دانلود

در سه جهت مختلف با مادر و دختر

0 views
0%

به روشنیه روزیادمه. تابستون۸۷بود.ماشینمون پای فیلم سکسی سکوبود.ترمینال گرگان. یه دخترقدمتوسط ته چک

بلیطشوبهم داد. یه نگاه نافذکرد و سوار شد. راه افتادیم.چه شب افتضاحی بود.خلوت. ۱۰،۱۵تابیشترمسافرنداشتیم.پذیرایی سکسی مسافراهو دادم.رفتم آهنگ حکایت سیاوشو پلی

کردم.نشستم شاه کس روصندلی خالی ردیف اول. طبق معمول بلوتوث گوشیمو روشن

کردم. یک عکس انتخاب کردم و کونی سرچ. فقط ۱دستگاهوپیداکرد(سارا)هنری نوشته شده بود.خوشم اومد از سلیقه اش.عکس رو سندکردم،گرفت،چندتا عکس دیگه،بازم

گرفت. جنده حالانوبت سارابود،چندتافرستاد.گرفتم.با نوت گفتم آهنگ جدیدنداری؟ گفت نه،همشون قدیمین.

اینجوری رابطه منوساراشروع شد. سارادانشجوی روانشناسی پستون تهران،گرگانی،۲۲ساله و هم سن الان من بود.دخترخوب و ساده.اونشب تنهابود.تانزدیکای زیرآب پیشش نشستم.آخه ازاونجابه

بعد بابام کوس بیدار میشد و مینشست پشت رول. زمان می

گذشت و منو سارابهم نزدیکتر میشدیم. چون از نظر جثه ازش بلندتر و بزرگتربودم اختلاف سنیمون به چشم نمیومد.قدم۱۸۵،چهارشونه،باچشمای آبیه تیز.واسم فوق سکس داستان العاده دارای احترام

بود.دوست داشتنی. زیبا دیگه پام به خونه دانشجوییش ایران سکس باز شده

بود.بارهاپیشش رفتم.حتی بامریم هم خونه ایش هم خوب آشنا شده بودم.زمان با گذشتش رابطمونو عمیق تر میکرد.تو یکی از این روزها که توراه برگشت به گرگان بودم.گوشیم زنگ خورد.باآهنگ بلالوم که مختص سارابود.الو سلام عزیزمصدای گریه ی سارا.ساراچی شده؟سارا سارا.کوروش مریم،مریم تصادف کرده.شوکه شدم.نمیدونستم چی بایدبگم.سعی کردم آرومش کنم.فرداصبح زودکار ماشینو رسیدم و رفتم خونه سارا.تامنو دید زد زیر گریه.بغلش کردم. سعی کردم دلداریش بدم.آرومی نداشت.فکرکردم بادیدن مریم شاید ارومتر شه..بریم ملاقات مریم؟باچشمای سیاه ونافذش بهم خیره شد.مرسی عزیزم.رفتیم به بیمارستان.هوای گرم وعذاب آوری بوداونروزتهران.مریم توآی سی یوبود.وضعش چنان بدنبود،ولی خب چندان هم خوب نبود.یه موتوری بهش زده بود و سرش به گوشه جدول خورده بود.ساراازپشت شیشه به مریم نگاه میکردومن به سارا.برگشتیم خونه.ساعت نزدک ۱بود.تانیم ساعت دیگه اتوبوسمون بایدحرکت میکرد.اصلاامیدی به رسیدن به ماشین نداشتم.گوشیموبرداشتمو شماره پدرموگرفتم.سلام بابا،خوبی؟معذرت ولی امروزنمیتونم برسم به سرویس.دوستم تصادف کرده!سلام،کدوم دوستت؟حالش چطوره؟زودترمیگفتی شاگردمیگرفتم.باشه.شبوچیکارمیکنی؟.میرم خونه خاله خداحافظی کردیم.دعوام نکرد.ازمزایای تک پسری بود.به ساراگفتم میرم دوش بگیرم.رفتموتنموبه آب گرم دوش سپردم.خودموخشک کردموحوله روبه دورخودم پیچیدم.ساراتواتاقش بودوبازگریه میگرد.رفتم کنارش روتخت نشستم.بقلش کردم.کوروش اگه بلایی سرمریم بیادچی؟نترس عزیزم چیزیش نمیشه.پیشونیشوبوسیدم.سرش روشونه هام بود.هنوز هق هق میکرد.موهای بلندونازشونوازش میکردم.آرومترکه شدجواب بوسموپس داد.البته روی گونه هام.بوسیدمش،بوسید.دوباره بوسه ازمن وجواب بوسه ازسارا.سرعت بوسیدنمون زیادشد.کم کم لب هامون توهم گره خورد.آروم آروم طوری که لباهامون بازنشه روتخت درازکشیدیم.بلندشدم ازکنارش.یه نگاه به سرتاپاش کردم.یه دست تاپ شلوارک سبزفسفری پوشیده بود.درنهایت زیبایی بود.اینبارخودموانداختم روش.بازلبم روی لبهای داغش بود.داغی لبهاش بدجوری آتیش شهوتموشعله ورکرد.دوباره صورتموبلندکردموبه چشمای سیاهش خیره شدم.تاحالااصلابه فکرسکس باهاش نبودم.شایدبخاطردخترای دوروبرم بود.شایدازاختلاف سنیمون.دوباره لبهاشوبوسه بارون کردم.شهوت کارخودشوکرد.گستاخ شدم.دستموازروتاپش به سینه هاش رسوندم.اعتراضی درکارنبود.لباهمون هنوزدرهم بودن این بار جسارتموبیشترکردم.دستمواززیرتاپش به سینه هاش کشیدم.مقاومتی ندیدم.بلندشدم ازروش تاپشوخیلی سریع آروم دراوردم.سانتیمتربه سانتیمترتنشولیسیدموبوسیدم.نوبته شلوارکش بود.خیلی آروم درش اوردم.باهرسانت پایین کشیدنش هزاران بوسه به پاهاش میزدم.شلوارکشودرواوردم.دوباره رفتم سمت بالاتنش.دوباره لبهاشوبوسیدم.سوتینه بنفش رنگشوسریع بازکردم.سینه های سفیدوخوش فرمی داشت که به هیکلش زیبایی خاصی میداد.باولع مشغوله لیسیدنش شدم.میلیسدموگازریزازش میگرفتم.نفس های بیشمارش وضربان تندقلبش ازلذتش میگفتن.کم کم اومدم پایین.همینطوربدنه سفیدولطیفشومیبوسیدمومیلیسدم.به شرتش رسیدم،خیس خیس بود،یه نگاهی بهش کردم.ملحفه تختوکشیدروصورتش.سارام خجالت کشید.شورتشودراوردم.کس سفیدوبی مویی داشت.کوچیک بود.انصافاخداخوب همه ی زیبایی هاشوتو سارا جمع کرده بود.پاهاشو باز کردمو سرموگذاشتم بین پاهاش. هنوزچندباری بیشتر زبونمو رو کسش نکشیده بودم که ارضاشد. رفتم کنارش درازکشیدم.ملحفه رو زدم کنارو لبشوبوسیدم.موهاشونازمیکردم.گذاشتم تاحسابی ازین وضعیت لذت ببره.بلاخره گفتم سارای من؟سارای نازم گفت شروع کن.حالت چهاردستوپا بهش دادم.رفتم واز رو میز آرایشش کرمی برداشتم رفتم پشتش.نمیدونم چی شدکه این سواله احمقانهوپرسیدم!سارااوپنی؟!بیشعور بار اولمه!!!کیرموحسابی چرب کردم.کون ساراروهم همینطور.کیرموگذاشتم روسوارخش.نمیرفت.هرکاری میکردم بدون اذیت شدن بره نمیرفت.آخریه زوراساسی زدم.سرش رفت تو.دیدم ساراملحفه تختوچنگ زدوبادوتادستاش جمع کردوکشیدسمت زیرش.تاآخر کردم تو.بعدازچنددقیقه شروع به تلمبه زدن میکردم.همزمان کس سارارو هم میمالیدم.دقیقه هابالذت سپری میشد.ساراباهرتلمبه ای آهی شهوت ناک میکشید.دیگه داشتم به اورگاسم نزدیک میشدم.گفتم ساراکجابریزم؟گفت هرجادوست داری.منم سرعتموبیشترکردم.فضای خونه باآه و ناله های منوساراپرشده بود.اومدن آبمو حس کردم.دادی زدم سارا و آبمو تو کونش خالی کردم. ساراهم تواین بین باز ارضا شد.بغلش کردموبوسیدمش. ساعت اتاق دادمیزدکه ساعت۶.۳۰غروب شده……

Date: July 4, 2019
فیلم سوپر خارجی ۱۰۱۵تابیشترمسافرنداشتیمپذیرایی ۱بودتانیم ۱دستگاهوپیداکردساراهنری آرایشش اتوبوسمون احترام احمقانهوپرسیدمسارااوپنیبیشعور اختلاف ارضاشد ارومتر ازاونجابه ازساراسرعت ازکنارشیه ازلذتش افتادیمچه افتضاحی العاده امروزنمیتونم انتخاب اوردمباهرسانت اورگاسم اولمهکیرموحسابی اینجوری باباخوبیمعذرت بادیدن بازکردمسینه بازنشه بالاتنشدوباره بامریم بایدبگمسعی بایدحرکت ببرهبلاخره بدجوری بدمآرومی بدنبودولی برداشتم بزرگتربودم بگیرمرفتموتنموبه بلالوم بلندتر بلندکردمو بلندونازشونوازش بلوتوث بلیطشوبهم بودانصافاخداخوب بوداومدن بوداونروزتهرانمریم بوداینبارخودموانداختم بودبارهاپیشش بودپاهاشو بودخلوت بودخوشم بودخیلی بودداغی بوددخترخوب بوددرنهایت بوددوست بودساراازپشت بودشایدازاختلاف بودمزمان بودمگوشیم بودهنوز بودوبازگریه بوسموپس بوسیدنمون بیادچینترس بیشمارش بیمارستانهوای پایینهمینطوربدنه پدرموگرفتمسلام پشتشنمیدونم پوشیده پیچیدمساراتواتاقش تابستون۸۷بودماشینمون تاپشوخیلی تاحسابی تختوچنگ تختوکشیدروصورتشسارام تندقلبش تنهابودتانزدیکای تهرانگرگانی۲۲ساله توبعدازچنددقیقه تودیدم تیزواسم جدیدنداری جسارتموبیشترکردمدستمواززیرتاپش چطورهزودترمیگفتی چهاردست‌وپا حالانوبت خداحافظی خوردآروم خوردباآهنگ خونهساعت دادالبته دادمرفتم دادمیزدکه داریمنم داشتکوچیک داشتنی دانشجوییش دخترقدمتوسط درازکشیدمملحفه درازکشیدیمبلندشدم دراوردمسانتیمتربه درکارنبودلباهمون دلداریش دورخودم دوروبرم دوستتحالش دیگهبازم رابطمونو رسوندماعتراضی رسیدمخیس رفتمحتی رنگشوسریع روانشناسی روزیادمه روسوارخشنمیرفتهرکاری روشبازلبم روشنیه روشونه روصندلی زبونمو زدمسرش زدوبادوتادستاش زودکار زوراساسی زیادشدکم زیبایی زیرشتاآخر سادهاونشب سارابرگشتیم سارابهم سارابودالو سارابودچندتافرستادگرفتمبا ساراتامنو سارادانشجوی سارارو ساراروهم ساراساراچی ساراکجابریزمگفت ساراکوروش ساراگفتم ساراملحفه ساراهم ساعت۶۳۰غروب سانتیمترتنشولیسیدموبوسیدمنوبته سبزفسفری سپردمخودموخشک سرتاپاش سرعتموبیشترکردمفضای سرمریم سرموگذاشتم سرویسدوستم سفیدوبی سفیدوخوش سفیدولطیفشومیبوسیدمومیلیسدمبه سکوبودترمینال سندکردمگرفتچندتا سنیمون سنیموندوباره سیاوشو شاگردمیگرفتمباشهشبوچیکارمیکنیمیرم شدبغلش شدجواب شدمتاحالااصلابه شدمدستموازروتاپش شدمرسی شدممیلیسدموگازریزازش شدمنمیدونستم شدهسارا شلوارک شلوارکش شهبریم شهوتمو شهوتموشعله صورتمو صورتموبلندکردموبه عزیزمرفتیم عزیزمصدای فکرسکس قدیمین کارخودشوکردگستاخ کرددوباره کردمدادی کردمشهوت کردمکوروش کردمکون کردمملحفه کردمنشستم کردموبوسیدمش کردموحوله کردمیه کردهسلامکدوم کردهشوکه کردوکشیدسمت کردیمدعوام کشیدشورتشودراوردمکس کشیدممقاومتی کشیدنش کنحالت کنمفرداصبح گریهبغلش گوشیمو لباهامون لبشوبوسیدمموهاشونازمیکردمگذاشتم لبهاشوبوسه لبهاشوبوسیدمسوتینه لیسیدنش ماشینو مریمباچشمای مریممریم مسافراهو مشغوله ملاقات منسارای منوساراپرشده منوساراشروع موتوری میدادباولع میزدمشلوارکشودرواوردمدوباره میشدساراباهرتلمبه میشدمگفتم میشدیم میکرداصلاامیدی میکردتو میکردم میکردمآرومترکه میکردمهمزمان میکردموهای میکردومن میکشیددیگه میگردرفتم میگرفتمنفس میگفتنکم میمالیدمدقیقه مینشست نافذکرد نبودمشایدبخاطردخترای نبودیه نداشتفکرکردم نداشتمگوشیموبرداشتمو ندیدمبلندشدم نزدیکتر نشستمآخه نشستمبقلش نکردازمزایای نکشیده نمیرفتآخریه نمیشهپیشونیشوبوسیدمسرش نمیومدقدم۱۸۵چهارشونهباچشمای نههمشون هابالذت هاشوتو هامبوسیدمشبوسیددوباره هرجادوست هزاران همینطورکیرموگذاشتم هنوزچندباری هنوزدرهم ورکرددوباره وضربان ونافذش یوبودوضعش

Leave a Reply

Your email address will not be published.