پدرام دوجنسه و فرانکی

0 views
0%

سلام دوستان این داستان حدود هفت و هشت ماه قبل اتفاق افتاد می خوام تعریف کنم امیدوارم خوشتون بیاد قبل ازهرچیزاسم من ادریسه و بچه ها دوستام فرانکی صدام لی کنند من به دلیل موقیت شغمیل برا خودم یه خونه مجردی داشتم اون روزها حوصله ام سر رفته بود و بالوتور گفتم یه دوری برم بیرون نزدیکای پن بعدظهربود به سی وسه پل رفتیم با موتور تو پارک پرسه می زدیم که چشم به دو تا هلو خوشگل دوجنسه افتادم با خودم گفتم یه کون درست حسابی افتادی ادی خلاصه اهارو تعقیب کردم هی نازافاده می کردند یکشون پدرام بود اواون یکی اشکان با هزاربدبختی شماره پدرام گرفتم و رفتم اون شب خلاصه پیام داد با هم قرار گذاشتیم بریم استخرخصوصی و فرداش رفتم که پدرام کون قشنگ چه تیکه شده بود و بانازعشوه دخترانش کیرمو شق کرده بود با هم رفتیم داخل استخر خصوصی وای خدای من شهوت چشامو کورکرده بود کیرم داشت شرتمو پاره می کرد پدرام لباساشو عوص کرد و رفت اماده شد بدنش یه تارمو نداشت داخل سوناشدم بخار همه جاگرفتم بود چشا پدرام خمارشده بود با دست نرمش ارام کیرمو گرفت و دنبال خودش کشید دو زانو نشست کیرمو می مالید انگار بستنی لیس میزد با چی طعمی میخورد دستامو بردم و با سینه هاش بازی کردم چه حالی میداد تو استخرخصوصی اهوی خوشگلی بنام پدرام تو چنگم بود بلندش کردم و چهار زانو نشست کیرم لای پاش گذاشتم وای چه حسی بود کونش ادمو ازخود بخود می کرد ارام سرکیرمو فشار دادم پدرام یه اه شهوتی سر داد که باعث تحریکم شد تا ته فرو کردم و نرم واسش تلمبه میزدم پدرام چه حالی می کرد و اخ واخ اوخ می کرد می گفت ادی بیشتر کیرسفیدتو میخوام بکن توش بکن بکن اه اوخ من زن توم درسته پسرم و گی دوبی جراحی می کنم اخ بکن بکن من فشار تلمبه زدنمو بیشترمیکردم تا خسته شدم کیرم دراوردم و پدرام بغلش کرد گفتم واسم ساک بزنه لا مصب ماهرانه کیرمو میخورد عین فیلما پورنو کیرمو نوک زبون میزد چشاشو خمار می کرد میخورد بهش گفتم بسه که وقتشه باید جرت بدم بلندشد باعشوه ناز ضربدری راه رفت دستامو حلقه کردم کمرشو گرفتم وکیرمو بردم لای پاش گذاشتم گفت دیرم شده البته ناز می کرد سینه های دوجنسه شو با دست فشار دادم کیرمو تا ته تو کونش فرو کرد به نفس نفس افتاده بود حال میکرد تلمبه ها مو بیشتر میکردم داشتم می شدم کیرمو دراودم گفتم بخور خیلی قشنگ میخوردا انگارچنگ تو دلم می زدند حس قشنگی بود ابم داشت میمود درازش کردم اب کیرم رو سینه دوجنسش ریختم وبلندش کردم چند بوس از لباش کردم لباسامو پوشیدم و از استخر زدیم بیرون چون واقعی بود بلدنبودم تخیلی بنویسم با تشکر فحش ندین نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.