دانلود

دهانش رو گذاشته رو کس جنده خانم و چه حالی میکنن دو تایی

0 views
0%

یک روز که گفت فردا فیلم سکسی ماشین میخواهد فهمیدم باز برنامه داره

. منم بدون اینکه بهش بگم مرخصی گرفتم و اومدم خونه بین اتاق خوابمون سکسی و اتاق بچه ام پاسیو ه

که شاه کس هر دوتا اتاق به پاسیو پنجره داره . پرده

اتاق خواب را صبح که با کونی خانمم بودم بالا کشیدم و پرده اتاق بچه ام را روشن کردم. درب اتاق

بچه جنده تو زمستون چون سرده همیشه بسته است و رفت

اومد داخلش خیلی کمه کفش هام پستون را هم پنهان کرم. بچه هم که مدرسه بود . حدود ساعت 10 صبح

بود که کوس دیدم صدای در اومد. رفتم تو اتاق عقبی

که مال بچه بود و درش را بستم . دیدم به با همون همکارش اومدن خونه و رفتن تو اتاق خواب. همکارش سکس داستان اسمش محسن بود.

تارسیدن محسن شلوارش را درآورد و گفت من ایران سکس میرم دستشویی

تاکیرم را خالی کنم و بیام حال کنیم .محسن که رفت دستشویی دیدیم خانمم آزاده لباسهاش را در آورد و با شورت و کرست شد. محسن که اومد گرفتش توی بغل و شروع کرد به لیسیدنش بعد کم کم شورت و کرست آزاده را هم درآورد و نشست لبه تخت و کیرش راگرفت و به آزاده گفت بخورش اونم گفت تو هم بتید برام کسم را بلیسی محسن گفت خفه شو و بخورش و آزاده شروع کرد با ولع خوردن کیر محسن اونم چه کیری دو برابر کیر خوردم بود. ضمنا من آدم خیلی خجالتی و ساده و زن ذلیل یا به قول خانمم نجیب هستم (کس خل و کم حرف )بعد محسن گفت اون کاندوم شوهرت که میگی تاخیری رابده و آزاده هم از تو کمد یکی از کاندومامون را برداشت و بهش داد خود محسن هم یک اسپری داشت که زد به کیرش و گفت میخواهم از 2 سعت مرخصیمون نهایت استفاده را ببرم بخواب و آزاده دراز کشید روی تخت وپاهاش راباز کرد محسن رفت لای پاش و کیرش را گذاشت دم کسش و فشار داد تو و بعد هم خوابید روش .آزاده و بغلش کرد و شروع کرد به تلمبه زدن بعد پاهای آزاده رگذاشت روی شونه هاش و مرتب تلمبه میزد . بعد آزاده رابرگردوند به حالت سجده و از پشت گذاشت دم کسش و تا ته کیرش را فشار داد تو بعد دیدم یواشکی موبایلش را از زیربالشت درآورد و داشت از پشت از کردن آزاده فیلم میگرفت گاهی میخوابیدروش و تلمبه میزد و گاهی خودش مینشست بالای تخت تکیه میداد و به آزاده میگفت بشینه روی کیرش و هر موقع پشت آزاده طرفش بود اش فیلم میگرفت . یک بر که پاهای آزاده روی شونه اش بود گفتسوراخ کونت بدجوری داره دیونه ام میکنه بعد محسن بلند و شد رفت از توی کیفش یک کرم آورد و یه عالمه مالید دم کون آزاده و دوباره پاهای آزاده را گذاشت روی شونه هاش و کیرش را گذاشت دم کون آزاده .آزاد واقعا کونش استثنائیه تپل و گرد و سفید و خیلی خیلی نرم.محسن یک کمی فشار داد و آزاده خودش راسفت گفت و محسن گفت چیزی نیست یک کم تحمل کن و خودت راشل کن و کمکم فشار داد تا ون کیر گنده اش را تو اون کون ناز و قشنگ جا داد. داشتم دیونه میشدم نمیدونستم چیکار کنم . کیرم داشت منفجر میشد . از یک طرف و هم استرس داشتم که یهو منو نبینند. گفته بودم اگه خواستند بیاند اینتو میرو زیر تخت بچه. خلاصه محسن آزاده را برش گردوند از پشت گذاشت دم کونش و تلمبه را شروع کرد و گاهی هم فیلم میگرفت و بعد کاندومش را درآورد و کون کردن با کاندوم حال نمیده بگذار بدونکاندوم کیرم رابکنم تو کست تا خیس بشه بعد بکنم توی کونت . از پشت کیرش رابدون کاندوم گذاشت توی کسش و چند بار در و تو کرد و بعد درآورد و گذاشتتوی کونش و تلمبه زدتا آبش اومد و ریخت توی کون آزده . بعد هم آزاده دستمال آورد و کیر محسن و کون خودش را تمیز کرد و لباساشون راپوشیدن و رفتند . چون تا ساعت 12 بیشتر مرخصی نداشتند. منم بعد 1 ساعت از رفتن اونا زنگ به آزده که کارم طول میکشه و خودم میام خونه که یهو نره دم اداره و بفهمه من مرخصی بودم.هنوزهم روابطشون ادامه داره و من نمیدونم چکار کنم و چطوری جلوی اینکار آزده را بگیرم [email protected]

Date: October 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.