سیگاری و کون هم خدمتی

0 views
0%

سلام من اسمم ارسلانه الان بیست وهفت سالمه این خاطره مربوط به ساله هشتادوشیشه اون موقع بیست ودوسالم بود وآخرایه خدمته سربازیم بود اومده بودم مرخصی که یکی ازهم خدمتیهام که تازه ترخیص شده بودبهم زنگ زدوازم خواست که برم شهره اوناوبهش سربزنم منم بایکی ازبچه محله هام رفتیم شهره هم خدمتیم خیلی ازمون پذیرایی کرد آخرشبم چنتاسیگاری بارزدوباهم کشیدیم وبعده یکی دوساعت درازکشیدیم که بخوابیم بچه محلم هروقت سیگاری میکشیدخوابش سنگین میشدومن این ومیدونستم هم خدمتیم توخدمت این شایعه پشت سرش بودکه کون میده خلاصه ساعت دوشب گذشته بودکه من که وسط خوابیده بودم دستموگذاشتم رو رون پاشوباترس یه کم مالوندمش کم کم دستموبردم سمت کیرشو شروع کردم به مالوندن کم کم دستموبردم زیر شلوارشوکیرشوکشیدم بیرون خیلی داغ شده بود یه کم که مالوندمش نیم چرخی زدوروشوبه طرف من کرد حالامیتونستم دستموبه کونشم به مالم ولی راستش ترجیح دادم اول کونموبه کیرش بمالم شلوارموکشیدم پاینوکونموبه سمتش کردم یه کم رفتم عقب وکیرشوگذاشم دم سوراخه کونم ویه کم فشاردادم خودشوزده بودبه خواب چنددقیقه باکیرش ور رفتم وبعدش رفتم پشتش وشلوارشوکشیدم پایین وکیره سیخ شدموگذاشتم دم سوراخش ویه کم فشاردادم اونم یه کم خدشودادعقب که بیشتربه کونش فشاربیاد کیره من خیلی ازکیراون گنده تربود بعدچند دقیقه بازم برگشتم سرجام ودوباره کیراونو گذاشتم دم کونم واینباربیشترفشاردادم طوری که سرکیرش رفت تو ولی چون خشک بود بیشترنمیرفت واسه همین تف زدم به دستمومالیدم به کیرشو گذاشتم دم کونم ویواش یواش واردکونم کردمش من هر وقت سیگاری میکشیدم خیلی حشری میشدم خلاصه بعد دو سه دقیقه احساس کردم آبش اومدو ریختش توکونم خیلی بهم حال داد چنددقیقه بی حرکت گذاشتم کیرش تو کونم بمونه بعدش کشیدم جلوتاکیرش دربیاد یه ساعتی گذشت واینباررفتم سراغه کونشوکیرموحسابی تف مالی کردمویواش کردم توکونش اونم این من کونی بودو ازدردش لذت میبردوگذاشت کیرم تاته بره تو زیاد طول نکشید که آبم خالی شد تو کونش واقعا لذت داشت حیف که دیگه تکرارنشد نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.