دانلود

مامان این کیری که میخوری خوشمزست ؟

0 views
0%

کمبود دارن بشه.من عشق سکسم فیلم سکسی همه جور سکسی.اما فلش بک میزنم

به چند سال قبل و یکی‌ از داستانهای قدیمی‌ که برام اتفاق افتاده رو سکسی براتون میگم.ساله ۷۱ بود و بد

جور شاه کس بگیر بگیر.اون روزا بهترین ماشین پاترول بود و کارخانهٔ

تویوتا یه پرادووی ۴ در فقط کونی برا ما سخته بود.نمی‌خوام ریا بشه اما بابای من از بزرگان این مملکته.توی اداره

کارمند جنده و چند نفری میشناسنش.من اون رضا هم از کسی‌

نمیترسیدم.یادمِ با یه زن دوست شده پستون بودم که خیلی‌ خشکل بود .اسمش آذر بود و طلاق گرفته بود.سه طلاقه کرده

بود خودشو.چند کوس باری باهم سکس کرده بودیم اما نه به

صورت امروزی.بابام اینا تازه ویدئو خریده بودن که به ۱۰۰۰ زحمتی یه فیلم سوپر پیدا کردم تا نگاه کنم.اون روزا ویدئو رو سکس داستان هم میگرفتن.فیلمو که

نگاه کردم گفتم حیف این فیلم نيست تنهایی‌ ایران سکس نگاه کنم.به

آذر پیشنهاد دادم بیاد خونمون.وقتی‌ اومد بد از خوردن چای فیلمو گذشتم تا ببینیم.اون روزا قهوه مد نشده بود.دیگه نهایتش شیر کاکائو می‌دادن.فیلمو گذشتم آذر جونم تو کفه فیلم که الانه که بروسلی بیاد طرفو بگیر بکشه.تا فیلم شروع شد و مرد لخت اومد دیدم آذر چشاشو گرفته نگاه نمی‌کنه .گفتم چرا نگاه نمیکنی‌.گفت نامحرم.گفتم جون اسماعیل بی‌خیال فیلمه ديگه.اون که تورو نمیبینه.یه کم که نگاه کرد براش عادی شد و قرار شد هر کاری اونا می‌کنن ما هم بکنیم.رسید به صحنهٔ ساک زدن زن.و آذر مجبور شد این کارو بکنه.اولین بار بود می‌خواستم کیرمو بذارم دهان یه زن.وقتی‌ فیلم به جایی‌ رسید که زن ساک میزد آذر جان هم داشت کیر منو ساک میزد.بدبختی اونجایی که من نشسته بودم موکت زیرم بود.با هر بار ساک زدن آذر یه دردی از کونم احساس می‌کردم.یهو فهمیدم موکت داره میره تو کونم.گفتم آذر فوت کن موکت رفت تو کونم.بیخیال ساک زدن شد.و خواستم براش کسشو بخورم اما بی‌خیال شد.گفت بدش میاد.گفتم باشه بخواب می‌خوام بکنمت.مثل این فیلما بهش گفتم muther fucker.یهو برگشتو زد زیر گوشم.گفت به مادر من فحش میدی.دیگه بهت نمیدم.با ۱۰۰۰ بدبختی از دلدش در آوردم که مي خواستم حالش بیشتر شه.بالاخره با ۱۰۰۰ زحمت راضی‌ شد.و دوباره خوابید زیر.همین که میکردمش یه صدایی مانند گوزیدن اومد.بدبخت اون زیر تحمل نیاورده بود و گوزیده بود.اما اونقدر با حيا بود که نمیتونست برگرده منو نگاه کنه.اما گوزش خیلی‌ خوش بو بود.بو باغالی میداد با یه کم کلم.ازش خواستم قبمل کنه و سگی‌ بشینه .باز ناراحت شد گفت دستت درد نکنه حالا شدیم سگ.گفتم عزیزم اینا همشون حالتای سکسه.قهر کرده بودو میگفت این مدلو نمیدم حیوانی و از این حرفا آخر سرم مثل جندها گفت میخوابم بکن.منم مجبور شدم که اونجوری بکنمش.چون نمیخواستم دوباره بیضه درد بگیرم.کردمشو همرو ریختم تو کوسش.چون مشکله بارداری داشت حامله نمی‌شد.بعده سکس بردمش حموم تا غسل کنه و تمیز شه.پایان

Date: August 20, 2019
فیلم سوپر خارجی اسمأعیل اسماعیل افتاده امروزیبابام اومدبدبخت اونایی اونجایی اونجوری اونقدر بارداری باغالی ببینیماون بدبختی براتون برگرده برگشتو بروسلی بزرگان بکشهتا بکنمتمثل بکنمشچون بکنمنم بکنهاولین بکنیمرسید بگیراون بگیرمکردمشو بهترین بوداما بوددیگه بودنمی‌خوام بیخیال بیلبزرگ پاترول پرادووی پیشنهاد تنهایی تنومندخودم تویوتا حالتای حیوانی خوابید خواستم خودشوچند خونمونوقتی‌ داستانهای دوباره ديگهاون زنوقتی‌ زیرهمین سکسهقهر سکسیاما سگگفتم شهبالاخره شهپایان فهمیدم قدرتمندنمی‌خوام قدیمی‌ کارخانهٔ کارمند کاکائو کلمازش کنماون کنهاما کوسشچون کونمبیخیال کونمگفتم: گوزیدن گوزیده گوشمگفت مملکتهتوی میادگفتم میخوابم میخواستم میخوام می‌دادنفیلمو میدیدیگه میزدبدبختی میشناسنشمن میکردمش می‌کردمیهو ‫میکنن میگرفتنفیلمو میگمساله ناراحت ناراحتی نامحرمگفتم نمیبینهیه نمیترسیدمیادمِ نمیتونست نمیخواستم نمیدمبا نمی‌شدبعده نمیکنه نمیکنی‌گفت نهایتش ‫نیاورده

Leave a Reply

Your email address will not be published.