من و دوست دخترم عسل

0 views
0%

سلام حامدم 22 ساله خاطره های سکسیم زیادن وقتی دیدم اینجا خاطره هاشونو میزارن منم ترغیب شدم یه دافی دارم به اسم عسل که قدش فک کنم 165 و وزنش 60 باشه من زیاد هیکل روفرم اینا ملاکم نیس و بیشتر دوس دارم طرفم خوش فیس باشه بگذریم این خاطره برمیگرده ب چند ماه پیش که تازه خدمتم تموم شده بود واز پادگان اومده بودم قبل رسیدنم با عسل هماهنگ کردم که میامو میخوام باهم باشیم اومدم خونه و شام مفصل مامان ب مناسبت پایان خدمتو اینا رفتم دوش گرفتم و بدنمو حال دادم و اماده کردم واس فردا شب فقط ب فکر سکس فردا بودم بگذریم ساعت 10 از خواب بلند شدم و به عسل زنگیدم گوشیو برداشت گفتم سلام کجایی عزیزم گفت خونم و واس ساعت 12 قرار گذاشتم پسرخالم ب اسم حسن که ی خونه مجردی داره و دمش گرم همیشه منو از لحاظ مکان ساپورت میکنه رو هماهنگ کردم ساعت 11 30 از خونه زدم بیرون نشستم تو ماشین و ب عسل زنگ زدم و گفتم کجا بیام دنبالمت گفت که چندتا کوچه بالاتر از خونشون و رفتم دنبالش سریع اومدیم خونه پسرخالم و خودش سریع دک شد اصن تو فکر پذیرایی و این چیزا نبودم نشستیم رو مبل و بهش گفتم چقد دلم برات تنگ شده بود و اونم گفت که منم همینطور و لبامون توهم قفل شد این عسل جونم خیلی پلنگ بود اصن خودش میدونست وقتی میاد باید بده با ولع لبای همدیگرو میمکیدیم و زبون هامون رو میلیسیدیم چند دقیقه تو همین حالت بودیم و بعد دراز کشیدیم رو زمین از اونجا که خونه مجردی بود و مکان دیگه تخت و اینا در اختیار نبود من لباسای عسلو دراوردم و اون هم لباسای منو چند باری سکس کرده بودیم با یه دستم سینه هاشو میمالوندمو با ی دستم چوچولشو نوک سینه هاشو لیس میزدم و گاز کوچیک میگرفتم ک خیلی حال میکرد زبونمو از زیره گردنش و تو لاله ی گوشش میچرخوندم اونم ی با یه دستش پشتم رو چنگ مینداخت و با موهام ورمیرفت چشاشو بسته بود و صداش درنمیومد منم همه ی سینشو کرده بودم تو دهنم و میمکیدم و نوکشو زبون میزدم و هی گاز میگرفتم و زبونمو تا زیر نافش و روی شکمش میکشیدم تا حالا کصلیسی نکرده بودم ک ب اسرار عسل اینبار زبونمو اوردم پایینتر و روی لبه های کصش و چوچولش میمالوندم و عسل جونم ب خودش میپیچید بعد اروم زبونمو میکردم تو کصش و میچرخوندم عسل دیگه کم کم صداش در اومده بود و به اهو اوه افتاده بود همینطور ب لیسیدن کصش ادامه دادم و انگشت فاکمو میکردم تو کصش که کصش کاملا خیس شد و با چند تا تکون اروم ارضا شد شل شده بود رفتم جلوش پاهاشو گذاشتم رو شونه هام و با خیسیه کصش کیرمو لیز کردم و رو کصش میمالیدم روش خم شدم و سینه هاشم میخوردم بعد اروم و با یه فشار کوچیک کیرمو گذاشتم تو کصش و اول اروم اروم عقب جلو میکردم و بعد تا ته کردم تو کصش که دیدم دوباره ناله هاش شروع شد همزمان با انگشتم کصشو میمالوندم و سرعته کیرمو هم بیشتر کرده بودم و صدای عسل جونم هم بالارفته بود تند تند ضربه میزدم و در گوشش میگفتم عشقم دوس داری حامد جونت خوب میکنه تند تر کنم هاا میخوای جرت بدم عسلم دردت اومده عشقم و اونم با ناله هاش منو دیوونه تر میکرد تو همون حالت که کیرم تو کصش بود دراز کشیدم و عسل اومد رو من روم خم شد و همزمان رو کیرم بالا پایین میرفت لبامونو میخوردیم و زبونمونو بهم میمالیدیم و من سینه های سفیدشو لیس میزدم وااای که تو فضا بودیم هردومون عسل سرعتشو بیشتر میکرد و با صدایی ک حسابی گرفته بود میگفت حاااامد عشقه من میخواااامت اووووم بکن منو منو پاره کن منم میگفتم باشه عزیزم امروز فقط مال توام هرچی تو بخوای روناشو گرفتم و بالا نگهش داشتم و خودم شروع کردم ب تلمبه زدن چون ارضا نشده بودم و قرص تاخیری هم خورده بودم و میدونستم به این زودی نمیاد سرعتمو بالا میبردم نمیدونم چرا سکس بهم انرژی میداد عسل رو بلند کردم و بهش گفتم که داگ استایل بگیره به حالت سجده این استایلو دوس دارم چون کصو کونه عسل قشنگ نمایان میشد خیلی دلم میخواس از کون بکنمش کونش قلبی شکل بود سفید و نرم مث بادکنکی که توش اب پرکرده باشی اما نمیزاشت همیشه همینکه سرشو میزاشتم جیغش گوشمو کر میکرد و کلا بیخیال میشدم اما اینبار بد هوس کرده بود بهش گفتم عسل گفت جونم حامدم گفتم از عقب بزارم گفت نننننننن گفتم اروم میکنم سرشو میزارم اروم اروم راضی نمیشد گفتم دراز بکش دراز کشید بعد لمبر های کونشو باز کردم و گفتم ک نگه داره و این کارو کرد سر کیرمو با اب دهن خیس کردم و همینطور سوراخ کونشو وااای چ کونی بعد سرشو گذاشتم دمه سوراخش گفت نکن حامد جونه عسل گفتم عزیزم ارووووم میکنم چیزی نگفت منم اروم فشار دادم ی جیغی زدو هی اهو ناله میکرد منم توجه نکردم وادامه دادم دوباره کیرمو خیس کردم ک اینبار تا ته کیرمو فشار دادم ک دیدم عسل انگشتشو گذاشته تو دهنش و گاز گرفته و ادامه دادم ب تلمبه زدم اول اروم وقتی دیدم عادی تر شد باز سرعتمو بیشتر کردم انگار هیچی نمیخواستم تو دنیا غیر همین اونقد تنگو داغ بود که احساس ارضا شدن بهم دس داد و سرعتمو کم کردم چند دقیقه ادامه دادم که عسل که دردش کمترشد اما بیخیالش شدم کیرمو کشیدم بیرون و دراز کشیدم و دوباره عسل اومد رو من و شروع کرد بالا پایین کردن منم سینه هاشو گرفته بودم و میمالیدم و عسلم دوباره داشت به لذت میرسید و قربون صدقه هم میرفتیم میگفت حامد جونم منو بغل کن سینه هامو بخور کیرتو از تو کصم در نیار فقط تلمبه بزن تند تر عاشقتم وااای میخوام میخوام میگفتم چی میخوای میگفت کیرتو میکفت بلندتر بگو چی میخوای میگفت کیرتووو منم میگفتم مال توئه کیرم مال توئه میخوام کصتو باهاش جر بدم مال خودته عزیزم و و منم کمکش میکردم ک سرعتشو بیشتر کنه و کم کم احساس میکردم ک میخوام ارضا شم 10 دقیقه ای تو این حالت بودیم ک بهش گفتم عسل جونم گفت جوووونم گفتم بخور برام گفت چشم عشقم از رو کیرم بلند شد و با با دستمال مثلا کیرمو تمیز کرد اول زبونشو دور کیرم میکشید و سرشو میک میزد و از رو تخمام تا بالا رو لیس میزد بعد سر کیرمو گذاشت تو دهنش شروع کرد ب ساک زدن هرچند ثانیه کیرمو تو دهنش نگه میداشت و با زبونش سرشو لیس میزد و کم کم تانصفه کیرمو تو دهنش میکرد منم با دستم سر عسلو فشار میدادم ک کیرم بیشتر بره تو دهنش و خودم هم عقب جلو میکردم ک سرعتش بیشتر بشه و دیگه داشت ابم میومد که بهش گفتم و اونم سرعت ساک زدنشو بیشتر و بعد کیرمو از دهنش کشیدم بیرون و عسل دراز کشید اومدم روش عسل با انگشت کصشو میمالوند و من هم دستمو چندبار رو کیرم کشیدم ک ابم با فشار ریخت رو شیکم و سینه های عسل اونم قربون صدقم میرفت که عشقم فداتشم قربونت برم خیلی خوبی منم بغلش دراز کشیدم و کصشو مالوندم و میگفتم عزیزدلمی مرسی ک امروز مال من بودی خیلی خوب کنار تو بودن و اونم چند دقیقه بعد دوباره ارضا شد و ولو شد تو بغلمو دوباره شروع کردیم لب گرفتن و حرفای رمانتیک زدن بعد بلند شدیم و دوباره من لباسای عسلو تنش کردم و اون هم لباسای منو زنگ زدم و دوتا پیتزا سفارش دادم اخه حسابی بعده این سکس گشنم شده بود با عسل پیتزارو زدیم و اومدیم بیرون و رفتیم با هم ی چرخی زدیم و دوتا شیرموز واسه جایگزین شدن اب از دست رفته خخخ و عسلو بردم چندتا کوچه بالاتر از خونشون دوباره یه لب خوشگل گرفتیمو پیاده شد و رفت اولینی بود که نوشتم ببخشید اگه بد بود نوشته

Date: June 23, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.