شاید آخرین بار بود

0 views
0%

مطمئن نیستم که این آخرین خاطره ام باشه اما یکی از آخرین بارهایی ست که من با همجنس خودم سکس داشتم اسم دوست من حسین بود هم سن و سال خودم بدن سفیدی داشت کیرش خیلی بلند نبود شاید حدود 17 سانتی میشد اما یادمه که خیلی کلفت بود یه بار که اندازه ش گرفتم به کلفتی یه اسپری معمولی بود شکل معمولی و صاف و صوفی داشت از باشگاه اومده بودیم خونه من تازه دوش گرفته بودم که استراحت کنم زنگ زد گفت که خونه شون کسی نیست و خانواده برای شام رفتن خونه خواهرش و تا دیر وقت نمیان ما معمولا همیشه باهم بودیم برای همین هم طبیعی بود که بخوام برم خونه اونا و با هم باشیم البته نه به نیت سکس کردن گفتم شام درست کنه تا برسم رفتم خونه شون نشستیم به شام خوردن و حرف زدن و کس شعر گفتن چشمم افتاد به برجستگی کیرش که خوابیده بود نتونستم چشم بردارم برام خیلی هوس انگیز بود ولی دوست نداشتم شروع کنم و منتظر اون شده بودم توی ذهنم برای خودم داشتم حال می کردم و شام می خوردیم سفره رو که جمع کردیم و ظرفهارو بردم توی آشپزخونه کنار سینک اومد از پشت چسبید بهم من دستام توی سینک بود شورت پاش نبود و نرمی کیرش رو میشد از روی پیزامه نازکی که تنش کرده بود حس کرد لرزش خفیفی توی تنم ریخت دلم میخواست اما مثل همیشه خجالت می کشیدم حسین خودش رو چسبونده بود به من و کیرش هر لحظه بلند تر میشد من لمس کردن کیر رو از روی پیزامه نازک خیلی دوست دارم حس خوبی داره ولی خجالت می کسیدم کمی کونم رو عقب دادم و حسین درست و حسابی شهوتی شده بود یکی دیگه از چیرایی که من خیلی دوست دارم خورن کیری ست که نیم خیزه نه شل و نه کاملا سفت شده دلم میخواد همش رو بمکم برای همین هم حسین رو کمی عقب زدم و چرخیدم سمتش و شروع کردم به خوردن کیرش از روی پیژامه بعد هم شلوارش رو کمی پایین کشیدم کیرش خیلی کلفت بود و اون موقع داغ شده بود من عاشق این حرارتم دوست دارم تموم تنم رو پر کنم از این حرارت کیرش رو می مکیدم و خایه هاش رو میخوردم سر کیرش رو لای لبام می گرفتم و مک می زدم حسین که کالملا شهوتی شده بود و کیرش کاملا سفت شده بود منو بلند کرد و تکیه ام داد به کابینت کیرش رو گذاشت لای پام یکی از زیباترین حس های دنیاست وقتی که کیر به اون گرمی و کلفتی لای پای آدم عقب و جلو میشه کمی که این کار کرد من کونم رو جوری عقب دادم که سر کیرش بخوره به سوراخ کونم حسین فهمید که دلم میخواد بکنه توش همون جوری کیرش رو فشار داد به سوراخ کونم ولی هر دو می دونستیم که امکان نداره کیر به اون کلفتی همین جوری بره توی کون تنگ من ولی حال می کردیم حسین کمی کیرش رو خیس کرد و گذاشت دم سوراخ کونم کونم رو عقب دام و تکیه دادم به کابینت حسین کیرش رو آروم فشار داد توی کونم که درد وحشتناکی تموم تنم رو پر کرد جوری که خودم رو جمع کردم و کیر حسین اومد بیرون نمی تونستم طاقت بیارم تموم تنم داشت درد می کرد خودم رو جمع کردم و کونم رو به هم فشار میدادم درست و حسابی درد داشت کیرم جمع شده بود توی تنم و کوچک کوچک شده بود حسین انگشتش رو خیس کرد و کونم رو مالید تا آروم بشه کیرش هنوز کاملا سفت شده بود و چسبیده بود به شکمش من کلفتی کیرش رو می دیدم و دلم میخواست اون رو توی کونم احساس کنم ولی میدونستم که کار به این سادگی نیست حسین رو خوابوندم رو زمین و خودم نشستم رو شکمش کیرش رو خیس کردم و گذاشتم لای کپل هام و روش سر میخوردم و کیرش رو میمالیدم به کونم گاهی هم سرش رو میذاشتم روی سوراخ کونم و کمی فشارش میدادم ولی همچنان درد داشت و توش نمیرفت ولی باعث شده بود که به شدت شهوتی بشم کیرم رو میمالیدم و سر کیر حسین رو گذاشته بودم دم سوراخ کونم شهوت تموم تنم رو گرفته بود و دلم میخواست اون کیر با تموم کلفتیش توی کونم باشه برای همین سر کیرش رو درست و حسابی خیس کردم و نشستم روش سرش رفت تو ودرد دوباره اومد سراغم کیرم رو میمالیدم تا شهوتم بیشتر بشه و اروم اروم اروم بیشتر می نشستم روی کیرش سانت به سانت رفتنش رو حس می کردم کلفت و کلفت تر میشد صبر کردم نصف کیرش رفته بود توش و من درد داشتم ولی درش نیاوردم کیرم رو میمالیم و آروم تکون میخوردم تا اینکه کونم جا باز کنه حسین کپل هام رو میمالید و آروم تکون میخورد تا اینکه تونستم بشینم روی کیرش و با تجمل سوزش و درد وحشتناک تمامش رو کردم توی کونم تا خایه ها رفته بود دستم رو بردم عقب و کون خودم و خایه های حسین رو میمالیدم ولی جرات نداشتم تکون بخورم کمی بلند شدم تا کیرش جابه جا بشه ولی دوباره درد داشت کیر حسین بسیار کلفت بود و من به شدت شهوتی شده بودم کیرم رو میملیدم و این سوزش کونم باعث شده بود که کیرم تیر بکشه و نزدیک بود حتی آبم بیاد ولی دلم نمیخواست تموم بشه برای همین کیرم رو ول کردم و آروم بلند شدم و شروع به تکون دادن کیر حسین توی کونم کردم آروم تر شده بودم برای همین هم کیرش رو در آوردم و دوباره خیسش کردم و نشستم روش این بار خیلی بهتر بود باز شدن کونم رو حس می کردم و از رفتن همچین کیری توی کونم داشتم بیشترین لذت رو می بردم شروع به تکون دادن و عقب و جلو کردنش شدم حسین کمرم رو گرفته بود و داشت تکون میداد سر کیرش میخورد به توی کونم و حس عجیب و دوست داشتنی ای بهم میداد احساسی که هنوز تشنه تکرار و تجربه دوباره اونم حسین داشت منو با تموم شهوتش می گایید و من عاشق اون لحظه ها بودم کپل هام تکون تکون میخورد و خایه هاش رو روشون احساس می کردم کونم تموم کیرش رو توی حودش جا داده بود و انگار تا نافم فرو رفته بود یهو حسین فشار محکم تری داد و بدنش رو سفت کرد و کیرش رو تا ته کرد توی کونم فهمیدم که میخواد ابش بیاد و خودم رو شل کردم تا هر کاری دوست داره بکنه آبش داشت میمومد گرمای عجیب و دوست داشتنی ای توی کونم حس کردم با هر بار اومد آبش کیرش انگار کلفت تر میشد و فشارش بیشتر تا اینکه تموم آبش رو ریخت توی کونم من همون طوری نشسته بودم روی کیرش و کونم رو تکون میدادم داغ شده بود دلم نمیخواست کیرش رو بیرون بیاره کیرم رو میمالید تا حال کنم تکون تکون دادم و کیرش به همراه آبی که ازش اومده بود نرم تر و راحت تر توی کونم تکون میخورد کم کم کیرش کوچک تر شد تا اینکه از کونم در اومد ولی من هنوز میخواستم چون آبم نیومده بود برای همین هم حسین کیرم رو گرفت توی دهنش و شروع به ساک زدن کرد ولی من دلم میخواست وقتی کیرش توی کونمه ابم بیاد برای همین هم صبر کردم و بهش گفتم دوباره منو بکنه با شکم خوابیدم و دستم رو بردم زیرم و کیرم رو گرفتم توی دستم حسین هم خوابید روم و کیرش رو داد لای پام و من کونم رو جابه جا کردم تا سر کیرش رفت توی سوراخ کونم حسین کیرش رو فشار داد و چون هنوز آب کیرش توی کونم بود نرم تر رفت توش و خوابید روم و شروع کرد به آرومی تلمبه زدن اما هر بار تا ته میکرد و در میاورد و منم کیرم رو میمالیدم حسین کیرش رو بیشتر و بیشتر فشار میداد و من کیرم رو میمالیدم و کونم رو بالاتر می بردم تا اینکه آب کیرم ریخ توی دستم حسین که فهمید داره آبم میاد دستش رو انداخت دور تنم و سینه هام رو فشار داد به خودش و کیرش رو تا ته کرد توی کونم و من ابم تا آخرش اومد من وا دادم و میدونستم باید کمی صبر کنم تا اب حسین دوباره بیاد برای همین هم آروم خوابیدم و حسین بعد از چند بار تلمبه زدن و عقب و جلو کردن کیرش ابش رو ریخت روی کمرم و همون طوری روم دراز کشید نمیدونم کی میتونم این خاطرات رو دوباره برای خودم تکرار کنم دلم لک زده برای کیرش چند بار دیگه هم دیدمش همین تازگی هم اون رو دیدم و با وجودی که تنم به شدت اون رو میخواست نمیدونم چرا به طرزاحمقانه ای اجتناب کردم میدونستم که اون هم میخواد و روش نمیشه به هر حال گذشت سالها خیلی چیزهارو ممکنه عوض کنه نوشته

Date: October 16, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.