دانلود

مامانی تو بالکن خوب کرده میشه

0 views
0%

بزرگتره و یه بدن سکسی فیلم سکسی و جزابی داره ؛ مخصوصا سینه

هاش که تو کفش بودم از کوچیکی با هم بودیم و خونمون هم کنار سکسی همه من همیشه تو کف کردنش

بودم شاه کس به هر طریقی می خواستم این کیره رو به

کس و کونش بمالونم تا اینکه کونی یک رو این تصیم رو عملی کردمیه روز که خونمون کسی نبود دیدم زنگ

خونه جنده به صدا در اومد از آیفون دیدم دختر خاله

هست همن جا بود که گفتم پستون باید یه حرکتی بزنم یه چند لحظه طولش دادم در رو باز کردم و

خودمم سریع کوس لباسم رو در آوردم و رفتم تو حمامدید

در باز شد و اومد بالا ، یه چند تا صدا زد و اومد پشت در گفت معین مامانت اینا کجان ؟؟ سکس داستان مــــن هم که

دیدم داره جور میشه گفتم : رفتن بـــازار ایران سکس یکم مکث

کردم کلم رو دادم بیرون و گفتم سارا بیا پشتم رو لیف بکش آخه دستم نمیرسه اون تعجب کرد و به روی خودش نیاورد و گفت برو بینم می خوام برم دیر شداما من گفتم : جووووون ســــآرا سریع بزن و برودیگه مجبور شد که انجام بده ، اما من موندم این کیـــــر که راست راست شده بود رو کجای شرت جاش بدم واسه همین سریع نشستم و روم اون طرف کردم ، سارا بیرون در واستاده بود و من تو حمام از اونجا داش لیف می کشید یکم که شد گفتم : بیا تو من سردمه اونم اومد تو وقتی پشتم رو لیف می کشید هیچ حرکتی انجام ندادم تا اینکه کارش تموم شد بعدش برگشتم بهش گفتم : بیا دستامم یه لیفی بکش سارا: خیلی پر رویی اما این کارا واسم کردهمون طور که داشت دستام لیف می کشید اون یکی دستم رو به سینش رسوندم و آروم آروم از رو تی شرت دست میزدم اجب چیز ردیفی بود دیگه طاقت نیاوردم و با یه حرکت یه لب ازش گرفتم و اخم کرد و گفت نکن برو گمشواما من لب گرفتن رو ادامه دادماون از جاش بلند شده بود و من بهش چسبیده بودم سینه هاس تو جف دستامبهش گفتم یک کم فقط دست میزنم اون مقاومت میکرد اما من ادامه دادم تا اینکه خانم بالاخره راضی شدشروع کردم به خوردن گردنش تا حشری بشه بعد دستام رو آروم از زیر پیراهنش رسوندم نک سینه هاش و باهاشون بازی می کردم یه شیش هفت دیقه ای شد تا اینکه لباسش رو در آوردم و شروع کردم به خوردن سنهای نیمه درشت و سفیدش که نکش قهوه ای بوددیدم که آه آهش دیگه در اومد دستم رو کردم تو شرتش که دستم رو گرفت گفتم نگران نباش فقط می خوام دستش بزنم و شروع کردم به بازی با چوچولش و آروم آروم شرت و شلوارش رو از تو پاش در آوردمبهش گفتم بریم بیرون از حمام رو تخت اینجا سختهاونم قبول کرد رفت بیرون منم سریع یه آب به تنم زدم و پریدم بیرون تو اتاقم واستاده بودتا رفتم درا ز کشوندمش و شروع کردم به لیسیدن کسی که تا حالا دست کسی بهش نرسیده بود و سفید مثل برف بود و لبه هاش هم سرخ شده بود همون طور که می لیسیدم دستم رو چرب کردم و انگشتم رو کردم تو کونش , همون طور پشت هم نفس میزدو منم با کس و کوس بازی می کردم ، بعد پاهاشو وا کردم و آروم کیرم رو مالوندم به کونش کمی مقاومت کرد اما آروم آروم کله کیرم تو کونش کردم دردش گرفت و گفت بسه اما من بهش گوش ندادم فشار رو بیشتر کردم و کل کیرم رو تو کونن تپل مپلش جا دادم شروع کردم به تلمبه زدن و همون طور لب و سینه هاش رو می خوردم تا بالاخره ابم اومد و ریختم رو سینه هاشیه چند دیقه ای تو بغل هم دراز کشیدیم تو دلم گفتم هیف یه دفه بکنیش دو دس دیگه از کون کردمشو باز آخر که ابم داشت می اومد کیرم کردم لای سینه هاش و سینه هاش رو میمالوندم به کیر تا آبم اومدبعد اون داستان یه چند بار سکس داشتم تا اینکه پارسال شوهرش دادن و رفت.

Date: August 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.