سامی و زن بیوه

0 views
0%

سلام دوستان من سامي هستم و اين خاطره واسه 1سالو نيم پيشه تقريبا داستان از جايي شروع شد ك من خونه دوستم بودم گفت 1زيد زده بيوه خيلي باهاله و ازين حرفا اسمش عسل بود شبا باهاش صحبت ميكردو صدا رو آيفونه گوشي ميزد كس شعرو سكسي ما 2تايي ميخنديديم خونش آپارتماني بودو از همسايهاش ميترسيد بهش گفتم من ميارمش مثلا با منه خلاصه زمانه قرار شدو من رفتم آوردمش تو عمرم كس كشي نكرده بودم 1دختره قد متوسط 160 165 يكم تپل اما خداييش بد نبود لباي تپل ك خوردنش حال ميداد رديف بود همه چيش آوردمش تو خونه و رفتن تو بغل همو حالو احوالو لبو شق كردن كيره بنده گفتم بسه گم شين تو اتاق ديگه خنديدنو رفتن منم نشستم پاي صداشم بلند كردم بعد 1كي 2 ساعت اومدنو خوشو بشو دختررو تا سر كوچه بردم ازش خوشم اومده بود دستاش ك تو دستم بود حال ميكردم نرم سفيد كوچولو گرم دوستم خيلي پز ميداد ك فقط ب من ميده و ازين حرفا شرط بستيمو گفتم كاري ميكنم بت نگا نكنه و قبول كرد آخه خيلي پزشو ميداد تلشو گرفتمو شرو كردم ديگه كسوشعر خودتون اينكاره اين ديگه شب تو كافي شاپ قرار گذاشتيم صحبتو اينا ك كم كم اومد جلو 1 لب گرفتم ازش وقت خداحافظيم 1لب ديگه بهش زياد ور نرفتم ك تشنه بشه زودتر قرار خونرو بزاريم چون مطلقه بود باباشو داداشش گير ميدادن بهش نميتونس زياد بياد بيرون 2 3 روز بعد ساعتاي10صبح بود ز زد ك خونه اي ميخام بيام از خواب بيدار شده بودم گفتم آره بيا عزيزم مشتاقانه منتظرتم تميز بودم عادت دارم هميشه شيو كنمو هرروز برم حموم خدارو شكر آب ارزونه قبضا كم مياد اگه مثه برق بود بيچاره ميشدم ماهي 200چوب ميومد ز زد ك سركوچم رفتم دنبالش خونه همون دوستم بود مجردي بود خودشم كارمند بود آوردمش بالاو ديگه از اينجا داستان سكسي ميشه همونجور ايستاده چسبوندمش به خودمو رفتيم تو لباي هم 1گرميه خاصي داشت مثه بقيه نبود خودش گفت وقتي اولين بار منو ديده ومن دستشو گرفتم تا ببرمش تو خونه دوست داشته ك با من باشه تا با دوستم خلاصه سينه هاشو مالوندم از رو لباس ازين مانتوها ك دكمه نداره 1سره تن ميكنن داشت مثه پانچ اما چسب خاكستريم بود آه آه ميكرد و ميگفت خيلي دوست دارم سامي ماله خودمي دستمو بردم تو شلوارش و كسشو مالوندم خيلي خيس بود انگار جيش كرده گفتم دختر تو چقد حشرت بالاس خنديد گفت همش ماله تو بردمش تو اتاق رو زمين تشك پهن كرده بودم مانتوشو دراوردم 1تاپه نارنجي تنش بود نافشم زده بود بيرون شلوار لي تنگ كونه محشري داشت واقعا تاپشو دراوردمو شلوارشم دراوردم 1شورتو سوتين اسپرت سفيد پوشيده بود واقعا ناز بود منم تيشرتو شلوار ليمو دراوردم خوابيديم رو همو لباشو ميخوردم و ميمالوندمش همش ميخاستم برم پايين آبه اون كس حشريشو بخورم اما ميخاستم حسابي بش حال بدم ك راضي باشه نميدونم چرا اما ازش خوشم اومده بود ميخاستم فابريكه خودم باشه و واسه همين بش حال ميدادم سينه هاشو دراوردم از زير سوتين و شرو كردم ب خوردن با اينكه توپولي بود اما سينه هاش70 بود فكر كنم سرشو ميمكيدم ميگفت خيلي خوب ميخوريو آه ميكشيد شرتشو كشيدم پايين 1كس تپل و خيسسسسس ليس ك زدم گفت جوووووون شرو كردم خوردن كسش 1كوچولو تيره بود هميشه آلت از بقيه بدن 1كم تيره تره با هرسو ولع ميخوردم گفت بخاب سامي نوبت منه خابيدم اومد روم شورتمو دراورد نشست روم گردنمو ليس ميزد وايييييي داره موهاي بدنم سيخ ميشه يادم ك مياد گوشامو ميخورد لبامو حسابي ديوونه شده بود با زبونش ليس زد رو سينم تا به كيرم رسيد گفت جووووووووووووون بخورم اين كيرتو گفتم ماله خودته عروسك بخورش مثه سنگ بود كيرم حدودا19 20سانته كيرم چنتا ليس زدو كرد تو دهنش واييي چقد گرم بود خيلي خوب ساك ميزد حرفه اي داشتم ميتركيدم گفتم بزار بكنمت خابوندمش كيرمو گذاشتم دم سوراخ كسش آروم فشار دادم رفت تو خيلي خيس بود 1 آهي كشيدو گفت جوووووون فدات شم سامي بكن تا ته بكن آهو اوهش رفته بود بالا حسابي 10 دقيقه 1ربي شد ك تلمبه ميزدم اينو بگم من ورزش ميكنم وشوو و تو بدنسازيم فيله زياد ميرم هر ست 80 تا كمرم خدارو شكر سفته داگي استايلش كردمو كيرمو كردم تو كسش هر دفه ميكردم تو آه ميكشيدو ميگفت فدات شم سامي بكن فقط بكن منم ريلكس الكلي ميگفتم باشه عزيزم بعد1مدت به خودش اومد گفت چه كمري داري گفتم قابل نداره ماله خودته حال كرد با اين حرفمو باز قربون صدقم رفت حالتو عوض كرديم خابيدم اومد روم نشست كيرمو گذاشت تو كسش بالا پايين ميرفت ك جيغش رفت تو آسمونا پهلومو چنان چنگ انداخت ك هنوز ردش مونده بله خوني كرد خانوم ارضا شد بدجور ديرم ارضا شد حال كردم مثه اين دخترا نبود تا دس ميزني بهشون ارضا ميشن همونطور ك كيرم تو كسش بود خابيد روم نفهميد پهلومو خوني كرده ميسوخت اما چيزي نگفتم تو حس بودم كسشو تاب ميداد 1كم لب گرفتم ازش گفت مرسي خيلي حال كردم تا حالا اينجوري سكس نداشتم بعدكمرشو بالا پايين ميكرد خيلي حرفه اي 5 6 دقيقه شد فكر كنم آبم اومد همونطور ك رو هم بوديم ريختم تو كسش الببته كاندوم كشيده بودم كسشو سفتتر كرد ك خيلي بهم حال داد البته كسش تنگ بود اما با اين كارش خيلي حال كردم چند دقيقه تو همون وضعيت بوديم ريلكس كرديم بعد ك پاشد ديد پهلومو چنگ زده اينقد ناراحت شدو عذر خواهي بعدشم 1ليس زد با زبونش خونامو پاك كرد مثه خون آشاما ولي خيلي سوخت جاتون خالي 1سيگارم جاتون خالي زديم رفتم از تو يخچال ردبول آوردم خورديم 1 نفسي تازه كرديم همون روز 1 بار ديگم كردمش و رفت ديگه هر ثانيه اس ميداد انگار عاشق شده بود حسابي قربون صدقه خودمو كيرمو سكسم البته حقم داشت واسش كم نذاشتم قدو هيكلمم خوبه چند ماهي باهم بوديمو بعد اولين سكسمون ديگه جوابه تلو اس دوستمو نميدادو اونم فحشي بود ك نثار ميكرد سر 1 جرياني ك مفصله 1سال پيش با هم كات كرديم اما هنوزم بهش فكر ميكنم ميدونم اونم همينطوره مرسي دوستان اولين نوشتم بود شرمنده سرتون درد آوردمو چشاتونو تركوندم

Date: September 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *