سکس من با همکلاسی کیر کوچولوم

0 views
0%

سلام اسم من دانیاله الان ۱۸ سالمه این داستان مال دو سال پیشه وقتی سوم راهنمایی بودم یه همکلاسی داشتم اسمش آرین بود جثه کوچیکی داشت و پوستش سفید بود یکم هم گوشتی بود ولی چاق نبود پسر خوشگلی بود ولی سال های قبلی خیلی تو کفش نبود ولی اون سال نمیدونم چیشد جثه من خیلی اون سال گنده بود و قدم هم تقریبا صد و هشتاد بود بدنسازی و رزمی میرفتم و تستسترون تزریغ میکردم به همین خاطر جثه ام بزرگتر میشد و رگ های بدنم برجسته تر زنگ ورزش بود و تو حیاط بودیم همیشه برای ورزش میبردنمون سالن فوتسال ولی بعضی هفته ها تو مدرسه یه زنگ اضافه بازی میکردم تو حیاط بودیم کنار پله ها نمیدونم چیشد که بحث سر کیر شد گفت تو که نداری گفتم میخوای ببینیم کی داره کی نداره گفت بریم کلاس های دیگه خالی بود سریع دوییدیم توی کلا در و بست و از لای در منتظر بود کسی نیاد یه کم مالیدمش که راست بشه چون خوابیده بود یهو در آوردم شب قبلش تستسترون زده بودم کیرم از همیشه بلند تر و کلفت تر شده بود قرمز بود و رگاش زده بود بیرون وقتی دید تعجب کرد و خوشحال شد و خندید وقتی گفتم تو هم دربیار گفت نه مال من کوچیکه خجالت میکشم بعد رفت بیرون چند وقت بعد اومد پیشم به پول نیاز داشت منم گفتم یه شرط داره گفت چه شرطی گفتم دوباره باید بیای بریم تو کلاس گفت باشه و پولو گرفت و رفت یه دقیقه بعد برگشت برگشت و رفتیم تو کلاس های پایینی تکیه دادم به در که نتونه بره بیرون گفت چیکار داری گفتم از رو شلوار کیرمو بمال یکم فکر کرد و یه نیش خند زد و اومد جلو دستشو گزاشت بقل صورتم روی در چسبید بهم میخندید و کیرمو میمالوند خیلی داشتم حال میکردم پیشونیمو چسبوندم بهش و آه میکشیدم اونم آروم میخندید که یهو یکی زد به در سریع رفت سراغ تخته یه ماژیک برداشت که مثلا داره مینویسه منم رفتم کنار بچه ها اومدن تو و چیزی نگفتن منم قلبم داشت هزار تا میزد و بعد چند دقیقه آروم شدم هفته بعد با خودم از خونه بیست تومن آوردم صبح قبل اینکه بریم سالن بهش گفتم میخوام امروز خیلی باهات حال کنم خندید و گفت باشه عشقم باورم نمیشد اصلا به اینکه یه گی شدم فک نمیکردم اصلا برام مهم نبود بیست تومنو بهش دادم و گفتم اینم جایزت رفتیم تو اتوبوس صندلی آخر نشست بقلم داشتم از پنجره بیرونو نگاه میکردم که یهو دستشو رو کیرم حس کردم تا برسیم به سالن فقط کیرمو از رو شلوار میمالید یه سرشو آورد پایین و یه بوس به کیرم زد رسیده بودیم از اتوبوس اومدیم پایین آروم حرکت میکردیم که بچه ها از ما جلو بیوفتن وقتی رسیدیم تو راهرو سالن پیچیدیم تو رختکن هیچکس تو رختکن نمیومد برقش هم خاموش بود سه تا اتاق داشت رختکن رفتیم اتاق آخری درو از پشت قفل کردیم و برقارو روشن کردیم کیرمو در آوردمو گفتن ایندفعه فرق داره اومد جلو هولم داد تکیه دادم به دیوار سینه شو چسبوند بهم شروع کرد به مالیدن کیرم یه دستمو گذاشتم پشت سرش و با اون دستم هم لپ کونشو گرفتم و فشار میدادم خیلی نرم بود لامصب یقه امو گرفت و کشید هلم داد سمت نیمکت و بعد خابوندم رو نیمکت اومد با زنو نشست رو نیمکت و شروع کرد به ساک زدن باورم نمیشد اولین بارم بود انگار خیلی وقت بود کارش همینه کیرمو کرده بود تو دهنش و زبونشو میچرخوند وقتی ازش پرسیدم گفت تو هموم برای شونه و خیار خیلی ساک میزدم یاد گرفتم چند دقیقه فقط ساک میزد که یهو چند تا اه بلند کشیدم آبم داشت میومد بلند شدم و وایسدم گفتم زانو بزن یهو آبم با شدت بالا اومد یک ماه میشد جق نزده بودم از تو کیفش دستمال در اورد و صورتشو پاک کرد منم دوباره نشستم رو نیمکت خسته بودم چون ارضا شده بودم کیفشو انداخت رو دوشش و یه بوس زد به گونه ام و رفت منم کیرمو با دستمال پاک کردم و زیپمو بستم و رفتم تو سالن و رو یکی از صندلی ها خوابم رد اون روز وقتی از مدرسه رفتم خونه شروع کردم به سرچ سوپر گی تو گوگل دوباره حشرم زد بالا رفتم حموم داشتم جق میزدم ولی آبم نمیومد دراز کشیدم کف حموم و شروع کردم خودمو انگشت کردن اولش درد داشت ولی یکم شامپو زدم دردش کم شد ولی حال میداد تا اینکه آبم اومد خیلی انگشت کردن بهم حال داد دیگه هروقت ازم پول میگرفت برام جق میزد یبار بدن اینکه کسی بفهمه با خودم یه شونه که دستش گرد بود بردم حموم حسابی کونم و شامپو رو صابونی کردم اولش نمیرفت تو کنم ولی یه زره که فشار اوردم کامل رفت تو کونم خیلی حال میداد از هر دو طرف مشغول بودم اینا تا اخر سال ادامه داشت که موقع امتحانات خرداد شد بعد از اخرین امتحان ارین اومد پیشم و گفت تورو خدا امروز منو تا خونه برسون منم گفتم باشه وقتی رسیدیم در خونشون گفتم کسی خونتون نیست گفت نه چطور گفتم میخوام بیام بالا میخوام امروز هم تو باهام حال کنی هم من گفت باشه بیا رفتیم بالا درو بست و قفل کرد بقلش کردم یهو شروع کرد به لب گرفتن اصلا چندشم نشد خیلی حال میداد دستمو گرفت برد تو اتاق خواب مامان و باباش منو بقل کرد و باهم خوابیدیم رو تختشون و شروع کردیم به لب گرفتن لباسای همدیگرو کم کم در اوردیم هولم داد و خوابوندم رو تخت زیپمو باز کرد و شلوارمو در اورد و شروع کرد به ساک زدن وایساد و گفت همینجا بمون چند ثانیه بعد با دو تا کاندوم و کرم تاخیری اومد تاخیریو ریخت کف دستش و شروع کرد به مالیدن به کیرم یکی از کاندومارو باز کرد و کشید رو کیرم و بازم شروع کرد به ساک زدن شلوارشو در آورد اما شورتشو نه یزره از شورتشو از رو کونش داد پایین تف کرد کف دستش و مالید به سوراخ کونش خیلی سفید بود با دستش کیرمو گرفت و نشست روم آه کشید و شروع کرد به بالا پایین کردن بعد گرفتمش خوابوندمش رو تخت گفتم نوبت منه شورتشو کامل در اوردم یه کیر کوچولو و ناز نازی داشت اول یه لیس زدم به کیرش مثل یه نی بود می مکیدمش خیلی حال میداد اینقد کوچیک بود که تخماشو کیرشو باهم کردم تو دهنم نگهش داشتم تو دهنم احساس کردم داره بزرگتر میشه راسته که شد گفتم حالا بهتر شد تاخیریو مالیدم روش و کاندومو کشیدم سرش پاهاشو بردم بالا کیرمو کردم تو همزمان میکردمشو براش جق میزدم کیرمو کشیدم بیرون بقلش دمری دراز کشیدم و گفتم نوبت توعه و لای کونمو باز کردم بلند شد و سوراخمو لیس میزد و زبونشو میکرد تو کونم یه تف زد و کیر کوچیکشو کرد تو کونم خیلی حال میداد موهامو گرفته بود و تند و تند تلمبه میزد برگشتم پاهامو آوردم دور گر دنم یه تف زدم تو سوراخمو کیرشو کردم تو کونم داغ کرده بودم کاندوممو در اوردم و میمکیدمش اونم داشت منو میکرد کاندومم تموم شد کاندوم آرینو کشیدم و گفتم محکم تر بکن با تمام قدرت کرد تو کونم فقط آه میکشیدم کیرشو نگه داشت تو کونم یهو یه گرما حس کردم و فهمیدم که آبش اومده ولی من هنوز ارضا نشده بودم کیرشو کشید بیرون و دراز کشید همینطور که میگف آه و نفس نفس میزد بلند شدم پاهاشو دادم بالا هی میگفت نه گفتم دیگه نوبت منه ارضا بشم کیرمو کردم تو کونش با دویستا تلمبه میزدم داشتم ارضا میشدم که یهو دیدم آرین باز ارضا شد یهو منم ارضا شدم وقتی کیرمو کشیدم بیرون که دیدم آبم از تو کونش ریخت بیرون خیلی زیاد بود تقریبا یه لیوان بود با دوتا دستم برداشتم یه دستمو کردم تو دهن آرین یه دستمم خودم خوردم بعد دوباره از آبم برداشتم و مالیدم به کیرم و در کون آرین کنارش دراز کشیدم فقط آه میکشیدیم و نفس نفس میزدیم هردومون اولین بارمون بود صورتمون پر از آب کیر بود دوباره لب گرفتیم همینجوری که داشتیم لب میگرفتیم پتورو کشیدم رومون و لب تو لب خوابمون برد یه ساعت بعد از خونه بهم زنگ زدن سریع پریدم و جواب دادم و گفتم الان تو گیم نتم بعدم میخوام با رفیقام برم باشگاه شب میام خونه مامانمم گفت باشه ولی زود بیا خیالم راحت شد ارینو بیدار کردم و رفتیم حمومشون همدیگرو کیسه میکشیدیمو لب میگرفتیم و حال میکردیم اومدیم بیرون همینجوری لخت بودیم رو مبل نشستم ارینم داشت شربت درست میکرد ازش پرسیدم مامان بابات نمیان خونه گفتش رفتن شمال فردا برمیگردن شربتو که خوردم چند دقیقه بعد دوباره حشری شدم کیرم راست شد و کلفت و قرمز گفت چرا دوباره حشری شدم گفت تو شربتت قرص تحریکی انداخته بودم خندید بلند شد و دستمو گرفت و برد تو حموم آبو باز کرد و زانو زد شروع کرد به ساک زدن بعد بلند شد و شامپو برداشت و ریخت کف دستشو زد در کونش منم فرو کردم تو کونش بعد شامپورو برداشتم و ریختم رو کونم گفتم نوبت توعه یهو حس کردم یه چیز بزرگه برگشتم دیدم شونه رو داره میکنه تو کونم اومد جلومو کیرشو گذاشت دهنم منم داشتم داشتم جق میزدم شونه رو هم توکونم عقب جلو میکرد همزمان آبمون اومد منم آبشو تا ته خوردم دوباره کیسه کشیدیم و اومدیم بیرون لباسامو پوشیدم و یه لب ازش گرفتم و اومدم بیرون و تا امروز هر موقع حشری بشیم یه جوری برنامه میچینیمو با هم حال میکنیم نوشته

Date: August 23, 2018

One thought on “سکس من با همکلاسی کیر کوچولوم

Leave a Reply

Your email address will not be published.