سکس زنم شیدا با دوستم

0 views
0%

سلام من حمیدم 28ساله یه دوست داشتم اسمش پدرام بودکه ازدوران راهنمایی باهم رفیق بود اینم بگم و بگذرم که پدرام ازهمون اول خیلی شهوتی بود بارها قصدکردن منو داشت که من مخالفت میکردم ولی دوم دبیرستان بودیم که منو بردکوه اینقد بهم مالیدکه من راضی شدم و فرداش منو بردخونشون و توکونم کردکه بعدها دیگه عادت کردم برگردیم سراغ داستان اصلی که پدرام دانشگاه قبول شد رفت ساوه اونجا با شیدا رفیق شده بودمن هم تویه اداره استخدام شدم ولی پدرام رومیدیدم یاتلفنی باهم صحبت میکردیم اون ازدوستیش با شیدا میگفت ناگفته نمونه که پدرام استعداد عجیبی تو ریاضیات داشت یه روز ازمن خواست برم ساوه که من قبول کردم ویه روز جمعه رفتم بعدازظهر شیدا زنگ زد و از پدرام خواست بره پیشش پدرام ازمن خواست باهم بریم توپارک همدیگرو دیدیم ازدیدن شیدا به پدرام حسودیم شد اون هم خوشگل بودهم خوش قدوقامت اونا خیلی باهم راحت بودند خلاصه اونروز من برگشتم خونه توفکر شیدا بودم یه روزکه داشتیم باپدرام صحبت میکردیم بهش گفتم خوش بحالت چه کسی طورکردی پدرام گفت من دوست زیاددارم من به شوخی بهش گفتم یکیشو بده به مااون گفت شیدا مال تو من فکرکردم شوخی میکنه که حرفامون تموم شد فردا شیدا زنگ زدبه گوشی من وگفت پدرام ازمن خواسته بات رفیق بشم خلاصه این اتفاقات باعث شدکه من باشیدا رفیق بشم شیدا بخاطر اینکه من خونه کاردارم شیفته منشده بود که منم عنان ازکف دادموراضی شدم پدرام ازاین اتفاق تعجب کرده بودکه یه شب زنگ زدوگفت بچه کونی حالامیخوای بادوست دختر من ازدواج کنی بعدخندیدو به من تبریک گفت بعدباکنایه گفت شیدا براتوزیادیه مواظبش باش اخه اون قبلا وقتی منومیکردمیدونست من کیرم کوچیکه هشت سانت خلاصه ماپدرمادرروراضی کردیم شدیم شوهرشیدا اون همچنان پدرام ودوست داشت چون ازمن خواست بعدازدواج باپدرام رفت وامدداشته باشیم شیدا هیچ وقت ازسکس بامن راضی نمیشدوعلنن میگفت ولی به هربهونه ای باپدرام صحبت میکردواس ام اس ردوبدل میکرد حتی سکسی پدرام رودعوت میکرد خونمون باهم درس میخوندنداون خیلی ارایش غلیظ میکردوجلوپدرام باسکسیترین لباس حاضرمیشدکم کم فهمیدم شیدا میخواد به من بفهمونه که نیاز به سکس باپدرام داره که بعدا بهم گفت دوران قبل از ازدواج باهم سکس داشتن خلاصه هرروز باهم ردحتترمیشدن حتی یه روز تلفنی پیش من داشت باپدرام صحبت میکردوبهش میگفت بخاطر پریودبودن حال نداره یه روز شیدا خیلی سکسی شده بودوکلافه بودبه من گفت کونم میخاره من چیزی نگفتم ورفتم بخوابم که زنگ زد به پدرام باحالت سکسی ازاون خواست بیادخونمون باهم درس بخونندبعدیک ساعت باصدای در ازخواب پریدم که تواتاقم خواب بودم پدرام بودشیدا مثل ادمهای درحال انفجار ازپدرام استقبال کردومن که تواتاقم بودم تعجب کردم من فقط صدای اونارو میشنیدم که شیدا به پدرام گفت دارم میمیرم خلاصه اونا مشغول شدن وصدای تلمبه زدن پدرام وصدای اخ اخ شیدا بلند شد بعدا دیگه برامون عادی شده بودحتی یه با رپدرام جلومن شیدا از کون کرد من الان به پدرام حسودیم میشه اون هم منوکرده هم زنمو در واقع شوهراصلی شیدا پدرام من فقط هزینه زندگی ولوازم ارایش اونو تهیه میکنم نوشته

Date: August 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.