بریم زشته الان سر و کله بقیه هم پیدا میشه شبی خوابم نمی برد خواستم برم بیرون هوا بخورم همه خواب بودن دیدم خانم از اتاق خانمها آمده بیرون میخواهد بره دستشویی رفتم جلو گفت شما هم دستشویی میرید گفتم نه خوابم نبرده گفت پس من برم دستشویی رفت و برگشت نشست کنارم منم چسبیدم بهش هوا سر بود پتو آوردم دو تایی رفتیم زیر پتو بهم چسبیده بودیم دستم را گذاشتم رو رونش شروع کردم به مالیدن خندید گفت حالت خوب نشد گفتم نه اونم دستش را گذاشت رو پام با دست دیگه سینه هایش را می مالیدم و لب تو لب شدیم دستم را از زیر تی شرتش رد کردم و سوتینش را زدم بالا لب می خوردم و سینه هایش را می مالیدم یکی از پستوناش را در آوردم شروع کردم به خوردن و میک زدن با دست دیگه هم کسش را می مالیدم حسابی داغ کرده بود گوشش را میک می زدم سینه هایش را دوتاش را در آوردم و میمالیدم دیگه نا نداشت حرف بزنه دستش را گرفتم رفتیم تو آشپزخونه شلوارش را با شورتش کشیدم پایین شروع کردم به لیسیدن کسش زبونم را لول میکردم تو کسش و لبه های کسش را حسابی می خوردم اه اه می کرد نفسش داشت بند میامد یک دفعه به خودش لرزید و آب کسش با فشار ریخت تو دهنم همش رو خوردم گفت مرسی آقا جواد بعد خودش جلو پاهام زانو زد گفتم پریسا خانم نه لازم نیست گوشش بدهکار نبود شلوار و شورتم را با هم کشید پایین کیرم عین فنر افتاد بیرون کیرم رو به دهنش گرفت و شروع کرد به ساک زدن و بیضه هام را هم میخورد منم حسابی داغ کرده بودم نزدیک بود که ابم بیاد بلندش کردم و دوباره لب گرفتیم بعد تکیه دادمش به دیوار و پاهاش را باز کردم و کیرم را از عقب به چاک کسش می کشیدم دوباره داغ کردش و آب کسش راه افتاده بود نزدیک بود بیام که نشستم جلو پاهاش که کسش را بلیسم و با اولین حرکت زبونم پریسا آبش با فشار پاشید تو صورتم پریسا هم چرخید و من بلند شدم و نشست جلو پاهام کیرم را که دو دهنش کرد و چند حرکت دهنش منم نزدیک بود ارضا بشم که از دهنش درآوردم گفت می خورم حرفش تموم نشده بود که ابم ریخت رو صورتش و صورت پریسا سفید شد زبونش را دور دهنش چرخوند و خندید گفت عالی بود مرسی و رفت که دست صورتش را بشوره این قصه ادامه داره در قسمت بعدی سکس من و پریسا در منزلشان تقدیم می شود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.