عشق تباهم کرد

0 views
0%

این داستان واقعیه و تنها قصدم از نوستن این داستان این بود که نشون بدم عشق وجود نداره تنها اخرش تباهی و نیستیه با فشار نوک سوزن روی کسم دستام میلرزه انگار خون سرد تو رگام جریان داره کاش الان مرده بودم کاش به جای این بی حسی سم تورگام تزریق میشد بغض گلومو چطوری نگه دارم چطوری من چقدر شکستم اااااااخ یه سوزن دیگ چشمامو بستم و دسته ی تختو با دستای یخ زده از ترس و ناراحتی فشار میدم درد و توی تک تک سلولای بدنم حس میکنم و بیشتر از همه توی قلبم گلوم مثل یه نایلونی که دارن میکشنش تا پارش کنن داره کشیده میشه حس میکنم اشکان توی رگای صورتم به سرعت دارن بالا میان صورتم داغ شده ولی ته نه نه توی دلم داد میزنم نه قول دادی ناخنامو تو کف دستای مشت شدم اونقد فشار میدم و سرمو روی چرمی تخت مطب فشار میدم که میتونم حس کنم اگر ب دستام نگاه کنم میتونم جای زخم ناخنامو روی گوشتم ببینم با صدای دکتر چشمامو باز میکنم میخوام عملو بعد چن دیق شروع کنم باید بیحسی ها بگیره فقط تو این مدت خودتو شل کن و پاهاتو همینجور رو دستی ها شل بزار از چیزیم نترس رنگت پریده تموم میش با ی لبخند تلخ ی لبخندی که هیچ کس جز خودم نمیتون حس درونشو بفهمه گفتم باش سرمو باز به تخت تکیه میدم حس دلشوره توی دلم زول میزنم به سفیدی سقف و _ _ _ _ نفسم عشقم خانمه من حس داغی دسداش روی صورتم تن داغم توی بغلش اروم پاهامو لای پاهاش میکشم و با چشمای خمارم بهش زول میزنم بوی الکل میدم احسان من اولین بار مست میکنم ولی مرسی ک تو پیشمی بودنت واسم ارامش وروجک شلخته ی من من همیش هستم عمره من ی قولی بده هر وقت خاستی مشروب بخوری باید با ی نفر قابل اعتماد که فقط منم بخوری یک چون مشروب اشغال زیاده اشغال ب خوردت میدن 2 باید یکی باش ازت سو استفاده نکن تو خودت داغی اینم خوردی بدتر شدی تو این دو ساعت اونقد گریه کردی که داشتم دیون میشوم اروم پیشونیمو بوس کرد دستمو میزارم روس دسدای بزرگ مردونش فاصله ی بین لبامونو میشکنم و لبای داغشو اروم میخورم حرکت دسداش روی پشتم اخخخ سینمو ب سینه هاش میچسبونم اروم با ناخنام از لای موهاش چنگ اروم میکشم تا روی گردنش و همونجور اروم لباش میخورم حرکت پامو بین پاهاش بیشتر میکنم اروم با زانوم کیرشو تکون میدم ی اخخخخ اروم تو گوشم میگ که حس میکنم تنم داره میسوزه لبامو ازش جدا میکنم و میخندم جونم حشری شدی من حشریم و مست ولی الان بهترم اما هنوز داغم اروم میخندم و خمار نگاش میکنم لااقل گریه نمیکنم و چندیات نمیگم _ارهه عمرم من همیشه واس تو حشریم تو زنمی مادر اینده ی بچه هامی تو بهترین اتفاق زندگیمی _احسان _بگو وروجک _چقد دوستم داری میدونم چقد ولی خب میخوام بشنوم هر بار که میگی دلم بهش اشاره میکنم این جا میلرزه _خیلی زیاد دوست دارم بدون تو نمیتونم قسم میخورم _یعنی میشه چن ماه بعد لباس دامادیتو تنت ببینم اونروز من خوشبخت ترین ادمم _حلقشو نشونم میده ببین من خیلی وقت تورو عروس خودم کردم بزار شرایطم اوکی بشه با بابا حرف زدم دنبال کارم ازش جدا بشم فقط اون مهمه بعدش رسمیش میکنیم مامان که میگفت بابا رو راضی میکن من باهاش حرف زدم گفت ناراحت نباش ولی استرس دارم گله من تاج سرم استرس نداشته باش ببین کیرمو فقط واس تو سیخه نمیتونم به جز تو با کس دیگ باشم _خندم گرفت تو کی سیخ نیستی تو ماشین تو خونه تو مهمونی تو بیرون ولی نمیدونی نفست داغ تر از توعه من هر لحظه تشنتم هولش میدم و میشینم رو شکمش موهام و ی طرف گردنم جم میکنم دسداشو توی دسدام میگیرم اروم میبوسم کف دسداشو روی گونه ها میکشم خدایا زول زدن ب این چشما من چقد خوشبختم پیشونیشو با تمام وجودم میبوسم این لذت بخش ترین کار واسم تو دنیاست همونجور ک رو شکمشم اروم از پیشونیش زیون میکشم از روی بینش از روی لباش و با ولع لباشو میخورم گردنشو چنگ میزنم گوشاشو شرو میکنم خوردن و همونجور کسمو روی کیرش میکشم با صدای حشری تو گوشش میگم احسانم امیده زندگیم خیلی دوست دارم تا همیشه از گردنش میام پایین نوک سینه هاش و گاز اروم میگیرم نگاهم تو صورت نازشه اون موهای مشکیش با پوست سفیدش منو دیونه میکن وقتی حشری نگام میکن قیافه ی مردونش منو به معنای واقعی ب جنون میکشونه ازوم با زبونم کل شکمشو لیس میزنم و بوس میکنم تا ب کیرش میرسم صدای نفسای عشقمو میشنوم بخورررش همشو _هییییس از رونای پاش بوس های صدای دار میکنمش و دور کیرشو بوس میکنم _دوست دارم یادت نره _اخخ منم دوست دارم بخووورش نفس بخورش _اروم لبامو میزارم روی نوک کیرش و یک ان تا ته میکنم تو دهنم حس تهوع دارم ولی اینکارو دوست دارم کیرشو ساک میزنم و دسدمو رو خایه هاش میکشم _نفس نکن دردم میاد تن تن ساک میزنم با ی حرکت منو رو تخت مینداز _نفسم امروز جنده ی من کیه زیر خواب من کیه _من فقط زیر خواب شوهرمم اونم تویی هنوز داغی مشروب تو گلومه لعنتی اولینارو با تو تجربه کردم اولین سکس اولین عشق احسان به خاطرت قید چیزو همه کس و زدم من خانوادمو ابرومو گزاشتم زیر پام گناهه یا نه کاری ندارم عاشق شدم دیونم کردی منی که غرورمو همه میگن واس تو شکستم چیکار کردی باهام _هیچی فقط عشق واقعیمو نشونت دادم منم واست همه کار کردم و میکنم چون دوست دارم اروم پیشونیمو بوس میکن _احسان تا ته دنیا تا ته جهنم باهمیم نه _جوره دیگه ای فک میکنی _میخندم امکان نداره تو مال منی باز لبامون تو هم میره به چهار دستو پا میشم بکن توش عمرم دارم میمیرم از تشنگیت _اخ من فداش بشم اروم نوک کیرشو رو کونم فشار میده اخخخخخخ احسان اااخخخ با دست دیگش سینه هامو بازی میده با فشار اخرش جیغ میزنم احسان درد دارم _هیییس اروم عشقم همسایه ها میشنون _به جهنم من تشنتم من دیونهی تو و عشقتم به کی چه ربط داره اروم لنخند میزنه باز من دیونه تر میشم تلمبه هاش تند تر میشه تند و تند تند تر اهههه اهههه احسان دارم میمیرم اخ دسداشو مکم چنگ میزنم بکککن ابتو میخام تشنتم نفست داره بهت میده کیرشو کشید بیرون _دراز بکش عمرم اروم انگشتو میکنم تو دهنمو حشری نگاش میکنم احسان مستی هم عالمی داره بیشتر تجربش میکنم کاش توهم میخوردی _من باید مراقب تو میشدم بعدم کی وروجکو ببره خونه _میخوای بازم منو بکنی _اره میخوام پردتو بزنم _جونن اون باشه واس شب عقدمون _توزنمی بسه 9 ماهه باهمیم خانواده هامون میدونن همونجور اروم کشیدمش رو تخت دراز کشیدیم رفتم توبغلش _اخه نمیشه عمرم من همه جوره پات بودم ولی اینو نخا حرفی نزد اروم شرو کرد ازم لب گرفتن و موهامو ناز کرد اومد روم پاهامو از هم باز کرد پاهامو گزاشت رو شونش اروم چشمامو بستم توی یک لحظه فقط یک لحظه حس کردم کسم داره از شدت درد میسوزه جیغ بلندی کشیدم و گریه کردم داغی یک چیزی تو کسم و درد وحشتناک تر از اون توی کسم با جیغ و گریه ب احسان نگاه کردم با نگاهم زود کیرشو دراورد و بغلم کرد _نفسم باید مطمین میشدم واس خودم میمونی _اجسان چیکار کردی دستمو روی کسم کشیدم چن قطره خون بیشتر نبود احسان نمیبخشمت نمیبخشمت گریه های لعنتی اروم احسانم شرو کرد بغض کردن _قسم میخورم تا تهش هستم میخاستم بلند شم ولی درد وحشتنکای داشتم مغزم چیزی رو انتلیز نمیکرد از نستی بود یا از شوکی که شده بودم این احسان بود واقعا چرا نگاش نمیکردم با کمک احسان بلند شدم کمکم کرد تا دسشویی برمو کمکم کرد رو فرنگی بشینم _هرچی میخوای بگو _چیزی نمیخوام درو ببند اینجور نکن من اگر کاری کردم واس داشتنته زندگی من تویی دارو ندارم این خونه اون ماشین هست و نیستم قلبم همه چیزن واس توعه دسدامو گزاشتم رو صورتم فقط برو بیرون نمیخام ناراحتت کنم لطفا _باش فقط چیزی خاستی بگو نگرانی تو نگاهش داد میزن با سختی از دسشویی درمیام لباساشو پوشیده 7پشت در وایستادع بلندم میکن و تا روی تخت میبره _تشنمه _الان میرم واست اب معندنی با چن تا چیز میخرم منو ببخش ولی بدون واس داشتنته تا ته دنیا ولت نمیکنم روتختی رو روم میکشه و بوس پیشونی کمی ارومترم میکن زول میزنم ب سقف اتاق و _ _ _ _ دسدامو به گلوم فشار میدم تا بغضم پاره نشه چیکار کردی با من چیکار کردی _خانمی دارم عملو شروع میکنم خودتو شل کن درد داره بی حسی زدم ولی باید تحمل کنی چشمامو بستم و تختو فشار میدم ااااااااااااااااااااااااااااااخ _اروم دخترم طاقت داشت باش با کشیده شدن نخ بخیه تو کسم حس میکنم سیخ داغو تو گوشتم میکنن این نخا داغن با من داغم کف دستمو لای دندونام میزارم تا جیغ نزنم ولی بی فایدس جیغ بعدیم خیلی بلند تره و گره اول دیگ تحملی ندارم اشک اول رو گونه هام میریزه داغیه اشک و رو گونم حس میکنم _دخترم 6_7تا دیگ بخیه بزنم تموم میش درد داره ولی تحمل کن صدام دیگ تبدیل به هق هق شده _درد اینا واسم قابل تحمل درد قلبمو چیکار کنم عشقم منو نابود کرد اونی که من باورش داشتم منو اینجا رو این تخت انداخت قلللبم خدااا قلبم درد میکن نفرینش نمیتونم بکنم ولی ببین خدا و گریه هام بلند تر میش انگار این بغض باید اینجا روی این تخت شکسته میشد انگار اخر این عشق اینجا تموم شد _ _ _ _ پشت در اپارتمانش وایستادم تو ماشینم نشستم و براش سوپرایز دارم میخوام حسابی خوشحالش کنم ماشینشو دیدم ک جلو دره و الان تایم باشگاهش میاد الان میاد نیم ساعتی میش ک تو ماشین نشستم از تو اینه ی ماشین دارم خونرو نگاه میکنم _احسانم نزدیکه دیگ رسیدنمون حلقه ی دستمو نگا میکنم و بوسش میکنم سرمو که بلند میکنم از تو اینه میبینمش داره از پله های جلو اپارتمان میاد پایین حس اینک اب یخ ریخته باشن روم دستو پاهام شل شده من من من نفسام بالا نمیاد نه اون اینکارو نمیکن ماتم برده به اینه زول زدم احسان با ی دختر هم سن و سال من دست تو دست حتی نمیتونم ماشینو روشن کنم نگاه احسانو رو ماشین خودم دیدم ی نایلون تو اشغال جلو اپارتمان انداخت زود سوار ماشین شد و رفت چن دیق از رفتنشون میگزره و من هنوز ب اینه زول زدم صدایی درون من داد میزن که توووو ییییییه احممممقی تووووو یه احمقییی تووووووو یه احمقی تووووو ی احمقی گونه هام خیس اشک و نفسام بالا نمیاد دسدام میلرزه گوشیمو دراوردم عدد 1 رو زدم زندگیم بوق بوق بوق جانم نفسم با صدایی لرزون و اروم به من نگو نفسم فقط بدون خیلی نامردی خیلی چیشده گلم کجایی تو بگو بیام پیشت نگرانت شدم _تو خوش باش با همون ی که کنارته _چی میگی حالت خوب _دیدمت گریه هام تبدیل به هق هق شد چی واست کم گزاشتم چی کم داشتم دارو ندارم پات گزاشتم ایندمو با تو دیدم حقم نبود بخدا قسم حقم نبود نبود احسان نبود _کجایی میگم _مهم نیست فقط ارزو میکنم خوشبخت باشی لعنت ب من که حتی نمیتونم نفرینت کنم _اشتباه میکنی قسم میخورم دختر خاله ی مامانم بود اومده بود خونه مامان نبود اومده بود اینجا الان تو راهیم بریم پیش مامانم _دروغ نگو من چشمام ضعیفه ولی کور نیستم _قسم میخورم به عشقمون قط کردم اشکام بند نمیاد دروغ گو نفسام به معنای واقعی بالا نمیاد نگاه سنگین ادمایی که رد میشن رومه و چیزی مهم نیس اما صدای احسان تو گوشمه قسم ب عشقمون دختر خاله ی مامانمه ی نور امید تو دلم بود شاید من اشتباه میکنم احسان اینکارو نمیکن ولی اخه اون خیلی جوون بود نباید زود قضاوت کنم شاید خدا میخاد منو نسبت ب عشقم بسنجه ولی نباید خطا کنم برای هشقم اخرین قدمو برمیدارم یا میمونم یا میمیرم از ماشین پیاده شدم رفتم سمت سطل اشغال جلو در نایلونی که رو افتاده بود و برداشتم دستام و پاهام میلرزید بازش کردم ی عالمه دستمال خیس که معلوم بود تازس و کاندوم دنیا رو سرم خراب شد سرم گیج میرفت ب زور رو پله ها نشستم خاطراتم تک تکشون جلوی چشممه اولین بوسه اولین بغل مادرم پدرم احسان وعده هاش انگار هزار تا سوزنو تو سرم میزنن گز گز میکنه سرم با بدختی سوار ماشین میشم و باز عدد 1 بوق بوق بوق جای همیشگی ی رب بعد قط کردم با صورت پر اشک پشت رولم خودمو جلوی در خونمون میبینم صورتمک خشک میکنم و میرم تو مامانم چیشده حالت خوب _مادر بزرگ احسان حالش بده واس اون ناراحتم _میخای من زنگ بزنم _نه اونا سرشون شلوغه من میرم بیمارستان پیشش میام _زود بیا نگرانتم ببین کی وقتشه بریم دیدنش بنده خدا خدا کمکش کنه _چشم بدو بدو میرم طبقه بالا پله ها رو میدوام چشمام سیاهی میره تمام وسایلاشو تک تک شونو دسته گلش لباسایی ک واسم خریده جعبه ی پر اشغال پاساتیلو خوراکی هایی ک واسم خریده بود و روشون تاریخ زده بودم و حسمو نشوته بودم همه چیز و جم کردم تنها چیزی ک نمیونم بردارم تیشرت خودشه که بهم داده بود نمیتونم اینو نمیتونم بوی اونو میده بوش میکنم و اشکام باز راه افتاد ولی باید قوی باشم باید هرچند دیگ چیزی واس از دس دادن ندارم دسته گلو روی وسایلا توی باکس میزارم جوری که خورد نشه حتی دلم نمیاد تو اون حال دسته گلشو خراب کنم باز صدای درون من تو ب احممممقی تو ی احمممقی سر قرارم ماشینش و میبینم و چهره ی عصبیشو در ماشینم باز میش _تو چته میفهمی داری چیکارر میکنی _بشین _بخدا اشتباه میکنی _من همه چیزو دیدم بغض لعنتی ولی اجازه نمیدم غرورم جلو این ادم بازم بشکنه دیگه نه _قران از تو جیبش دراورد قسم میخورم اشتباه میکنی بغض کرد مادرم جندی اگ دروغ بگم پای مادرتو ب این ماجرا باز نکن اون برام عزیزه تموم کن گوشیت ز میخوزه جواب بده مهم نیس الان تو مهمی بده من گوشیتو _میگم مهم نیس _احسان حتی سرت داد نمیزنم از روز اول حتی سرت داد نزدم اونقد واسم مهم بودی ولی الان سکوتم و تن صدام معنای دیگ داره بده من گوشیتو جواب میدم گوشیشو صدای ی دختر جوون قلبم داره میسوزه از تو توی جهنمم و انگار گوشت بدنمو توی چنگ و دندون دارن میکشن سکوت میکنم صدای پشت خط احسان باز میخای عذابم بدی _بله بفرمایید من نامزدشم سکوت پشت خط _باشمام بفرمایین _یبخشید اشتباه گرقتم _نه درست گرفتی الانم دیدمتون پس خودتو ب اون راه نزن _خانم من _ببین ی چیز میگم گوش کن من دیگ با این ادمی ک کنارمه کاری ندارم واس خودت ولی اگر یک ذره انسانیت داشتی میومدی بهم میگفتی این چطور ادمیه من ادمی نیستم که بین دو نفر وایستم و بدون الانم ازش گزشتم _خانم من اصلا با ایشون کاری ندارم _مهم نیس دیگ چون اگر این ادم نمیخواست چیزی نمیشد شروعش مهم نیس مهم اینه این زابطه هست _ما رابطه ای نداریم _کم دروغ بگو اگر اینقد واست مهمه حداقل شجاعت گفتن احساستو داشت باش خوش باشین باهم از ناشین پیاده میشم سرم خیلی گیچ میره وسایلاشو از صندوق عقب میزازم رو زمین حلقمو میدم دسدش و میرم میرم از ادمی که عشق من واسش بازی بود نوشته

Date: August 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.