فکرنمیکردم کون دادن ایقدرحال بده

0 views
0%

سلام اول بگم هرکی فحش بده به خودش میده اسمم رضاس و21سالمه تازه کون برجستم داره مو در میاره و رنگ پوستمم سبزس از وقتی رفتم مدرسه راهنمایی حس میکردم بیشتر بچه ها به کونم نگاه میکنن حتی گاهی اوقات تو شلوغی موقع تعطیل شدن قشنگ میفهمیدم کیر راستشون رو میچسبونن به من یا انگشتم میکنن ولی من توجهی نمیکردم حتی چندبار چند نفر اومدن که یک کون بما بده ولی من چون تجربه نکرده بودم باخودم میگفتم زشته اینکارا موقع امتحانات بود یکی ازدوستام که اونم کون باحالی داشت میومد خونمون باهم درس میخوندیم بهش گفتم که بچه ها انگشتم میکنن یا کیرشون رومیچسبونن به کونم و گفتم چندنفرهم بهم گفتن کون بده بما فهمیدم کیرش راست شده دمربودم و کتاب جلوم بود اون خودشو چسبوند بهم خجالت میکشیدم برم اونطرف دیگه قشنگ حشری شده بود بهم گفت بچرخ پشتتو از من کن ایقد خجالت میکشیدم که هر کار میگفت میکردم شلوارمو کشیدپایین و فهمیدم شلوارخودش روهم پایین کشید یک چیز سفت داغ لای پاهام حس کردم هیچی نمیگفتم کونمم ایقد نرمه که الان دست بهش میزنم میلرزه گفت چه کونی داری حق دارن بچه ها که میچسبونن کبرشو لای پام جلو عقب میکرد یک لحظه کیرشو ازلای پام برداشت و صدای دهنشو فهمیدم که تف کرد بهم گفت لاشو بازکن بازم خجالت کشیدم ولاشو بازکردم تا اینجاهیچ حسی از کون دادن نفهمیدم ولی وقتی کیرشو لیزشو درسوراخ کونم مالید چنان لذتی و حالی داد بهم که هیچ وقت فراموش نمیکنم بعدچند لحظه که برداشت گفتم دوباره همیجور بکن گفت دوست داری گفتم اره اینم بگم لحظه ای درم مالید کیرمنم بلندشد هنوز به پهلوبودم بهم گفت بریم سرتوبچسبون به دیوارودمربخواب نمیدونستم واسه چی میگه سرتوبچسبون به دیواربعدفهمیدم چون نتونم اززیرش دربرم حتی خونه خودشون دوسه بارکه کردمنومیبردرو بالکن ولبه بالکن میکردمنو وقتی میکردتوکونم چون نیفتم پایین منم خودمومیدادم عقب که کیرش چنان تاته میرفت که تخماش به تخمامم میخوردوبقول خودش میگفت تابندخایه توکونته بگذریم سرموچسبوندم به دیوار بازم لاشوبازکردم دوست داشتم دایم باسرکیرش بماله درسوراخ کون نرم وتنگم چندلحظه ای که مالید دوباره تفی کرد ومنم خوب لاشو بازکردم که بازدرم بماله وکونمم شل شل گرفته بودم اونم خوب کلاهک کیرشو تفی کرده بودوحتی ی کم تفم درسوراخم کردولی ایندفه درم نمالیدویهو کردتوکونم که خواستم دربرم اززیرش سرم خوردبه دیوار و ایقد دردکرد که درجا اب خودم ازکیرم زدبیرون وفک کردم یک کیر30سانتی تاته رفته تو کونم اتاقم طبقه بالابود و صداجیغم نرفت نفسم بند اومده بود نمیتونستم بگم درییار اونم هموجور ثابت موند بعدچندثانیه گفتم تا ته کردی گفت نبابا فقط کلاهک سرش تو کونته دردش کمترشد برای اولین بار کیر رفته بود توکونم و کم کم داشت همون لذت که درسوراخم میمالید داشتم دوباره حس میکردم اونروزبیشتر توکونم نکرد ووقتی ابش اومد ریخت روباسنم اینم بگم که دوستمم شرتشو موقع گایدن کونم درآورده بود برگشتم نگاش کردم که دنبال شرتش میگشت دیدم کون خودشم از کون من کمترنیس فقط او رنگ پوستش سبزه بود اوندفه که هیچ فرداش دوباره زنگ زدم گفتم بیا درس بخونیم اومد و هموجور مثل دیروز بدون اینکه بگه چسبیدو بازم کونم حال درست حسابی کرد وقتی ابش اومد خواست شورتشو بپوشه گفتم نپوش گفت چرا گفتم میخوام ببینم کردن بیشترحال میده یا دادن گفت دوستمی باشه اون دمر درازکشید و منم برا اولین بار توعمرم کون کردم دیگه هر روز کارمون همین بود ولی من با دادن بیشترحال میکردم و دوبار دیگم کردمش ولی کون من شده بود پناهگاه کیرش یکروز که نبود ایقد اعصابم بهم میریخت تو شلوغیا دیگه حالا کیرشون که میچسبوندن منم اروم اروم میرفتم و کیرشون قشنگ میرفت لاباسنم ولی چون دوس نداشتم بهم بگن کونی به هیچکی ندادم فقط بعدچندوقت دوتا ازبچه های مدرسه منو به بهانه رسوندن سوار موتور کردن وبردن بیرون شهر و کردن ولی فقط لاپایی و درمالی دادم بهشون ولی تاپارسال که افتتاح کننده کونم دیگه مثل شوهرم شده بود هم کیرش راست میشد زنگ میزد اماده شو الان میام منم لخت میشدم وکرم میاوردم وبه محض امدن میامد روم فقط هر دفه کردن باید یک رب درسوراخم میمالید وبعدتوش میکرد دیگه هر مدلی دوست داشت میکردمنو روزایی که کسی خونه اونا یا مانبود میرفتیم حموم وخودش پماد مو برمیگرفت و همه جامومیزد و بعدشم منو میکرد تاپارسال که از این شهررفتن و اخرین بار گفتم دوست دارم امروز منو تاجایی که میتونی محکم بگا اونم نامردی نکرد و چنان محکم کردکه مثل باراول ابم وقتی زیرش بودم اومد ومنم برا اخرین بار کردمش بعد رفتنش خیلی کف کیر و مخصوصا درمالی بودم حتی گاهی اوقات میخواسم به کس دیگه کون بدم ولی چون دوس ندارم بهم بگن کونی ندادم و الان کف کیرم ک لای کونمو بازکنم اون روی سوراخم بماله نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.