دانلود

شاه کس خوشگل و ناز خوب کس گایی میشه

0 views
0%

حالا من كه مينويسمش:من بعد فیلم سکسی ازدواج بنا به شرايط كاريم(با پدرم

كار ميكردم)مجبور بودم كه خيلي اينور اونور برم.چين،مالزي،اتحاديه اروپا و…اصولا مقيد به خانواده نبودم سکسی چون ازدواجم هم فقط يه حالت

اجبار شاه کس داشت.هرجا كه بودم عشق و حال خودمو داشتم تا

اينكه بچه دار شدم و ديگه کونی بيشتر وقت آزادمو پيش نوگلم،سحر،بودم.البته دوست دختر هم داشتم.كلا اهل حال بودم.دخترم كه بزرگ

شد جنده فوق العاده روش حساس شده بودم كه يه وقت

دوست پسر و اينا نداشته باشه پستون حتي از پسراي فاميل دورش ميكردم.وارد دبيرستان كه شد بشدت محدودش كرده بودم حتي

دوستاي دخترشم کوس راه نميدادم خونه م.دخترم بسلامتي با يكي از

مهندساي شركت خودم ازدواج كرد و همه چي عالي بود تا اينكه بعد چند وقت سر ناسازگاري گذاشت و در نهايت طلاق! سکس داستان برگشت خونه خودمونعصبي

بودم.كمتر باهاش حرف ميزدم و اعصاب نداشتم.يه شب ایران سکس داشتم ميرفتم

آشپزخونه كه ديدم صداي آه و اوه مياد.اتاق سحر بود.فكر كردم كس ديگه هم هست يهو رفتم تو.سحر خشكش زد.لخت رو تخت بود.يه دست رو سينه ش و با يه دست ديگه يه خيار سالادي كاندوم كشيده رو كرده بود تو كسش.ناخودآگاه و بدون اينكه كنترلي داشته باشم تحريك شدم اما وا ندادم.بدجور ترسيده بود ملوسكم.زود پتو رو كشيد رو خودش.درو بستم رفتم كنارش نشستم گفتم سحر يعنى انقد نياز داري؟گفت بابا ببخشيد آخه تازه طلاق گرفتم ببخشيد فقط يه سرگرمي بودبوسيدمش اما خودشم فهميد كه بوسه م پدرانه نبود.پا شدم كه برم هانيه،زنمو،بيدار كنم چون بد حشري بودم.گفتم بخواب بابا.گفت بابا خيلي بده اگه…داد زدم سحر!!!اما دلم هم ميخواست.سحر بخودم رفته بود و چهره جذابي داشت.اندام فوق العاده اي هم داشت.سرمو انداختم پايين و رب دوشامبرو باز كردم.كيرمو تو شرت ديد.روش خوابيدم و بوسيدمش.يه آن تنش سرد شد انگار هيجانش بخاطر ترس خوابيده بود.خوابيدم كنارش زير پتو و رو تنش دست كشيدم گفتم نترس!يه كم از عشق و حالا و دوست دخترام گفتم و شروع كردم به بوسيدنش.شرتمو داد پايين.ديدم خجالت ميكشه و البته خيسه خيسه زياد لفتش ندادم و رفتم پايين.كيرمو دادم تو كسش.آيييي بابا توروخدا گفتم سحرم لذت ببرارضا نشده بودم كه كيرم خوابيد,فهميد و گفت اين ديگه هنر منه.پا شد و ساك زد.خيلي دوست داشت اين كارو با ولع انجامش ميداد.دوباره كردم تو كسش و آه و ناله ش دراومد.گفت بابا سفت تر!اينجور حال نميده.گفتم آهاااا پس هارد سكس ميخواي. بايد سگ حشر ميشد.شروع كردم به ليسيدن گردن و سينه و شكمش.كم كم گاز ميگرفتم.سينه شو گاز زدم ديدم حال ميكنه طوري گاز گرفتم كه اشك از گوشه چشمش در اومد.گفتم اون خيار رو بده. شروع كردم با سوراخ كونش كه آكبند هم نبود ور رفتن و خشك خشك كردم تو كونش كيرمو آآآآآآخي گفت كه دلم سوخت. و خيارو كردم تو كسش.و با يه دستم چوچوله شو كشيدم.گفتم اون نامرد اينجور ميكردت؟گفت نه بابا ناتوانى جنسي داشت. اونقد تلمبه زدم كه گريه ش گرفت و آبم اومد.بوسيدمش و بردم دستشويى اتاق خودش شستمش.يه هفته بعد سحر رفت خارج و ديگه گلمو نديدم اما ايشالا كه بهش خوش بگذره

Date: December 2, 2019
فیلم سوپر خارجی ,فهميد آآآآآآخي آزادمو آشپزخونه آهاااا ازدواج ازدواجم اگهداد العاده انجامش انداختم اومدبوسيدمش اومدگفتم ايشالا اينجور باباگفت ببخشيد ببرارضا برمچينمالزياتحاديه بسلامتي بودبوسيدمش بودخوابيدم بودفكر بودمدخترم بودمكمتر بودمگفتم: بوسيدمشيه بوسيدنششرتمو پايينديدم پايينكيرمو پدرانه تراينجور ترسيده توروخدا چوچوله خانواده خوابيد خوابيدم خوابيده خودشدرو خودمونعصبي داريگفت داستان داشتاندام داشتسرمو داشتمكلا داشتهرجا دبيرستان دخترام دخترشم دراومدگفت دستشويى دوستاي دوشامبرو ديدروش زدخيلي سالادي سحراما سرگرمي شايد شستمشيه شكمشكم كاريمبا كاندوم كردمكيرمو كسشآيييي كسشناخودآگاه كشيدمگفتم كنترلي ليسيدن محدودش مدخترم ملوسكمزود مهندساي مياداتاق ميخواستسحر ميخواي ميداددوباره ميدونم ميرفتم ميشدشروع ميكردتگفت ميكردممجبور ميكردموارد ميكنيد ميگرفتمسينه مينويسمش:من ناتوانى ناسازگاري نبودپا نترسيه ندادمبدجور نداشتميه نداشته نميدادم نميدهگفتم نهحتما نوگلمسحربودمالبته هانيهزنموبيدار هيجانش واصولا واقعيه

Leave a Reply

Your email address will not be published.