دانلود

همسایه عاشق کس دادن

0 views
0%

همسايه داريم ك اسمش ميلاده! فیلم سکسی ميلاد هم سن داداشمه و باداداشم

دوسته! ولي دانشجو نيست و ميره سركار!!! خدايش پسرخوشگل و خوش تيپيه! هميشه دوست سکسی داشتم دوس پسرم باشه و باهاش

برم شاه کس بيرون و بگرديم!ولي خجالت ميكشيدم!چندباري از دوستم شنيدم ك

اون دختر ميبره خونشون!!واسم مهم نبود!!دختري کونی حشري هسم ولي انقد عقده اي نبودم ك بخاطر سكس پسرارو بخامو بم حال

بدن!!ازنگاهاش جنده فهميدم اونم ميخاد بام دوست بشه! هميشه وقتي دم

درخونمون ميديدمش نميرفت توخونه تا من پستون برم و نگام ميكرد!يه روز ك روز بيكاريم بودو منم تنها توخونه بودم داشتم

درس ميخوندم!يكي کوس زنگ خونمونو زد! يكم طولش دادم تارفتم درو

بازكردم!ديدم ميلاد دمه دره!اون ميدونست داداشم نيست!!بعده يكم منومن كردن! گفت ببخشين ماريسا خانوم بيام توراه رو ي چيزي بگم زود ميرم!تعارف سکس داستان زدم اومد تو!شمارشو

بم داد گفت خيلي ازتون خوشم مياد!بش خنديدم!گفت ایران سکس ايول مرسي

جبران ميكنم وتندي رفت بيرون! حدود 1ماه باهم حرف زديمو اس ميداديم!پسر خيلي خوبي بود!!تو اين يه ماه باهم راحت شده بوديم!ي شب حالش بد بود پشت تلفن گفت خيلي دوس دارم حست كنم!يه حرفايي زد ك خودمم مشتاق شدم! قرار شد يه روز برم خونشون ورفتم!خونشون خيلي بزرگ بود! صاف رفتيم تو اتاقش!رفت واسم شربت بياره ك من مانتو شالمو درآوردم!پيش هم نشسيمو شربتو خورديم!برگشت بم گفت ماريسا..خيلي دوست دارم و دسشو گذاشت رو گردنمو خوبوندم!كناره هم خابيده بوديمو لبايه همو ميخورديم!پاهامون يكي درميون لايه هم بود!زانوشو ب كسم فشارميدادم اونم كيرشو ب زانو من!!اومدرومو لباسامو در آوردو شلوارمم درآورد!هيچي تنم نبود!منم اونو لخت كردم! عجب كيري داشت!سيخ بود يكم ترسيم!رو هم خابيديمو شروع كرد بخوردن گردنم!خيلي بگردنمو سينه هام حساسم!انقد خورد ك داشتم ب ارضاميشدم!بايه دساش يه سينه هامو ميماليد،بادهنش سينه مو ميمكيد ومحكم فشارميداد!همه جايه بدنمو ليس زد تا رسيد بكسم! يكم كسمو خورد!كسم خيس بود بم گفت چقد تلخه!خنديدم!!اومد رو سينه هام نشست وكيرشو گذاشت جلو دهنم،گفت نگاش كن چقد نازه؟بادسام تخماشو ميمالوندم اونم دسشو توموهام كرده بود!داشت حال ميكرد كيرشو گذاشت رو لبامو يكم مالوند ب لبام!زبونمو زدم ب كيرش يه آه كشيد!شروع كردم ب ليسيدنش!بد همشو كردم تودهنمو واسش ساك زدم!خيلي حال كرده بود!وحشي شد و سرمو گرفتو تو دهنم تلمبه زد!!!بد تندي درآوردشو بم گفت 4زانو بزنم ،اولش ترسيدم بش گفتم جون ماميت يواش باشه؟اونم گفت باشه!تفشو زدب سوراخ كونم،وكيرشو گذاشت دمه سوراخ كونم يكم فشار داد!آآآخ كردم سرش رفت تو كيرم داشتم ميمردم انقد درد داشت!بم گفت دربيارمش؟هيجي نگفتم!!!دوست داشتم بكنه! آروم كيرشو ميكرد توكونم زياد درد نداشت!!ولي يه دفعه كشيد بيرون كيرشو!آخ واوخم بلند شد!بد شروع كرد ب تلمبه زدن!انقد تلمبه زد تا اينكه خوشم اومد!وداشتم لذت ميبردم! آه وناله ميكردم واسش ك جون بگيره!بد يه مدت گفت آبم داره مياد ك بش گفتم بريزه تو كونم!كمرمو محكم گرفته بودو شالاپ شلوپ كونو كيرش حال بم ميداد!تا اينكه يه دفعه احساس كردم آب گرمش تو كونم رفت!من بهمون حالت بودم!نميتونسم تكون بخورم اومد زيرمو سينه هايه آويزونمو مك زد!ازم تشكر كرد!!و كونمو ميمالوند!يكم بهتر شدم! ك دوباره كيرشو مالوند ب كسم! كسم ك خيس بود!انقد مالوند ك ارضاشدمو همه ي آبمو ليسيد!بم گفت تاحالا آب دخترارو نخوردم فقط ماله تو رو!زياد واسم مهم نبود!حدود يه ساله ك باهم دوستيم!پسر بدي شده،ولي ب من احترام ميذاره! واسش دختر جورميكنمو از كس باشون حال ميكنه!الان يه بي اف دارم!ك دنيارو باش عوض نميكنم!چون با ميلاد حال ميكنم ازش سكس نميخام!اونم خيلي باشخصيته!!يه بار بش نگينا:-D!!!

Date: December 20, 2019
فیلم سوپر خارجی آويزونمو اتاقشرفت احترام ارضاشدمو ارضاميشدمبايه اومدوداشتم باداداشم بازكردمديدم باشخصيتهيه باشهاونم باشهتفشو ببخشين بخوردن بدنازنگاهاش بگردنمو بگرديمولي بگيرهبد بودانقد بودداشت بودزانوشو بودمنميتونسم بودوحشي بوديمو بوديمي بيكاريم پسرارو پسرخوشگل تاحالا تارفتم تخماشو ترسيدم ترسيمرو تلخهخنديدماومد توخونه تودهنمو توشمارشو توكونم توموهام جورميكنمو حرفايي حساسمانقد خابيده خابيديمو خنديدمگفت خوبوندمكناره خوردكسم خورديمبرگشت خونشون خونشونواسم خونمونو دادآآآخ داداشم داداشمه داشتبم داشتسيخ دانشجو دانشجوهباباو دخترارو درآوردشو درآوردمپيش درآوردهيچي دربيارمشهيجي درخونمون درميون درهاون دنيارو دهنمگفت دوباره دوستيمپسر روزياد زدمخيلي زدنانقد سالمهي شاغلنددختريم شدهولي شلوارمم فشارميدادم فشارميدادهمه فهميدم كشيدشروع كونمكمرمو كونموكيرشو كيرشوآخ گردنمخيلي گردنمو لباسامو لبامزبونمو ليسيدبم ليسيدنشبد ماريسا ماريساخيلي مالوند مامانمم مناومدرومو ميادبش ميبردم ميخورديمپاهامون ميخوندميكي ميدادتا ميداديمپسر ميدونست ميديدمش ميذاره ميرمتعارف ميكرد»يه ميكردم ميكشيدمچندباري ميكنهالان ميلاده ميمالوندم ميمالونديكم ميماليدبادهنش ميمردم ميمكيد نازهبادسام نبودحدود نبوددختري نبودمنم نخوردم نداشتولي نشسيمو نگفتمدوست نميخاماونم نميرفت نميكنمچون نيستبعده همسايه ورفتمخونشون وكيرشو

One thought on “همسایه عاشق کس دادن

  1. S.o.s:
    سلام .آلتم بیست سانتی کلفت و دیر انزال در حد دو ساعت.در سکس حرفه ای و خلاق .ساکن تهران هستم خانم های بیوه و مجرد جهت ماساژ مخصوص و سفارشی.جهت رزرو و هماهنگی پیامک بدین‌یا تماس بگیرین البته با خوندن صیغه که مشکلی پیش نیاد.با تشکر
    هادی ۰۹۹۱۰۰۲۶۸۸۳
    این شماره وات ساپ هم داره.

Leave a Reply

Your email address will not be published.