سامان و مرد سن بالا

0 views
0%

سلام سامانم 34ساله از تهران من گی زیاد داشتم ولی میخوام یه سکس با یه مرد 48ساله را براتون بگم یه زوز تو میدان ازادی تو دستشویی بودم یه شماره دیدم برداشتم بهش اس دادم خودش زنگ زد و حرف زدیم قزارگذاشتیم گفت من کیر خوبی دارم رفتیم حموم عمومی وقتی داخل رفتیم همه لباسلمون دراوردیم وقتی رضا لخت شد برگشتم دیدم اوه یه کیر خیلی کلفت ودراز حدود 22سانت یه لحظه ترسیدم رفتیم زیر دوش اون منو شست و منم کیرشو بعد نشست رو سکو گفتم عجب کیر گنده ای و خندید بعدش شروع کردم حسابی ساک زدن لیس میزدم و خایشو میخوردم داشت لذت میبرد کم کم کیرش شق شق شد که خیلی دراز تر و کلفت تر شد حسابی ساک زدم و بعد کون گندمو کردم طرفش دوباره ساک زدم اون با انگشت با سولاخم بازی میکرد و میزد رو کونم بعدش پاشدم تف زدم در کونم و روی کیرش اروم نشستم رو کیرش وقتی کیر کلفتش خورد به سولاخم خکشم اومد انقد تکون دادم و کونمو از هم باز کردم که سرش رفت تو سولاخم یکم سوخت بعد نگهداشتم با دست تف زدم به کیرش اروم بالا و پایین کردم تا رفت تو حالا نصف کیر درازش تو کونم بود یکم بازیش دادم تا جاباز کنه کم کم کونمو فشار دادم تا بیشتر فرو بره بعدش نگه داشتم دوبازه جا باز کنه خلاصه بعد چن دقیقه بلند شدم و براش ساک زدم حسابی بعد بلند شد و منم سینمو گذاشتم رو سکو و ایستاده قومبول کردم کونمو حسابی دادم عقب تف زد به کیرش و یکم توف پاشید رو سولاخم وبا گفتم یه جان چه کونی کیرشو اروم اروم فزو کرد حالا دیگه کیرش تا خایه تو کونم بود خیلی بهم حال میداد شروع کرد نرم تلمبه زدن و پشت و شونه هامو ماساژ می داد توفضا بودم 10دقیقه گایید بعد پاشدیم یوری خوابیدم اونم اومد پشت سرم و دوباره فرو کرد حالا دیگه گشاد شده بودم داشت تلمبه میزد بعد کاملا دمر خوابیدم دوباره تلمبه بعدش به پشت خوابیدم پاهام دور کمرش و تلمبه میزد گفتم ابتو کجا میریزی گفت کجا بریزم گفتم بریز دهنم یه ربع تلمبه میزد ابش اومد در اورد اومد بالای سرم و ریخت تو دهنم و صورتم خیای باحال بود بعدش برام جق زد ابم اومد منو شست و رفتیم بیرون الانم دوسال گذشته حداقل ماهی دوبار منو میکنه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.