دانلود

دیدزدن شاه کس در حال حموم کردن

0 views
0%

داشتم که برای یک بار فیلم سکسی هم که شده باش سکس کنم

ولی نمیدونستم چطوری این حرف رو بهش بزنم . زن عموم حدود 33 سالشه سکسی و از بس به عموم کون

داده شاه کس یه کونه تراشیده داره که همه رو تو کف

میزاره . خلاصه یه روز عموم کونی گذاشت رفت مسافرت منم هم رفتم موندم خونشون شب که شد با دو تا

پسراش جنده که یکی 15 و یکی دیگه 10 سالشه تو

حال خوابیدیم و زن عمو هم پستون تو اتاقش . ساعت حدود 1:30 نصفه شب بود بچه ها خوابیده بودن من

هم که کوس اصلا خوابم نمی برد به خاطر زن عموم

. یه دفع دیدم زن عموم با یه شلوارک و تاب تنگ اومد بره آشپز خونه اب بخوره منم خودم را زدم سکس داستان به خواب .

رفت آب خورد برگشت به اتاقشون دیدم چراغ ایران سکس روشن موند

رفتم ببینم که چه خبره دیدم رفته حموم . بعد از یک ربع در که اومد لباس که پوشید رفتم تو اتاق دیدم داره ماهواره نگاه میکنه گفتم خوابم نمیاد میشه من هم بشینم؟ گفت باشه . نشستم وقتی خواس بره یه چیزی بیاره بخوریم کونش مالید به زانوم یه دفعه منم راست کردم چرخید خندید رو رفت با دو چایی برگشت نشست پیشم جوری که چسبیده بود بهم .ماهواره داشت یه زن رو نشون میداد با شرت کرست بعد دیگه نتونستم بمونم دستم رو گذاشتم رو پاش بهش گفتم که خیلی دوسش دارم بعد از لپش یه بوس آبدار کردم پاشدم درو بستم اومدم اولش شاکی شد گفت برم گم شم بیرون گفتم که دیگه نمیشه . بغلش کردم گذاشتمش رو تخت یه لب که گرفتم اروم شد تابش با شلوارکش رو در آوردم لباس خودم رو هم کندم شرتش رو کشیدم پایین از کسش یه لیس ابدار زدم صداش در اومد کرستش رو هم در که آوردم یه جفت پستون داشت به رنگ شیر اونقدر مک زدم که دیگه داشت آبم میومد ازش یه کاندوم خواستم رفت آورد کرد رو کیرم گذاشتم دم دهنه کسش یه حل کوچولو دادم دیدم آتیش گرفت اونجا کیرم یه کم عقب جلو کردم به پشت چرخوندمش از رو کون تا لاله ی گوشش رو لیس زدم بدنش آتیش بود تف کردم لای کونش حول دادم تو اول آخ و اوخ میکرد بعد دیگه داشت حال میکرد دیدم داره آبم میاد کاندوم رو کندم انداختم اونور تا ته کردم تو کونش خالی کردم اونجا بعد با دستمال کاغذی خودش رو تمیز کرد بعد چرخوندمش باز کسش رو لیس زدم یه چند بار دیگه هم عقب جلو کردم دیدم بدنش داره میلرزه در آوردم بیرون یه 5 دقیقه ای ازش لب گرفتم بعد افتادم روش بعد از نیم ساعت پاشدم ازش تشکر کردم اومد از لپم بوسید من هم که دیگه داشتم حال میکردم بوسیدمش اون دوباره رفت حموم من هم رفتم یه دوش گرفتم اومدم خوابیدم . صبح اومدد صدام کرد صبحانه بهم داد بعدش رو بوسی کردیم من رفتم . از اون موقع به هر چند وقت یه بار با هم حال میکنیم …

Date: August 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.