سکس با زن پاکستانی

0 views
0%

اسم من دانیاله من 27 سالمه کرج زندگی میکنم من شغلم تو استخره خیلی بدنم قشنگه قدمن 185 من ناجی استخرم ما یه همسایه داریم پاکستانیه خیلی خوشگله من خیلی دوست داشتم دست بزنم بهش ولی دنبال راه حل بودم چند وقت میومد میرفت من فقط نگاهش میکردم چشمک میزدم این چیزی نمیگفت تا یه روز اومد از جلو من ردشد من چشمک زدم این خندید به خودم گفتم این پاداد شوهرش میرفت مسافرت دیر به دیر میومد فردا من منتظر بودم بیاد شمارم نوشته بودم بهش بدم دیدم از خونه اومد بیرون خیلی خونسرد شمارم بهش داد داشتم از خوشحالی ذوق مرگ میشدم حدود ساعت 2 بود گوشیم پیام اومد نوشته بود چی از جون من میخوای فهمیدم خودشه نوشتم سلام خیلی خوشحالم پیام دادی تو خیلی زیبایی نوشت حرفت بزن چی میخوای من نوشتم میخام باهات دوست بشم انقدر اون روز پیام دادیم تا بلاخره اسمش گفت روژان روژان خانم پاکستانی 23ساله میدونستم شوهرش میره دیر میاد چندروز گذشت پیام دادیم رومون به هم بازشده بود یه روز پیام داد بوووس میخوام منم از خدا خواسته گفتم کی بیام ببوسمت نوشت الان گفتم باشه گفت درو باز میکنم بیا تو حیاط خونشون دقیقا 30 متر باخونه ما فاصله داشت رفتم توحیاط گفت بیا توخونه گفتم کسی نیس گفت نه بیا چه عطری زده بود با لباس نازک بدن سفید لب صورتی چه کمری داشت باسنش خیلی بزرگ بود من گفتم باید بکنمش گفت خوب بوسم کن من بغلش کردم لبش خورم خیلی شیرین بود دیدم دستش افتاد فهمیدم حشریه یکم مالوندمش لباش خوردم دست زدن به کسش دیدم بله روژان خانم اهل سکسه دستم بردم توشرتش دیدم کسش خیسه دست به کیرم زد گفت من 3 هفتس سکس نکردم من ارضا کن وای من میگی داغ بودم این حرف زد امپرم چسبوند شلوارم دراورد من خوابوند چنان ساکی میزد عمرم چنین لبایی ندیده بودم لب کوچیک صورت خوشگل خودش اومد رو کیرم انقدر کسش خیس بود تا نشست رفت تو خیلی تنگ بود یه ناله بدی کشید خیلی دردش اومد چند دقیقه رفت بالا پایین چه کس تنگی گفت خسته شدم به سینه خوابوندمش یه بالشت گذاشتم زیر شکمش پاهاش باز کردم کیرمن 21 سانته واقعا خوبه فرو کردم داخلش بالشت گاز گرفت ناله میکرد باتمام وجود میزدم دیدم فقط داره ناله میکنه خسته شدم یکم شل کردم دیدم داره مثل مار میخزه دیدم ارضا شد چه حالی داد کسش خیس شده بود گرمای ابش حس میکردم میگفت بکن فقط بکن بهش خوش گذشته بود منم دوباره سرعت زیاد کردم چند دقیقه زدم ابم اومد ریختم رو باسنش یه استراحت کردم یه باردیگه سکس کردیم روژان خیلی حشری بود وقتی باردوم سکس کردیم روژان فقط ناله میکرد میگفت کیرت میخوره به رحمم چه حالی میده بکن من بکن این حرف میزد من انرژی میگرفتم چه کس نازی داشت ابم اومد ریختم روشکمش وقتی ابم اومد افتادم تو بغلش دیگه حال تکون خوردن نداشتم میخندید میگفت چیه خسته شدی لبام بوس کرد گفت اینم بوس من بعد چند هفته میدیدمش ولی پیام نمیداد گوشیش خاموش بود بعد ازاین جارفتن چندوقت بعد دیدمش دیدم بچه دارشده منم راه خودم گرفتم رفتم نوشته

Date: April 6, 2019

2 thoughts on “سکس با زن پاکستانی

Leave a Reply

Your email address will not be published.