سكس رويایی با درسا دختر دايم

0 views
0%

سلام اسمم ارشیا 22 سالمه قدم 176 هیكلم معمولیه اصول نویسندگی رو بلد نیستم و خودمونی تعریف میكنم یه دختر دایی دارم به اسم درسا دو سال از خودم بزرگ تره و تازه دانشگاه ش تمام شد همیشه تو كفش بودم من علاقه ی شدید به دخترای ریز اندام دارم درسا هم موهای بلند و طلایی بلوند سفیدی بیش از حد قد 160 وزن 51 یا 52سینه هاشم 70 یا 65 خلاصه همونی كه من میخوام از وقتی یادمه به یادش خودم رو ارضا میكردم خونه دایم فاصله ای با خونه ما نداره و رابطه ی خیلی صمیمی با هم داریم همیشه اولین فرصتی كه پیدا میكردم اگه خونه ی ما بود سر كیفش میرفتم یا خونه خودشون سر كمد لباساش و حتی با بو كردن لباساشم حشری میشدم درسا هم خیلی با من راحت بود و خیلی اطمینان داشت همین اجازه ی هیچ حركتی به من نمیداد كار من شده بود روز و شب به درسا فكر كردن و كش رفتن عكساش از گوشی خودش یه روز اومد خونه ی ما كمك مادرم و بعد از اتمام كارش رفت حمام منم بد جور حشری بودم اخه همیشه جلو من با یه ساپورت و تاپ میگشت خیلی راحت بود نتونستم تحمل كنم و رفتم تو اتاقی كه حمام اونجاست به بهونه ی ورداشتن شونه و سشوار یه سر و گوشی اب دادم كسی حواسش به اینجا نبود رفتم از سوراخ كلید در توی حمام رو نگاه كنم كه هرچی این طرف اون طرف نگاه كردم تو دید من نبود یه لحظه دستم خورد به در از شانس من در قفل نبود یكم باز شد و صدای چلیك در اومد نفسم داشت بند میومد كه با یه حالتی كه ادم ترس داشته باشه گفت كیهههههه زودی زدم بیرون دعا میكردم متوجه نشده باشه كه همین راحت بودنشم از دست میدم وقتی اومد بیرون خودم رو معمولی جلو دادم به من شك نكنه از ظاهرش كه چیزی متوجه نشدم اونم واكنشی نشون نداد گذشت تا همین طوری یه روز رفتم خونه دایم كه خونه نبودن فقط درسا و خواهر بزرگش بود كه خواهر بزرگشم ظهر رفت دانشگاه من و درسا تنها بودم تو فكر بودم كه گفت چیزی لازم نداری گفتم نه و رفت حمام منم باز وسوسه شدم رفتم از تو سرواخ در دید زدن كه لخت دیدمش كیرم داشت منفجر میشد خیلی خوشكل بود جلوی در سوراخ در ایستاده بود و داشت شیو میكرد باورم نمیشد گفتم الان سكته میكنم خواستم یكم كیرم رو بمالم كه از شدت حشریت دست میزدم ارضا میشدم شلوارم تا زانو كشیدم پایین و فقط نگاه میكردم گفتم بزار فیلم بگیرم خم شدم از تو شلوارم كه پایین پام بود گوشی رو در بیارم درگیر زیپ جیبش بودم یهو در باز شد مردم و زنده شدم اینقدر دست پاچه شدم كه خشكم زد همون جا كه گفت بیا تو هنك كردم باورم نمیشد یه بار دیگه گفت بیا داخل شلوارم كشیدم بالا و زدم به در حمام و رفتم تو یه لبخندی زد و گفت در میزنی میای داخل گفتم ببخشید بازم خندید گفت میدوسنتم تو كفم هستی ولی نمیخواستم كاری كنیم كه گفت منم تحملم تمام و گفت به یه شرط این رابطه رو میزارم شروع بشه كه هیچ عشق و عاشقی و وابستگی داخلش نباشه شوك پشت شوك بهم واود میشد باورم نمیشد بیدارم كه اومد جلو و لبش رو گذاشت رو لبم با خودم گفت حتما با صد نفر خوابیده اینقدر راحت میشد جورش كرد و من نمیدونستم تو همین فكرا بودم یهو زد زیر گریه كسخل شدم گفتم چی شده گفتم نمیدونم كارم درسته یا نه یه ریز گریه میكرد واقعا از ته دل داشت گریه میكرد و هم زمان تعریف میكرد چقدر نیاز داره و نمیخواست با قریبه رابطه داشته باشه و قسم میخورد كه بار اولشه تا حالا یه پسر لخت دیدش میگفت من اصن نیمخوام با تو ازدواج كنم كه این حرف ها رو میزنم فقط میخوام بدونی من هرزه نیستم و بعد از اروم كردنش با هم قرار گذاشتیم هر وقت اون نیاز و شرایطش رو داشت من رو خبر كنه و نیاز هم دیگه رو بر طرف كنیم و رابطه عادیمون سر جاش باشه مثل قبل دیگه كاملا اروم شد و دوباره حشری شدم كه درسا یه نیش خندی زد و گفت لباست خیش شد و منم لخت شدم و شورتمم در اوردم كه دستش رو بی مقدمه گذاشت رو كیرم به مرز جنون رسیدم زود خودمو كشیدم عقب قبل از این كه ارضا بشم و گفتم اسپری لیدوكائین دارین و گفت رو یخچاله رفتم زدم به كیرم و زود برگشتم تو حمام هنوزم فكر میكردم خوابم و تو رویام لبام رو گذاشتم رو لباش و شروع به خوردن كردم بی نهایت خوش مزه و رویایی معلوم بود اونم مثل من باره اولشه دستم رو سینه های متوسط و نرمش بود و اون دستمم دوره كمرش اینقدر خوشكل بود نمیدونستم كجاش رو باید نوازش كنم كجاش رو بلیسم یا بشینم فقط بهش نگاه كنم بی شرف خیلی خوشكله وقتی رفتم وسط پاش كه كسش رو بخورم محوش شدم خیلی كوچیك و خوشكل سفیده سفید بود دهنم بردم لای پاهاش و لیسدن كسش صداش در اومد نمیتونست تحمل كن و همش پیچ تاب میخورد بلند شدم بازم لب گرفتیم دستش رفت رو كیرم از نظر حسی زیاد احساسی نداشتم بخاطر اسپری ولی خودمم كه میدیم دستش رو كیرمه دیونه میشدم و بهش گفتم ساك بزنه ك نشست جلوی كیرم و صورت خوشكلش رو جلوی كیرم دیدم اروم بوش كرد و یكم كردش تو دهنش كه گفت بشورش مزه ی اسپری میده یه اب زدم به كیرم و اومدم جلوش و اروم لیسش زد كیرم 15 سانته زیادم كلفت نیست و منم اسرار به ساك زدن كامل نكردم و بهش گفتم كف حمام دراز بكشه اروم با سوراخ كونش ور رفتم قرار شد تا جایی كه تونست بریم جلو اگه تحمل درد كون دادن رو نداشت باید دست میكشیدم منم تمام سعیم خودم رو كردم كه درد نكشه و با وازلین كونشو چرب كردم اروم انگشتمو كردم داخلش ربع ساعت یا بیشتر دو سه انگشتی با كونش ور رفتم تا یكم جا باز كنه و اروم سر كیرم گذاشتم دم سوراخش كه هیچی نشده یكم خودش رو كشید جلو منم شروع به نوازش كردن بدنش و سینه هاش كردم باش حرف میزدم و می گفتم نمیزارم درد بكشی و اروم اروم سر كیرم كردم تو كم كم بیشتر فرستادم داخل كه میگفت درد داره و با هزار اسرار و التماس تونستم كیرمو جا كنم داخلش چند دقیقه صبر كردم تا جا باز كنه و یكم یكم جلو عقب كردم یكم رون شد و شروع به اروم اروم تلمبه زدن كردم گرمای كونش وحشتناك بود نهایت لذت و داشتم میبردم باور كردنش رو نداشتم دختری به این نازی زیر كیرم خوابیده بود و كم كم صداش در اومد و شروع به تلمبه زدن كردم كه اخ اوخ میكرد بلندش كردم از رو زمین و حالت سگی یكم محكم كردمش و دستم رو كسش بود و میمالیدمش كه دراز شد رو زمین و اه و ناله میكرد و بدنش یه لرزش خفیف داشت اوضا شده بود یكم بهش فرصت دادم بعد بلندش كردم سر پا و اروم اروم كیرم رو فرستادم داخل اروم تلمبه میزدم صورتش رو برگردوند منو نگاه میكرد لبام رو گذاشتم رو لباش اروم میكردمش كه حس ارضا شدنم برگشت لباس رو ول كردم محكم كمرشو گرفتم سرعتم رو زیاد كردم و دائم میگفت یواش اروم تر اخخخخ و اهههه میكشید كه با تمام وجود تامبه زدم و پا های خودمم درد گرفت ولی دست خودم نبود و محكم داخلش تلمبه میزدم كه داخلش خالی كردم كه میگفت سوختم چسبوندمش به دیوار و سفت بهش چسبیدم و كامل كه ارضا شدم اروم كیرم كشیدم بیرون و یكم استراحت كردیم و هم دیگه رو یه حمام دادیم اومدیم بیرون ساعت 3 ظهر بود تا كسی نیومده بود سریع خودمون جمع جور كریدم و من رقتم تو پذیرایی كه بخوابم اما خوابم نمیبرد درسا رو صدا زدم اومد پیشم یكم با هم حرف زدیم و در مورد شرایط این رابطه و حرف زدیم یكمی با هم عشق بازی كردیم و بعدش صدای در اومد منم خودم رو زدم بخواب این خاطره ی اولین سكسم با درسا بود چیزی كه اصن فكرشم رو هم نمیكردم واسم اتفاق افتاد یه رابطه همیشگی با كسی كه تو رویا فقط تصورش میكردم اگه میشد با هم ازدواج كنیم من حتما قبول میكردم ولی بخاطر این كه دوسال كوچیك ترم درسا نظرش برعكسه مرسی كه خوندین اگه غلط املایی یا ایرادی داشت شرمنده از این بهتر بلد نبودم تعریف كنم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.