وقتی که کونم افتتاح شد به بدترین شکل

0 views
0%

سلام اسم من بهنام هست 34 ساله از شیراز همه میگن کون خوش تراشی داری داستانی که میخوام بنویسم مال شیش سال پیش هست تو سایت آگهی گزاشتم کسی نیست با هم باشیم سکس کنیم شماره ام گزاشتم نوشتم از شیراز خیلی ها پیام دادن و بعد منصرف شدن اما یه تهرانی به نام رضا خیلی مصمم بود تا یک سال با هم سکس تل و سکس چت میکردیم یک بار گفت جور کن تا حضوری حال کنیم من اولش مردد بود بعد از چند بار قرار و نرفتن برای بار چهارم دلم زدم چهار راه زندان باهاش قرار گزاشتم سوار ماشینش شدم دل تو دلم نبود اول رفتیم کاندوم خرید بعد یه اسپری هم داشت رفتیم خونه خالی من عجله داشتم زودتر سکس کنیم بعد اومد موی کونم زد و گفت اوففف گفت برو اتاق منتظر باش بعد اومد کاندوم زد منم دمر خوابیده بود فکر کرد کون من گشاده کرم زد لای کون کیرش هم کرمی کرد هل داد بره توش من دادم رفت هوا منم که بار اولم بود نمیدونستم چه خبره گفتم حالت سگی شو منم اطاعت کردم بعد دوباره چرب کرد لا کونم اما بازم نرفت قنبل کردن نشونم داد من قبل کردم به سختی سرش رفت تو وقتی سرش حس میکردم خیلی حال میداد چند بار این کار کرد یه اسپری بی حسی هم داشت هی میزد به کمرم و کونم تا درد حس نکنم من نمیدونستم این بی حسی هست بعد از چند بار یهو دیدم گفت همش رفت تو درد داشتم گفت صبر کن عادت میکنی و باز بی حسی زد راستم میگفت بعد همینطور که نگه داشته بود میگفت تا دسته رفت توش من یه لحظه پشیمون شدم میخواستم برم که منو گرفت محکم گفت دیگه کونی شدی بری یا بمونی فایده نداره بمون لذتتو ببر بعد گفت حیف این کون نیست کیر نره توش بچگیت چی بودی کون خودت حروم کردی با ندانت پشیمون نیستی قبلا ندادی بعد یواش یواش شروع کرد به طلمبه زدن و تند کرد تلنبه زدنش و کیرم میمالید کم کم داشتم لذت میبردم بعد کیرش در آورد گفت حیفه کاندوم بزنم برای این کون دست نخورده بعد کرد توش ادامه داد بعد نشستم رو پاش بعد گفت بالیشت بزار زیر شکمت تا بکنم توش من قبول نکردم بعد ساک زدم بعد گفت مثل اون عکسی که برایم ارسال میکردی بخواب یعنی یه بر منم به یه بر خوابیدم کیرش که کرد تو کونم یهو مثل کشتی گیرا منو گرفت دمر خوابوند در حالی که کیرش تو کونم بود خیلی درد گرفت همینطو طلمبه میزد گفت آبم کجا بریزم من گفتم هر جا میخوای بریز تو کونم نریز اونم قبول کرد دو تا سیلی محکم به کنم زد ادامه داد خیلی داشت تندتر تلمبه میزد و محکم بهم چسبید بود بعد یهو احساس داغی کردم نامرد ریخت توش بعد ولو شد رو من بعد بلند دیدم کیرش خونیه خیلی ترسیدم بعد اومد با پارچه کونم تمیز کرد و یه کمی کونم ماساژ داد بعد گفت بهت نمیاد چنین کونی داشته باشی بعد کیرش گزاشت لای کونم با موبایلش عکس گرفت و نشونم داد که مطمعن باشم فقط از کونم گرفته بعد منو سوار ماشینش کرد رسوند و من پول نخواسته بودم اما خودش به زور چهل هزار تومن به داد و گفت حقته و منو رسوند و خودش رفت تا دو روز کون درد داشتم و به زور دستشویی میکرد این تنها سکس من بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.