عشقبازی و لذت

0 بازدید
0%

همین اول بگم طولانیه و جز به جز تعریف کردم اگه فکر میکنی خسته میشی و فحش میدی نخون چون من اینو فقط به عنوان یه خاطره خوب نوشتم دوس پسرم 30 علی سالشه و حسابی سکسو بلده فیلم زیاد دیده دیروز بعد ازاینکه تو شهر گشتیم رفتیم خونشون مامان باباش خونه نبودن تا یه صدایی میومد میترسیدم مامان باباش بیان من از دانشگا میومدم و سر و وضعم زیاد درست حسابی نبود اخه از ضبح تا عصر کلاس داشتم وسط راه بهم گفت بریم خونه گفتم نه زیاد مرتب نیستم گفت میدونم اشکالی نداره خلاصه رفتیم بار دوم بود میرفتم خونشون بار اول تا نگفت و تعارف نکرد مانتو شالمو درنیووردم ولی اینبار راحت بودم خودم مانتومو دراوردم تو پذیرایی اومد روبروم وایساد با چشمامون باهم حرف میزدیم اینقدر بهم خیره شدیم و سکوت کردیم تا یواش یواش لبامون رفت روهم جرقه اول خورد دستشو انداخت دور کمرم و با تمام توانش لبامو میخورد زبونشو میکرد تو دهنم لبامو میک میزد فرصت نمیداد منم لباشو بخورم و میک بزنم زبونامون باهم گره میخورد نفس گرفت و گفت زبونتو بده زبونمو گذاشتم تو دهنش باهاش بازی میکرد میمکید میلیسید لبامو ول کرد رفت سراغ گوش و گردنم قبلا بهش گفته بودم خیلی دوست دارم گوش و گردنمو بخوری گوشمو با اشتها میخورد گردنمو زبون میزد کل گردنم خیس خیس شد داشتم با تموم وجودم لذت میردم قلقلکی هستم وقتی زبونشو زو گردنم میکشید از لذت و خنده غش میکردم با صدای ارومم بیشتر تحریکش میکردم خوب بلد بودم با اه اوهم شهوتشو بیشتر کنم تو همون حین که داشت گرنمو میخورد بردتم تو اتاق میخواستم برم تو اتاق خودش چون بار قبل تو اتاق خودش سکس داشتیم و جرات نداشتیم صدامون دربیاد چون صدا میرفت خونه بغلی رفتیم اتاق مامانش اینا با تخت دو نفره علی نشست رو تخت و من سرپا لختم کرد بلوزمو دراورد شلوارمو دراورد گفت هیکلتو دوست دارم سایز سینه هام 70 و لاغر اندام سوتینم قرمز بود اونو هنوز درنیوورده بود با لخند بهش گفتم بخور سرشو گذاشت رو شکمم و شروع کرد خوردن و مالیدننم کمرمو میمالید دستشو کرد تو شورتمو دوتا لمبر های کونمو گرفت تو دستش فشار داد دوباره بلند شد جلوی اینه وایسادیم از پشت بغلم کرد و با دستاش سینه هامو گرفت و با زبونش گرنمو میخورد تو اینه نگاهم میکرد دوست داشت لذتو تو چهرم ببینه منم براش کم نذاشتمو تا تونستم شهوتشو بیشتر کردم اه و اوه کردم لبخند تحریک امیز زدم شورتم گره ای بود شورتمو دراورد و یه نگاه به کسم کرد موهای کسمو زده بودم و یکم سرشون دراومده بود گفتم لختم نمیکنی منم با میل زیاد رکابیشو دراوردم و شلوارشم کشیدم پایین وای کیر خوش قد و قامتش معلوم شد شرتش سفید بود گفت شورتم خوشگله گفتم کیرت خوشگلترش کرده تا شرتشو کشیدم پایین کیرش مثه فنر پرید بیرون رفت دراز کشید رو تخت منم رفتم روش خوابیدم دوباره لب بازی و دستمالی دستشو میکشید رو کسم با چوچولم بازی میکرد گفت میخوری گفتم اره رفت تو حموم صدام کرد منم رفتم تو حموم کیرشو با اب صابون شستم براش هردومون خمار شده بودیم از شهوت کیر و خایه هاشو کف مالی کردم اونم کسمو با اب و صابون شست وقتی از حموم اومدیم بیرون من از سرما داشتم میلرزیدم رفت پتو اورد جفتمون رفتیم زیر پتو حالا دیگه وقتش بود کیرشو بخورم یکم تو بغل هم خودمونو بهم مالیدیم تا گرم شیم رفتم پایین سراغ کیر خوشگلش وااااااااااای الان که دارم تعریف میکنم دلم میخواد اول از پایین تا بالای کیرشو لیس زدم زبون زدم گفت خایه هامو بخور تخماشو گذاشتم تو دهنمو زبون زدم تا تونستم لیس زدم همزمان نگاهش میکردم چشاش بدجور خمار شده بود تخماش داغ داغ بود لیس میزدمو اون میگفت ای بیشرف بخور دوباره رفتم سراغش کیر خوش فرمش سرشو گذاشتم تو دهنم و نوکشو لیس زدم سرمو عقب جلو کردم دستشو کرد تو موهامو خودشم سرمو عقب جلو میکرد پیشابش اومد تو دهنم ترش بود دراوردم گفتم علی ابت داره میاد گفت نه دوباره خوردم دیدم داره اه و اوهش درمیاد فهمیدم سریع دراوردم یه دفه ابش مثه فنر زد بیرون لذت بردم وقتی دیدم تونستم ارضاش کنم هیچی بهتر از این نیست که تو ارضا کردن طرف مقابلت موفق باشی یکم از ابش پاشید به دستم و پام و ریخت رو تخت مامانش اینا سریع دستمال برداشتم و پاکش کردم حالا من رفتم زیرش و میخواست منو ارضا کنه کیرشو گذاشتم رو کسم مالیدش بهش من هی میترسیدم بفرستش تو هی دستمو میبردم اون سمت ولی میگفت بهم اعتماد کن سینه هامو میخورد و پامو دورکمرش حلقه کردم و محکمتر فشارش دادم به کسم و سینه هامو وحشیانه میخورد در گوشش گفتم وقتی حشری میشی با نمک و خوشگل میشی اینقدر کیرشو میلید به کوسم تا کیرشو خیس خیس کردم دوست داشتیم بازم ادامه بدیم اما نگاه به ساعت کردم و دیدم دیر شده بلندشدم حاضر شدم و برد رسوندم از سکس با علی خیلی لذت میبرم نوشته

Date: October 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.