من و دوست دختر دوجنسه ام

0 views
0%

من شهرام هستم 31 ساله از استرالیا سیدنی اما خاطره ای که براتون تعریف میکنم مربوطه به 25 سالگیم اون موقع تازه 4 سال بود که به استرالیا محاجرت کرده بودم چند تا دوست دختر داشتم و هرکدوم تقریباً 1دو یا سه ماه با من بودن و بعد از یکسال رفتن دلیلش کیر خیلی کلفت و 25 سانتیه من بود چون علاقه خیلی شدیدی به کردن دوست دخترام از کون داشتم و اونا بعد از یه مدت میگفتن سکس از کون هروز کونمونو گشاو میکنه و دوست نداشتن و میرفتن خیلی برام سخت بود تا مخ یه دخترو میزدم و راضیش میکردم تا کون بده و یکم راه کونشو باز میکردم میرفت اینحوری شد که تصمیم گرفتم یه دوست دختر دو جنسه پیدا کنم تا تنها راه سکس براش از کون باشه تا منم هم همیشه لذت ببرم هم منو ول نکنه بالاخره کلی توی نت گشتم توی نرم افزارهای دوست یابی تا استفانی رو پیدا کردم یه دختر بسیار زیبا با چشمای رنگی موهای بلوند شروع کردم هروز بهش پیغام دادم تا اینکه جواب داد و بعد از 3 هفته قبول کرد با من بیاد رستوران وقتی دیدمش امکان نداشت بفهمی این دختر دوجنسس اندام بسیار سکسی سینه های خوش فرم و سفت کون بسیار ناز و گرد بدن تقریبا سفت واووو اول فکر کردم دروغ میگه دوجنسس بحرحال بعد از دو بار شام بیرون رفتن باهام دوست شد و باهام اومد خونه وای دل تو دلم نبود اومد خونه و بعد از 30 دقیقه حرف زدن آروم دستمو دور کمرش بردم و اونم خودشو تو بغلم ولو کرد شروع کردم خوردن لباش وای چه طعمی سینه هاشو شدوع کردم مالیدن سینه های سفت و گرد نوک سینه هاش سفت شد و شروع کردم خوردن مممم بحر حال کم کم ناله هاش دراومد و دستشو گذاشت رو کیرمو مالید وقتی کم کم شق شد پاشود شلوادمو کشید پایین شرتمو کشید پایین با علاقه نگاه کیرم کرد جلوم زانو زد و آروم کیرمو لیسید یکم که خیس شد کیرم با دست مالید کیرم تو دستش جا نمیشد خندید گفت عجب کیر کلفتی ممم روست داری باهاش کونای تنگو جر بدی آره اینو که گفت انگار دنیارو بهم دادن گفتم آره خوب برام ساک زد و پاشد گفت لختم کن فقط شرتمو دد نیار لختش کردم چهار دستو پا شدو دیدم شرتش از پشت یه چاک داره بازش کردم وای یه کون سفید با یه سوراخ صورتی تنگ ممم گفت منتظر چی هستی ابخند اومد رو لبمو سوراخ کونشو بوسیدم ناله کرد وای به آرزوم رسیده بودم اون کون تنگو لیسیدمو با زبون لاشو باز کردم توش زبون میکردم اونم حسابی ناله میکرد یدفه سرمو گرفت فشار داد لای کونش گفت یالا بخور دوست داری آره منم یبا ولع سوراخ نازو خوشمزشو میلیسیدم گفت توش زبون کن از کونم بخور تو کونش زبون کردم موهامو گرفته بود و جلو عقب میکرد با ناله هاش سوراخ کونش تنگو گشاد میشد رو زبونم صورتمو لای کونش مالید گفت همه صورتت باید بوی کونمو بگیره وای دیونم کرده بود سرمو برد عقب دوتا انگشت کرد توش و جلو عقب میکرد سرمو برد لای کونش گفت انگشتمو از کونم میاد بیرون بلیس طعم کونمو حس کن وای عجب کونی داشت نمیدونم چی به کونش زده بود تقریبا شیرین بود و خوش بو خوب که کونش باز شد گفت حالا کیر کلفتتو میخوام میخوام کونمو جر بدی وای هنوز دوست داشتم کونشو بلیسم گفت بکن یالا کیرم داشت منفجر میشد گذاشتم در کونش و فشار دادم برخلاف دوست دخترای قبلیم که وقتی فشاد میدادم میرفتن جلو و نه و نو میکردن خودشو حول واد روی کیرم کونش اینقدر تنگ بود که کیرمو له میکرد سر کیر رفت تو درش آوردم قلپی صدا داد من عاشق این صدام از کون تنگ دخترا دوباره کردم تو و شروع کردم تلمبه زدن کیرم هربار یه سانت بیشتر جا میدادم تو و اونم ناله میکرد کونش تنگ بود و دااااغ وای عالی بود 4 سانت آخر کیرمو یدفعه کردم تو کونش که زیر فشار کیرم گوزید و گفت صدای پاره شدنم بود من از لذت خوشکم زده بود که خودشو رو کیرم عقب جلو کرد وای دیونه شده بودم رفت جلو کیرم افتاد بیرون بازم کونش قلپی صدا داد وای دیونه شده بودم برگشت نگام کرد خندید کیرو گرفت با دستش و کرد تو سرش رفت تو درآورد دوباره چند بار این کارو کرد گفت میخوام دیونت کنم یدفعه کیرمو تا ته حول داد تو کونش وای چندباری که سرکیرمو کرده بودو درآورده بود حکل تو کونش جمع شده بود زیر کیرم گوزید دوباره ناله بلندی کردم دوباره خودشو فشار داد و دوباره و دوباره واااای من عاشق اینم که دختر تنگ زیر کسر کلفتم جر بخوره و بگوزه گفت جرم دادی کیر کلفت 20 دقیقه بود که میکردمش من کمرم سفته 40 دقیقه طول میکشه تا آبم بیاد اما این لعنتی چنان دیونم کرده بود که نگو یدفعه آبم با فشاد خالی شد تو کونش نذاشت درش بیارم وای خوب که آبم اومد آروم کیرمو در آورد سوراخ باز مونده بود و آب کیر سفیدمو تو کونش میدیدم داشتم نگاش میکردم که یه حباب از آب کسرم درست شدو ترکید و صدای باحالی داد من لبخند اومد رو لبم برگشت و نگام کرد گفت دوست داری گفتم آره گفت بخواب خوابیدم خواستم بگم چرا چرا که دیدم با کون نشسته رو دهنم و با انگشت سوراخ کونشو گرفته که آب از کونش در نیاد گفت دهنتو باز کن دهنمو سفت بستم خواستم حولش بدم کنار که انگشت کرد تو چشمم تا داد زدم انگشتشو برداشت و اون همه آب کیرم که کونشو پر کرده بود مثل شیر آب سرازیر شد تو دهنم سوراخ کونشو توی دهنم کرده بود و تا میخواستم دهنمو ببندم باز چشممو فشار داد دهنم پر آب کیر خودم با طعم کون تنگ استف شده بود دماغمد گرفت و کونشو رو دهنم فشار داد داشتم خفه میشدم گفت غورتش بده وگرنه زیر کونم خفه میشی اول مقاومت کردم بعد نفسم کم اومد با اکراه آب کیر داغو که تو کونش معجون شده بود خوردم تو چشمام نگاه کرد گفت دیدی بد نیست حالا با زبون تو کونمو تمیز کن تو کونش زبون کردم و آب کیرمو از لای شیارای کونش پاک میکردمو میخورم گفت دوست داری مگه نه عاشق کون منی گفتم آره خندید گفت بازم آب از تو کونم میخوای هنوز یکم هست گفتم آره تو چشمام نگاه کرد و یدفعه گوزید و همزمان یه عالمه آب از تو کونش کش اومد تو دهنم حالم داشت بهم میخورد گفت بخورش یا دقعه آخره باهم سکس میکنیم لبامو دور سوراخ کونش حلقه کردم و مکیدم از کونش سر خورد تو دهنم طعم کونشو میداد و خوردمش انگشت کرد تو کونش و داد مکیدمش بعد خوابید کنارم و شروع کرد ازم لب گرفتن بعد از اونروز ما با هم موندیم و من از کردن کونش بیشترین لذت دنیا رو میبردم اونم با کارایی که باهام میکرد کیف میکرد شش ماه بود باهم بودیم اما هیچوقت نمیزاشت کیرشو ببینم و همیشه شرت چاکدار از پشت میپوشید توی قسمت بعدی ادامه خاطره هامو براتون تعریف میکنم نوشته

Date: June 27, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.