ماجراي گاييده شدن مامانم و آبجی آذرم توسط ممد وبهمن

0 views
0%

مامانم اسمش زهراست۶۵ سالشه مذهبي و چادريه يه کم توپوله و شکم داره آبجيم هم اسمش آذره قدش کوتاهه و يکم چاقه پوست مامانم سفيده و روناي توپري داره حموم ما سقفش تو پشت بومه همه پشت بومهاي کوچه هم به هم راه دارن سقف حموم ما يه سوراخ داشت که تو حموم کامل معلوم بود من خودم نميدونستم تا اينکه با يکي از بچه محلامون به اسم ممدکه سه سال از من کوچيک تر بود خيلي صميمي شدم جوري که با هم در مورد مسايل جنسي حرف ميزديم تا اينکه يه روز ممد بهم پيشنهاد سکس داد رفتيم تو خونه ممد اينا ممد نامردي نکرد ومنو خفت کرد تخمامو گرفت و فشار ميداد بهم گفت لخت شو خوار کسه گفت نه ممد ولم کن گفت کيرم تو کوس مامانت لخت شو م ادر جنده لخت شدم ممد گفت بشين رو زمين نشستم رو زمين ممد کيرشو ماليد رو صورتم کير ممد خيلي کلفت و دراز بود کيرشو کرد تو دهنم گفت ساک بزن منم چاره نداشتم ساک زدم وبعد ممد منو از کون کرد ممد هر روز تسلطش رو من بيشتر ميشد تا اينکه يه روز بهم گفت کوس مامانتو ديدم گفتم چه جوري ممد منو برد پشت بوم بهم نشون داد تا مامانم يا آبجي آذرم ميرفتن حموم ما ميرفتيم ديد ميزديم يه روز مامانم رفت حموم رفتم ديد بزنم ديدم ممد زودتر از من داره ديد ميزنه مامانم داشت رخت ميشست و هنوز لباساشو در نياورده بود ممد ميگفت يه روز زوري هم که شده کس مامانتو ميگام پنج دقيقه بعد مامانم شروع کرد به درآوردن لباساش بلوزشو در آورد بعد کرستشو در آورد پستوناي گنده مامانم افتاد بيرون بعد مامانم شلوارشو کشيد پايين يه شورت نارنجی پاش بود کس مامانم از زير شورتش پف کرده بود همين موقع هم موبایل ممد زنگ خورد يکي از دوستاش به اسم بهمن بود که موادفروش بود ممد همه چيزو برا بهمن گفت بهمن هم به جمع ما پيوست بهمن با ديدن مامانم گفت اين جنده خانوم با دخترش يه بار منو به پليس لو داده بايد کوسشو بگام خلاصه به من گفت برو درو باز بزار برم تو خونتون کوس خوار مادرتو بگام همين موقع هم آبجی آذرم اومد تو حموم تا پشت کمر مامانمو کيسه بکشه بهمن تهديدم کرد اگه درو براش باز نکنم با چاقو منو ميزنه منم دروباز کردم ممد و بهمن رفتن تو بهمن رفت درحمومو باز کرد مامانم و آبجی آذرم ترسيدن بهمن رفت سراغ مامانم و چسبيد به مامانم بهمن پستوناي مامانمو گرفت و فشار ميداد مامانم يکم مقاومت کرد بهمن شورت مامانمو کشيد پايين کس مامانم ديگه کاملا معلوم شد بهمن دستشو گذاشت رو کس مامانم و به مامانم گفت کوستو ميگام جنده خانم مامانم التماسشو ميکرد بهمن داشت کوس مامانمو ميماليد بعد مامانمو نشوند رو زمين کيرشو درآورد ماليد به صورت و لباي مامانم بعد کرد تو دهن مامانمو با شدت تلمبه ميزد کير بهمن خيلي کلفت بود بهمن به مامانم ميگفت کيرم دهنت خايمو بخور بعد بهمن رفت پشت مامانم مامانم قنبل کرد بعد بهمن از پشت کيرشو کرد لاي خط کوس مامانم يهو کيرشو تا دسته کرد تو کوس مامانم شروع کرد به تلمبه زدن توکوس مامانم مامانم جيغ ميزد بعد مامانمو انداخت رو سکوي حموم پاهاي مامانمو داد بالاکيرشو تف زد گذاشت لاي خط کوس مامانم بعد کيرشو فشار داد تو کوس مامانم بعد ممد کيرشو انداخت بيرون رفت جلو مامانم کيرشو با فشار کرد تو دهن مامانم بهمن کيرشو از کس مامانم کشيد بيرون وگذاشت رو سوراخ کون مامانم بعد محکم کرد تو کون مامانم بعد ممد کيرشو تف زد گذاشت لاي خط کوس مامانم چنتا ضربه زد رو کس مامانم بعد کيرکلفتشو با فشار کرد توکس مامانم حدود يک ساعت مامانمو از کس کرد بعد بهمن آبجي آذرمو همونجور با لباس نشوند رو زمين کيرشو کرد تو دهن آبجي آذرم شروع کرد به تلمبه زدن تو دهن آبجي آذرم بعد از يه ربع به آبجی آذرم گفت پاشو وايسا آبجی آذرم وايساد بعد بهمن دستشو کرد تو شلوار آبجی آذرم و کشيد پايين شلوارشو بهمن لباساي آذرو در آورد بهمن شورت آبجيمو کشيد پايين کس آذر معلوم شد ممد هم کيرشو کرده بود تو دهن مامانم و تلمبه ميزد بعد ممد رفت سراغ کس مامانم مامانمو انداخت رو سکوي حموم وکيرشو گذاشت لاي خط کس مامانم چنتا ضربه زد رو کس مامانم و بعد کيرشو کرد تو کس مامانم بهمن کيرشو کرد تو دهن آبجي آذرم بعد آذرو خوابوند کف حموم کيرشو گذاشت رو کس آبجيم کرد توکس آذر محکم تو کوس آبجی آذرم تلمبه ميزد ممد کيرشو از کس مامانم درآورد کرد تو دهن مامانم مامانم ساک ميزد بعد ممد آبکيرشو ريخت رو صورت و دهن مامانم ازاونطرف بهمن هم کيرشو از کس آبجيم کشيد بيرون کرد تو دهن آبجي آذرم و تمام آبشو خالي کرد تو دهن آبجي آذرم صورت مامان و آبجی آذرم پر از آب کير بود از اوون روز به بعد هر دوتاشون ميان کس مامان و آبجيمو ميگان يه بار هم ازشون فيلم گرفتن نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.