دانلود

زن به کیر خدمت میکند

0 views
0%

سوم راهنمایی یه بچه خوشکل فیلم سکسی همکلاسیم بود به نام شهاب.من همیشه

توی کفش بودم از اول دبیرستان!!!اما نمیدونستم این مدرسه جدید سیستمش چه جوریاست تا سکسی اینکه یه بار دیدم بچه ها

هر شاه کس جا میره انگولش میدن دست میزنن به کونشو… منم

شروع کردم و پیوستم به تیم کونی مالایش دهنگان ماتی اما تا آخر سال کیر به دست موندم و سال تمام

شداول جنده دبیرستان هم باهم افتادیم…یکی از بچه هایی که باهم

پایه بودیم و ماتی رو گیر پستون می انداختیم واسه مالوندنش مجتبی بود…کونش سه برابر کون ماتی بود ولی خوب تا

به حال کوس اصلا بهش فکر هم نکرده بودم…یه روز از

یکی دیگه از بچه ها که اونم تو کف شهاب بود خوشم اومد و رفتم به مجتبی گفتم.اونم فکر کرد و تایید سکس داستان کرد…یه روز که

داشتیم با هم از کلاس میرفتیم بیرون چون ایران سکس نفر آخر

بودیم منو علی(کون جدید مورد پسند من)دست کردم توی شلوارش و کشیدم بیرون مقاوت کرد و در رفت..مجتبی هم که پیشش می نشست شروع کرد از زبان شوخی مالوندنش (در طی روزهای بعد)یه روز که داشتیم منو علی از کانون زبان بر میگشتیم دیدم مسیر خلوته کشوندمش توی کوچه خلوت زدم بغل دیوار و محکم شروع کردم مالوندنش …زورش از من کمتر بود…البته حداکثر کاری که تونستم بکنم این بود که دست کنم توی شلوارشو کونشو بمالم و مجبورش کردم کیرمو بگیره…فرداش که رفتم مدرسه دیدم مجتبی میگه ای شیطون فلان فلان ..علی براش تعریف کرده بود ماجرا رو…من تا اون روز فقط به علی چشم داشتم که جزو گروه خودمون بود و شهاب که نمیذاشت بکنیمشبعد از بحث بر روی ماجرای علی که خیلی چیز مالیه هستو و من کونشو فشار دادمو حال کردم گفتم کیرم کلفته اونم جواب داد میره!گفتم چرند نگو!اونم بعد از یکم بحث گفت بیا بخورش!(به شوخی برای کل کل)منم گفتم خوردیش فلان فلانسری بعدی گفت میخوریش؟(لحنش این بار معلوم بود دعوتیه!)منم جواب دادم میخوریشی؟اونم همینو گفت و منم تا اینکه گفت آره تو بکش بیرون من میخورممنم برای اینکه بحث سکسی شه گفتم منمگذاشتم کیرمو از رو بگیرهطی چند روز آینده هر روز کیرمو از رو میمالوندو منم کونشوتا اینکه یه روز کیرمو بهش نشون دادم گفتم بخورش(بعدا فهمیدم این رفیق و شریک ما در گاییدن خودش در ذات از همه بیشتر دوست داره بده!!!)کیرمو کردم توی دهانش(اولین بار بود که کیر تشکیل شدم میرفت توی دهان کسی(قبلا که دول داشتم این کارو زیاد کرده بودم!)===((مکان و زمان:کلاس ورزش زنگ آخر ما نرفتیم توی حیاط و توی کلاس موندیم))بعد گفتم خم شو میخوم بکونمتکیرمو گذاشتم روی سوراخش ولی ترسید نذاشت بکنمش و فقط براش لا پا زدم که آخرشم آبم نیومد…گفت حالا تو منم گفتم تا ندی منم اصلا نه میدم نه ساک. گفت:خیلی نامردی!!!….یه روز دیگه بردمش توی کف کونمو از موقعیت جشن استفاده کردیم و رفتیم توی دستشویی …طرف اول رفت تو و کشید پایین و کیر به دست منتظررفتم تو و منم همین کارو کردمگفت نوبت منه!منم گفتم نه اون سری ناقص بودقبول نکرد بر انداختیم بر روی من اومد خوشبختانهتکیه اش دادم به دیوار و گذاشتم دم کونشاومدم بکنم تو گفت نه نه نه اول یکم صابون بزن…(منم که نمیخواستم صابون بزنم گفتم تف میزنم….)کیرمو بار اول نذاشت بکنم تو ومیخواست کلا منصرف شهاین عمل 3بار رخ دادکه بار سوم قول دادم که اروم بکنم توکیرمو خیلی آروم کردم تو 4 دقیقه طول کشید تا فقط سرمو بکنم توش…بازم داشت پشیمون میشد.حوصله ام سر رفت آروم گرفتمش(دست انداختم دورش و قلاب کردم)بعد محکم کیرمو در یک ثانیه تا پایه کردم توش!سرخ سرخ شد اومد داد بزنه گفتم اگه بقهمن به فنا میری…کیرمو توش چند دقیقه نگه داشتماولین بارم بود که کیرم میرفت توی کون کسی اونم تا بنیاد حتی به تخمم رحم نکردم مطمئنم یکم از پوست تخمم رفت توش!!!احساس واقعا فوق العاده ای بود…بعد شروع کردم کشیدن کیرم به بیرون که مجتبی هم شروع کرد به فحش دادن…البته فحش دادنش چون نمیتونست بلند فحش بده بیشتر حشریم میکردبعدشم عین خر یهو شروع کردم به تلمبه زدن انگار که میخوام کون شتر را بذارم!!!واقعا داشت میترکید!هم مجتبی هم کیرم هم دستام از شدت فشار تقلای اون…!یهو کیرم در اومد..اومدم بگیرم بکنمش تو اون برگشت گفت نوبت منه…منم با کلی پا فشاری گفتم منم میدم ولی تا آبم نیاد نه!!!اول قبول نمیکرد ولی بعد مجبور شدولی لاپایی!!!یکم براش لاپایی زدم اما دیدم حال نمیده بازم دستامو انداختم دورشو قفل کردم و یهو کیرمو کردم توششروع کرد به آخ و اوخ کردن و فحش دادن و تقلا که البته اینها بیشتر منو حشری میکردچندتا تلمبه زدم بعد دیدم مقاومتش کم شد و کم کم دستاشو ول کردمرفتارشم سکسی تر شد و اخ و ناله هاش جذاب…وای فوق العاده بود هنوزم که یادش می افتم کیرم پا میشه…چند تا زدم دید زیاد داره طول میکشه گفت بسه اگه نمیاد نوبت منهمنم گفتم یه راه دارم بیادگفت چِی؟منم دوباره دستاشو یکهو گرفتم و کیرمو کشیدم تا آخر بیرون و کردم تو تا ته دوباره!تلمبه با تمام طول کیر!!!!خون توی بدنش داشت بخار میشد با این کار داشت التماسم میکرداین کارو با سرعت یک تقه در ثانیه اونقدر تکرار کردم تا ابم اومد…ولی بهش نگفتم و ریختم توی کونش!!! اووووووووووووووووووووووووف چه حسی!!!گفتم خسمه…کشیدم بیرون…خوب شد نفهمید واقعا…گفت دیگه بسته!!! منم گفتم من تا آبم نیاد نمیدم…رفتم از دستشویی بیرون و اونم مجبور شد بیاد بیرون و زنگ هم خورد …منم گفتم دیدی اگه میخواستی بکنی هم وقت نمیشد …سری بعدی تو بکن منو!!!

Date: July 30, 2019
فیلم سوپر خارجی استفاده افتادیمیکی التماسم العاده انداختم انداختیم انگولش اومداومدم اومدولی اونقدر اونیهو اووووووووووووووووووووووووف بخورشبعدا بخورشبه بدهکیرمو بذارمواقعا بزنمنم بکنیمشبعد بکونمتکیرمو بگیرهطی بگیرهفرداش بودالبته بودبعد بودقبول بودکونش بودم===مکان بودمیه بیادگفت بیرونخوب پستون گنده پشیمون پورن پیشهالان پیوستم توشاحساس توشبازم توشسرخ توششروع توکیرمو تونستم جذابوای جنده جوریاست چِیمنم حداکثر حسیگفتم خسمهکشیدم خودمون خوردیش خوشبختانهتکیه خوشگل دادنالبته داستان داشتماولین داشتیم دبیرستان دبیرستاناما دستاشو دستامو دستشویی دعوتیهمنم دهانشاولین دهنگان دوباره دوبارهتلمبه راهنمایی رفتمجتبی روزهای زمان:کلاس سالمهکلاس سوراخش سیستمش سینه گنده شاه کس شلوارش شلوارشو شهابمن علیکون فلانسری فهمیدم فیلم سکسی کردمبعد کردمرفتارشم کردمگفت کسیقبلا کشوندمش کون گنده کونشاومدم کونشوتا کیرخون گاییدن گذاشتم گرفتمشدست گفت:خیلی گفتماونم لاپایی لاپایییکم ماجرای مالایش مالوندنش مجبورش مدل مطمئنم مقاومتش منتظررفتم منمگذاشتم منهمنم موقعیت موندیمبعد میترکیدهم میخواستی میخوام میخورممنم میخوریشلحنش میخوریشیاونم میرفتیم میرهگفتم میریکیرمو میزنمکیرمو میشداین میشدحوصله میشهچند میکرداین میکردبعدشم میکردچندتا میگشتیم میلف میمالوندو نامردییه نرفتیم نفهمید نگواونم نمیتونست نمیخواستم نمیدمرفتم نمیدونستم نمیذاشت نمیکرد نیومدگفت همکلاسیم واقعاگفت ومیخواست

One thought on “زن به کیر خدمت میکند

Leave a Reply

Your email address will not be published.