سکس غیرعلنی با خواهرم فاطی

0 views
0%

ی روزصبح بااینکه عجله داشتم ومیخواستم برم سرکار امدم تواتاق خواهرم که ی وسیله ای بردارم که خواهرم رو شکمش خوابیده بود و دامنش زده بود بالا زیر دامن فقط شرت بود که بادیدن این صحنه قفل شدم و بعد چند ثانیه زدم بیرون رفتم سرکار عصری که امدم دیدم خواهرم خونه هست و شب که شد باخودم گفتم که شب برم تو اتاقش وفقط حتی اگه شده ی دستی به کونش بزنم و بیام شب شد ورفتم تو اتاقش واینکاررو کردم تادست زدم خواهرم فاطی به خودش امد ی چرخی زد من دیگه رفتم بیرون و وقتی وارد اتاقم شدم بعد ده دقیقه پیام سرگوشیم امد تا باز کردم دیدم خواهرم پیام داده خیلی کار زشتی و ناپسندی کردی من هم توجواب اول چندبار قسم خوردم وگفتم باراولم هست و دست خودم نبود کنترلم رواز دست داده بودم که درجواب گفت پس ازالان به فکر زن باش بهتره من اون موقع ۲۳ سال بود خواهرم ۲۹ سال گفتم زن که الان وقتش نیست پول از کجا بیارم گفت پس بروی دوست دختر پیدا کن برا خودت گفتمش دختربه بغیر از تیغ زدن که کار دیگه ای ندارن خلاصه تا ی ماه خواهرم با من سنگین بود بعد دوباره رفتم سراغش ودست گذاشتم سرکونش ولی این دفعه یکمی طول کشید بازم روز بعدش پیام داد که بازم امدی سراغم گفتمش من وقت باهات کاری ندارم وفکرسکس ندارم وقت دوس دارم ی دستی روکونت بکشم وراحت میشم گفت ی باردیگه اگه امدی به مادر میگم میای چیکارمیکنی بهش جواب دادم من که ماهی فقط ی بارمیام وبهت قول میدم کاری انجام نمیدیم ومیدونم شایدبااین اس ام گفتنمو هم داری حال میکنی تا ی هفته دیگه پیام دادم سلام جواب داد سلام گفتم امشب هوای شدم بشیم فقط ی دست گفتم اول اجازه بگیرم گفت نخیر مگه قرارنبود نیای یا هرماه ی بار بیای این پیاموکه دیدم گفتم دیگه اوکی هست پس مشکلی نداره گفتمش باشه خواهرگلم خلاصه بعد ی هفته مابا ی پیام میرفتم اتاق خواهرم ودست مالیش میکردم ومیومدم بیرون ولی به غیراز پیام دیگه حرفی تواتاق بینمون نبود تا ۶ ۷ ماه ادامه داشتیم که اون شب رفت8 اتاقش و کامل لخت شدم واول کیرمو گذاشتم تودستش تا ماساژ بده ومن باانگشتم سوراخ کونشو بازکردم که متوجه گشادی کونش شدم خواهرمو خوابوندم روشکم امدم روش کیرمو تاگذاشتم روسوراخش مانع شد که گفتم یکمی فقط گذاشتم کم کم بره داخل اره خواهرما قبلا یکی ترتیبشو از پشت داده بود اخرش فهمیدم باپسرعموم حسن سکس داشته اون هم ازپشت سرپای میکردش چیزی که خواهرم میگه اون اینجوری دوست داشب تا الان هم باخواهرم رابطه دارم وتاالان همه حرف ودلداریمو وحرفای سکس با پیام ردوبدل میشه موفق باشید نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.