سکس در استخر روباز

0 views
0%

مثل همیشه رفتم استخر برا آفتاب گرفتن تیر ماه بود و از آسمون آتیش میبارید سریع بلیط گرفتم و رفتم لباس و کندم و شیرجه تو آب جگیرم حال اومد خلوت بود شاید کمتر از ده نفر تو مجموعه بودن یه گوشه و انتخاب کردم واسه خوابیدن که دیدم یکی گفت آقا ببخشید میشه پشت و روغن بزنید اومدم بگم برو بابا ما خودمون دنبال خر مرده می گردیم سوار شیم که تازه چشمم خورد بهش یه پسر تقریبا هجده ساله خوش فرم با موهای دم اسبی و صورت جذاب سری حرفم و خوردم گفتم چرا نمیشه اونم گفت مرسی سرش و گذاشت رو دستاش و برگشت چه بدن خوش رنگی کیرم داشت تکون می خورد سری تا تابلو نشم نشستم کنارش و شروع کردم با رو غن بچه پشت و شو با ولع مالوندن چه پسر خوردنی بود گفتم اسمت چیه گفت سینا همین جور که داشتم حال می کردم گفت ممنون کافیه منم خمار همون جا کنارش خوابیدم رو به آفتاب من تو دبیرستان عاشق چاقال بازی بودم اما بعد که ازدواج کردم دیگه فرصتش دست نداد خانمم ساده و مذهبی بود تو این هفت سالی که باهم بودیم هیچ وقت نتونست منو ارضا کنه اما از لحاظ مالی برام خانواده اش کم نذاشته بودن منم هر ماهی دو ماهی میرفتم خونه یه خاله و جنده بازی حالا بعد سالها دلم هوای کون کردن های مدرسه رو کرده بود تو همین فکر ا بودم دیدم اونم داره به من نگاه میکنه گفت گرمه خندیدم گفتم بریم یه دوش بگیریم دیدم خودش پاشد رفت سمت رخ کن منم دنبالش وای چه پاهایی چه باسن خوشگل ای داشت از پشت داشتم دیوانه می شدم رفت زیر یه دوش آب و وا کرد منم اول رفتم چفت ورودی حمام و انداختم و رفت از پشت چسبیدم بهش یکم خودش و جمع کرد اما من امونش ندادم رفتم تو گردنش و شروع کردم مکیدن با دستام هم شروع کردم با کیرش از روی مایو ور رفتن دیدم اونم از من تشنه تره شروع کرد دست و سینه هامو مالوندن منم دیگه معطل نکردم کشیدم پایین و چسبوندمش به دیوار گفت نه گفتم زر نزن من تا یه دل سیر نکنمت بخیال نمیشم لب و گذاشتم رو لباش وای چه زبونی داشت میک میزدم و با دوتا انگشت که کرده بودم تو کونش که جا واکنه بازی میکردم یهو دلم خواست براش بخورم رفتم پایین تعجب کرد آخه من ظاهرم خیلی مردونه و جدیه گفتم می خوام تو ام حال کنی کیرش کوچولو بود شروع کردم براش خوردن و لیس زدن که یهو دیدم با یه لرزش آبش اومد و ریخت تو دهنم از دست کثافت کاری خودم حرصم گرفت بلند شدم رفتم زیر دوش من هیچ وقت اینجوری بچه بازی نکرده بودم تو دبیرستان یکی بود میذاشتم لای پاش و اون برام می خورد اما الان من شده بودم چاقال دیدم اومد از پشت بغلم کرد گفت زن داری نه جوابش و ندادم گفت اسمت چیه خوب گفتم کامران گفت ریختی بهم نگاش کردم چشماش مشکی و خمار بود خیلی از این دخترا با هفت قلم آرایش زیبا تر بود دلم دوباره گرم شد چسبوندمش محکم به دیوار کردم تو یه دادی زد دهنش و گرفتم داشت بال بال میزد آخه من کیرم کلفت و قلچماقه ولش نمی کردم از پشت موهاش و بو میکردم خیلی از زنم سر تر و تمیز تر بود با اینکه یه پسر بود یهو کشیدم بیرون آبم فواره زد رو گودی کمرش دستم و ازدهنش برداشتم از درد نشست روی زمین چشماش مثل اول خوشگل نبود خودشم دیگه بنظرم زیبا و کردنی نمیوید البته این اخلاق تخمی منه آبم که میاد از طرف مقابل بدم میاد سریع زدم بیرون لباس و پوشیدم دیدم داره میاد سمتم اما من از در استخر زدم بیرون تو خیابان می دویدم چون از کارم خجالت کشیدم موبایلم زنگ خورد نرگس بود زنم بود نوشته

Date: June 13, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.