دانلود

سکس ناز با جنده تاتو خورده

0 views
0%

شورت خيس سنگين ميشه و فیلم سکسی به الت فشار مياره و عمل

خود ارضايي بسيار لذت بخش ميشه ) به هر حال كيرمو لاي شير و سکسی دوش ميزارمو تو خبالم با هر

كسي شاه کس دوست دارم عشق بازي ميكنم تا آبم بياد(بعد از

سي و اندي سال كه خود کونی راضايي ميكنم به اين نتيجه رسيدم اين كار با شورت و زير دوش حمام

با جنده ماليدن به شير خيلي خيلي لذت بخشه پيشنهاد من

اينه كه حتما امتحان بفرماييد) اما پستون با زنم اصلا به يك هزارم اين لذت هم نميرسمشبا كه مي خوابم با

هر كي کوس كه شما فكر كنين عشق بازي ميكنمبا خواهر

زاده هامبا خواهرامبا مردهاي پيربا پسرمبا همكاراي ادارمبا هر كسي كه بهم لذت بدهتا بتونم با لذت بخوابمو حضورهمسرمو كنارم تحمل كنمديگه سکس داستان خواهر و خواهر

زاده م نميان خونه ما بخوابن به خاطر ایران سکس اينكهنصف شب

كيرمو ( به قول زنم بيشتر شبيه دودوله تا كير )در ميارم بهشون نشون ميدميه باركيرمو به كف پاي خواهر زادم كه پايين پام خوابيده بود مالوندمكه زود پاشو كشيدنشون دادن كير به ديگري براي من خيلي لذت بخشهالان اين كارو داخل تاكسي و اتو بوس هم انجام ميدمعجيبب اينكه زنها خودشونو ميزنن به هخوابو زير چشمي نگاه ميكننالبته بعضي ها هم روشنو برميگروننكه منهم سريعا خودمو جمع ميكنممطمئنم يه روز با اين كارم ابرو و حيثيت خودموجلوي همه ميبرمشايدم يه كتك مفصلم نوش جان كنمهر چند تا يه كم كيرمو نشون ميدم آبم ميادو تمام شورت و لباسمو كثيف ميكنهواي از اون روزي كه شلوارم سفيد باشهانوقت همه متوجه ميشن كه من چيكاره امبيشتر حجم زندگي من شده لاس زدن با اين و اونحتي گاهي وقتها ميرم پارك دانشجو براين اينكه يكي پيدا بشه منو بلند كنه و ببره بكنهدو بارم دو تا مرد بالاي پنجاه سال رو در عياب زنم بردم خونهاما كاري نتونستند از پيش ببرناونا بدتر از من قبل از اينكه بتونن كيرشونو تو كونم بكنن سريع ابشون اومدفقط 20 سال پيش بود خواهرزاده بزرگم شب اومده بود خونه اون يكي خواهرممنم اونجا بودم صبح از خواب بلند شدم برم سر كاريه نگاهي تو اطاق خواهر زادم كردمديدم خوابيدهمي خواستم ببينم اگه لخته ديد بزنماما لخت نبودنمي دونم چي شد يه دفعه زد به سرمرفتم تو اطاقبغل دست خواهر زادم خوا بيدماونم بيدار شدخودشو كش و قوس داداما چيزي نگفت كه تو اينجا چيكار داريدامن نازكي پوشيده بوددستمو روي دامنش گذاشتمتا شورتش بالا كشيدمزيري شورتش خورد به دستمدو مرتبه دستمو كشيدم پاييناين بار دامنش پايين نيومدفقط دست من بود كه به نرمي رون خواهر زادم مي خورديه آن متوجه كاري كه داشتم مي كردم شدماگه تو خونه تنها بوديم مطمئنم تا اخر ش مي رفتماما ترس خواهرو شوهر خواهر و بقيه كه مبادا يكي مارو ببينه باعث شديه مرتبه بلند بشم و ادامه ندمهنوز كه هنوزه دارم حسرت اون لحظه ها رو ميخورمپشيماني از اينكه چرا ترسيدم و كاري كه اونقدر داشتم ازش لذت مي بردم را ادامه ندادماما خواهر زاده دومم هميشه قربون صدقه م ميره اما هيچوقت به اندازه خواهر زاده اولي بهم حال نداده همش حرف ميزنه جوك ها و اس ام اس هاي سكسي برام ميفرسته منم همينطور اما تا حالا نتونستم از ش يه لب بگيرم يا دست بهش بزنمخيلي دوس دارم سكس زنم با ديگري رو ببينمبدون اينكه بفهمه مي خوام تو لحظه ايي كه داره كس ميده من تو خونه باشم و صداشو بشنوميه بار داشت چت سكسي مي كردفكر مي كرد من خوابمباور كنيد اونقدر از كارش تحريك شدمبدون اينكه دست به كيرم بزنم ابم اومدچند وقتيه پسرم مياد با من كشتي مي گيرهمنم مي خوابونمش كيرمو به كيرش مي مالماونقدر سر و صدا ميكنه كه ولش ميكنمالبته هر موقع خودش بياد من اينكار و ميكنمخودم پيش قدم نميشممطمئنم اگه يه روز تو خونه تنها بشيمو بياد پيشماگه خجالت نكشمميكنمشچون فكر ميكنم اونم از سكس با من بدش نمياد اما خجالت ميكشهگاهي وقتها ميره مادرشو بغل ميكنه اينجوري يه كم شايد ارضا ميشهزنمم از بدن پسرم تعريف ميكنه ميگه چقدر نرم و توپريدوست دارم مخفيانه سكس دو نفرشونو ببينمالبته دوست پسر زمان مجردي زنم در طي دوسال ( 77و 78 ) بارها كون و كس زنمو كرده و گاييده وقتي اين موضوع را فهميدم بارها روي اين قضيه خود ارضايي كردمسال 83 هم با دوست پسر فعليش تو چت دوست ميشهكه تا الان ادامه دارهدوست پسر آخري زنم صدها بار در طي اين چند سال اونو كرده از عقب و جلوحتي پرده شو اون پاره كرده ظاهرا من با دودولم نتونستم پرده زنمو در شانزده سال گدشته پاره كنم اما دوست پسر زنم موفق به انجام اين مهم شده است

Date: May 28, 2019
فیلم سوپر خارجی ادارمبا ارضايي اطاقبغل امبيشتر امتحان اندازه اومدچند اومدفقط اونحتي اونقدر اينجوري اينكار اينكهنصف باركيرمو باشهانوقت ببرناونا ببينمالبته ببينمبدون بخشهالان بخوابمو بخوابن‬ برميگروننكه بزنماما بزنمخيلي بشنوميه بفرماييد بكنهدو بوددستمو بيادبعد بيدماونم پاييناين پسرمبا پوشيده پيشماگه پيشنهاد ترسيدم توپريدوست جلوحتي چيكاره حضورهمسرمو خوابمباور خوابونمش خوابيده خوابيدهمي خواستم خواهرامبا خواهرزاده خواهرممنم خواهرو خودشونو خودموجلوي خورديه خونهاما داداما دارمولي دارهدوست داريدامن دانشجو دستمدو دودولم دودوله راضايي رفتماما سرمرفتم شانزده شدخودشو شدماگه شدمبدون شلوارم فهميدم كردفكر كردمديدم كردمسال كشيدمزيري كشيدنشون كنمديگه كيرشونو گاييده گذاشتمتا گيرهمنم لباسمو مادرشو مالماونقدر مالوندمكه ماليدن مخفيانه مردهاي مطمئنم ميبرمشايدم ميخورمپشيماني ميدمعجيبب ميدميه ميزارمو ميزنهگاهي ميشهزنمم ميشهكه ميفرسته ميكشهگاهي ميكنمالبته ميكنمبا ميكنمخودم ميكنممطمئنم ميكننالبته ميكنهواي نبودنمي نتونستم نتونستند ندادماما ندمهنوز نفرشونو نكشمميكنمشچون نميرسمشبا نميشممطمئنم نيومدفقط هخوابو همكاراي همينطور هيچوقت

Leave a Reply

Your email address will not be published.