طعم عسل

0 views
0%

سلام کیوان هستم ۲۰سالمه برام مهم نیست باور کنید یا نه داستانم رو ولی من میگم چند باری احساس کردم با دیدن کیر های گنده تحریک میشم حسابی رو مخم رفته بود می رفتم تو سایتا و دنبال کیر گنده یروز داشتم چرخ میزدم تو سایتای سکسی ایرانی که دیدم اوه اوه از کون دادن و صحبته برام جالب شد و دوست داشتم تجربه کنم برای همین کامنت گذاشتم و خواستار شدم کیرهای گنده بیان و برای افتتاح کونم حرف بزنیم خیلی ها اومدن چند روز فقط پیام میدادن ولی نشد یعنی نمیتونستم میترسیدم کلا همشون از کونم عکس میخواستن موهام و زده بودم اما نمیتونستم عکس بگیرم چون با لب تاب بودم حسابی اعصابم به هم ریخته بود و احساس کردم همه اوناییی که میگن الکیه بر اساس عادت ماهی یبار دوبار میرفتم استخر ساکم و برداشتم و وسایل و ریختم و تنها رفتم سمت استخر خیلی مغزم درگیر بود با کسی هم نمیتونستم مشورت کنم که یه پسری و دیدم بدن توپپپپپ کیرش تز زیر مایو زده بود بیرون اروم اومد توی آب همین طور که داشتم نگاه به کیرش میکردم اب دهنم و قورت دادم رفتم جلو گفتم سلام گفت علیک شما گفتم هیچی خواستم ازتون خواهشی کنم گفت بفرمایید گفتم لای پاتون و باز کنید من زیر ابی از بین پاهاتون رد بشم میشه تمرینمه گفت باشه و رفت عقب باز کرد منم سریع رفتم زیر اب با عینک شنا کردم تا اومدم رد بشم صورتم و زدم به کیرش وای خیلی خوب بود اومدم بالا گفت عالی بود گفتم ببخشید خوردم بهتا گفت عیب نداره بیشنر اشنا شدیم باهم فهمیدم اسمش ممده و ۲۲سالشه گفت بیا بریم سونا گفتم باشه از اب اومدم بیرون دستش و داد تا کمکش کنم بیاد بالا اومد بالا دیدم وااااااای کیر هیولاش زده بیرون خیره شدم بهش متوجه نگاهم شد گفت غیر استاندارده دیگه ببخشید خخخخ گفتم نه بااا برام جالبه گفت چی گفتم ناحالا ندیدم گفت الان دیدی گفتم لامصب چطوری انقدر بزرگه نمیگی میمرن براش یهو خودم فهمیدم چی گفتم و سریع جمعش کردم گفت ولش کن من خستم می خوام برم خونه میرم بیرون کفتم باشه منم میرم رفتیم رختکن بهم گفت دوس داری بغلش کنی گفتم چی رو گفت این خوشگله رو منم که حسابی جاخورده بودم دل وزدم دریا ماجرام و کامل گفتم گفت میتپنی شنبه بیای پیش من کمکت کنم شمارش و داد و رفت جمعه بهش زنگ زدم اول نشناخت بعد معرفی کردم گفت فردا بعد از ظهر فلان حا باش گفتم باشه گفت از مایعات چی دوس داری گفتم نمیدونم گفت سس دوس داری گفتم نه گفت عسل چی گفتم اره خیلییی گفت اوکی میبینمت فردا با ترس و لرز رفتم دم خونشون و زنگ زدم بهش و در و باز کرد گفت بیا بالا واحد فلان رفتم از در تو در باز بود صدا اومد در و ببند لباساتم درار با شورت بیا اتاق خوابم خواستم برگردم ولی گفتم ولش کن دراوردم و در اتاق خوابش و زدم گفت بیا تو در و باز کردم دیدم وااااای یه شورت هفتی پاشه کیرش وحشتناک بود از رو شرت گفت علیک پسر بیا تو درم ببند گفتم کسی نیاد کفت نترس کسی نیس گفت اینم اونی کع دوسش داشتی بزرکه گفتم خیلی کفت خب زانو بزن از رو شرت بوسش کن داغ بودم پریدم از خایع تا کله کیر و بوس کردم از رو شرت خواب خوابش وجدانا بزرک بود گفت ای بابا حشرم زد بالا که بهو بلند شد شورتش و داد پایین کیرش زد بیرون ترسیدم از بزرگی پ بدن خوشگلش گفت ساک بلدی گفتم تو فیلم ها زیاد دیدم اما خوشم نمیاد گفت مگه ارزو نداشتی گفتم چرا خب بدم میاد کفت فکر اونم کردم یهو ظرف آورد و با قاشق مالید روکیرش عسل ها رو گفت بیا عسل بخور داشتم دیوونه میشدم گفت بیا دیگه و کیر خوابش و میچرخوند خوابید رو تخت و کفت بیااااااا رفتم جلو گفت اونطور نه چار دست و پا بیا رفتم و با زبون یه لیس رو تخمای گندش زدممممم اومممممم شیرینیش دوبرابر شده بود دیوونه وار تمام عسل و داشتم میلیسیدم که کلع گنده کیرش و کردم دهنم اوممممممی یهو هیولا بیدار شد هی نبض ویزد و بزرگ شد گفتم وای چبشد گفت بلند شده بخور گفتم چند سانته گفت ۱۹ کلفتتتتت بود واقعا کپی فیلما ساک زدم براش و ذره ای عسل نموند کیر و دراوردم گفت فقط با لیسیدن بردی عسلت رو که بلند شد دیدم کله کیرش قطره ابه گفتم چیه کفت اب کیره نه اب کیر واقعی پیش ابش بود گفتم پاکش کن گفت نه باید بخوریش از عسلم بهتره باز کن دهنت و باز کردم گذاشت کله کیرش و دهنم و فشار داد تا نصف که داشتم اوق میزدم نگه داشت کلم و هی میزد تو دهنم با کیر و دراورد گفت خوب وقته کردنته ترسیدم یهو گفت بخواب رو تخت شورتتم بکن با ترس کشیدم گفت جؤووون کون و برم جرش میدم گفت ببین کیوان اولش درد داره من خشنم بعد عادت میشه برات گفتم باز کن با انگشت اخه قبلاً خونده بودم دربارش گفت نه کرم و اورد و مالید در سوراخم و کلا کیرش و کرمی کرد گوله سنک بود کیرش داغغغغغ کلفت آماده حمله بود گفت بخواب منم از همه جا بی خبر خوابیدم با اون هیکل افتاد روم کیرش و برد دم سوراخم و بازی بازی داد دو دقیقه همینطوری ادامه میداد دیدم کونم سوخت گفتم اه کردی تو گفت نه بااا انگشتمه چند دقیقه میچرخوند تو و یهو گذاشت دم سوراخ و زد تو سوراخم با کیرش چشمام سیاهی رفت یهو داد زدم اهههههه گفت جون تازه سرش توته وایسااااااا زیرش قفل بودم که یهو کرفت من و فشار داد خودش رو و احساس کردم تمام بدنم میسوزه گفت نصفش مونده تحمل کن گفتم تو رو خدا نه که یهو تا دسته جا داد توش یعنی داشتم از حال میرفتم رحم نکرد به ناله هام اصلا صبر نکرد داشت میاورد بیرون گفتم تا اورد بیرون دربرم یهو تت سرش که اومد با ضربه محکمی تا نه بردش تو گفتم اهههههههههههههههه شروع کرد اروم اروم تلمبه زدن کیرش با تمام وجود حس میکردم درد داشت اما لذت بیشتر گفتم ممد گفت بگو کونی گفتم تا ته توشه گفت اره عزیزم بیا بهت نشون بدم یهو کشید بیرون انگار بدنم خالی شد اصلا بلندم کرد پاهام و داد بالا خوابوند گفت ببین کیرش و گذاشت و یهو فشار داد اههههههه دیدم رفت تو کیرش و همون حالت بود که تلمبه زد و داشت ادامه میداد دیدم کیرش سفت شد یهو دردم بیشتر شد نکاهذکردم دیدم سی دقیقس زیرشم و داره میگاد من و یهو گفت عسل میخوری گفتم اره گفت دهنت و باز کن چشاتم ببند کیرش و کشید بیرون بهو که انگار ستون از من خارج شده داد ردم اههههه چشام بازدکردم تا باز شد ابش و پاچید تو دهنم و کیرش و کرد تو دهنم و گفت ببا عسل بیااااااااااا مجبور کرد بخورم که خوردم واقها تجربه دعالی بود اما کونم پاره شد خیلی سخت بود تا دو هفته برام اما فهمیدم دیگه کون دادن مال حرفه ای هاس کار من نیس خخخخ گفت بازم بیا بکنمت اما نرفتم و الان خیلی وقته از این قاز اومدم بیرون امیدوارم لذت برده باشید نوشته

Date: January 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.