دوس دخترم منو کرد

0 views
0%

سلام اسم من ممده میخوام باهاتون درد و دل کنم من تازه داشتم از این پسرایی ک دوس میبرن این ور اون ور بعد میبرنشون شمال میکننشون ما داشتیم از اینا الگو میگرفتیم بعد رفیقام بهم یه دختر معرفی کردنو گفتن بچه ی الهیه س اما اخر سر فهمیدم ته چار راه سیروس زندگی میکنن رفتیم دم مدرسه دخترونه سوار موتور هوندام کردمش همون موقع کمک فنر موتور افتاد بیرون بهتون نگم با چه زودی جا انداختمش بعد دختره گف بریم یه دیقه چار راه سیروس کارگاه بابام منم گفتم جا قحطیه اخه بابات همچین جایی کارگاه داره دختره گف وضعیت اقتصاد خرابه بعد ک کارش تموم شد با خوردم بردمش سفره خونه تا بردمش سفره بهم گف ممنون عشقم نفسم منو اینجا اوردی یعنی تا حالا سفره خونه نبرده بودنش لخت کرد اونجارو بعد از این کیرخریا گارسونا اومد سر میز گفتم اول خانوم دیدین کلاس میزارن بعد گف یه بیگ استراناگوف میخورم اینی ک گف پشام ریخت من حتی نمیتونم از رو بخونم نه بنویسمش بعد گارسون بهم گف چی میل میکنین گفتم من اب میخورم هیچی نمیخوام چن دیقه بعد یه لیوان اورد لیوانه مادرجنده سه متر بعد رنگارنگ یعنی میدیدی ابت میومد دلت نمیومد ک بخوره بعد بهش گفتم یه عکس میگیری واسم بفرستی گف باشه بعد خوردو بعد رفتیم حساب قبلش به دختره گفتم من پول ندارما تو حساب کنیا گف باشه رفتیم پا صندوق کلاس گذاشتم گفتم بزار من حساب کنم دست تو جیبت نکن دختره گف عععع پس تو حساب کن اینی ک گف رنگم عوض شد گفتم چقدر شد داداش گف قابل تو نو نداره وین حرفا گف یه بیگ استراناگوف سفارش دادین ۵۵ تومن با یه اب معدنی گفتم اب معدنی مال منه گفت ۲۵۰۰ من پشام ریخت گف ۲۵۰۰ تازه اب معدنی کوچیک گفتم باشه دختره رفتو من بهش زنگ زدم گفتم مادرجنده گفتم من پول ندارمو گفتم تو حساب کن خندید دختره گف یه بیگ استراناگوف دادی دیگه فکر اون موقع رو بکن ک میخوای منو بکنی منم دلم خوش شد سرتونو درد نیارم بریم سر سکس دختره زنگ زد گف بیا چار راه سیروس اخ اخ اخ رفتم اونجا معتادا به ردیف نشته بودن یکیشون با شیشه پایپ گرفت زیر گلوم گف هر چی داری بده گفتم مادر مرده من چیزی ندارم بیا برو دیوونه بعد گف قول میدی دفعه بعد با خودت پول بیاری گفتم قول میدم رفتم دمه خونشون اینو بهتون بگم بچه ها ننه دختره افتاده رو تخت بیمارستان هر امپولی بهش میزدن رنگش عوض میشد ببین چ بیماری داشته مامانش باباشم ک خدنگی معتادارو میکرد ببین چه بابا کونی داشته جاکش بعد رفتیم دمه خونشون دست گذاشتم رو زنگ ۵ متر از زمین جدا شدم برق حرومی منو گرفت شانس اوردم نمردم بعد فهمیدم از تیر برق برق گرفته بودن یعنی انقد برق قوی بود سه بار در رفت و اومد با زور در رو با پا گرفتم رفتم تو تو راه رو رسیدم پر دود بودچشم جایی رو نمیدید رو نرده ها پر بنگ و مواد ریخته بود ک دستم رو رو نرده گذاشتم غلیظ بود یه اگه دست میکشیدی میزاشتی لا زر ورق میتونستی بفروشی یعنی چت شدم رفتم بالا چت دیدی یه سریا قرص و اینا استفاده میکنن چت میشن من دو دیقه ای چت شدم دیدم دختره یه ساپورت کیری پوشیده سولاخ گفتم این چیه جاکش گف بیخیال بزار در مورد خونشون بگم خونه کلا سه متر بود یعنی جا واسه نشستن نبود نمیدوستم چ جوری بکنمش بعد دیدم یه بافور اورد سه متر انقد کیلو تریاک گذاشت دم میگرفت بهم گفت بیا بکش گفتم نمیخوام بعد در مورد دختره بگم دختره به ۳۰ ها میخورد وقتی شناسنامشو اورد نشون داد ۱۶ سالش بود خیلی خسته بود یعنی دردایی ک این کشیده بابای من سر جنگ نکشیده بوده بعد دختره انقد کشید کشید ک کف کرد یه ساعت حال اینو خوب کردیم بعد گفتم من این همه زجر کشیدم اومدم اینجا بیا یه حالی کنیم گف باشه کشیده پایین بچه ها کشید پایین بزار نگم براتون دختره پشم داشت سه متر یعنی انگشتتو میکردی تو کونش تو کونشم نمیکردی رخم میشد بعد گفتم چ جوری بکنم تو کونش خار کیرم گاییده میشه بی کیر میشم ممد بی کیر معروف میشم تو محل به دختره گفتم بکش بالا بکش بالا یه خورده ساک بزن دهنو باز کرد دندونا زرد شیکسته ترکیده گفتم بیخیال بعد تریپ با معرفتارو برداشتم گفتم گفتم من بهت دست نمیزنم بهت خیانت نمیکنم و این حرفا گف باشه حالا تو نکردی من میکنم گفتم چییییی بعد دختره انگشت تو کون ما کرد خنده انگشت تو کون ما کرد بعد اومدم از خونه بیرون انقد کونم سوخت هم دختره منو کرد هم بیگ استراناگوف خورد هم دو سه باز معتادای تو اون کوچه منو انگشت کردن زندگیم خیلی کیریه بچه چیکار کنم راه حلی دارین بگین نظراتتونو میخونم دوستان چیکار کنم نوشته ممد ۲۲

Date: October 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *