دانلود

پسرم بخورشون که این سایز کم گیر میاد

0 views
0%

هستم.تا یک ماه پیش از فیلم سکسی ترس عواقب خیانت حتی بهش فکر

هم نمیکردم.تا اینکه یک شب جمعه اردیبهشت ماه از درد دندان تا صبح راه سکسی رفتم و تا تونستم مسکن خوردم

ولی شاه کس فایده نداشت.اول صبح شنبه برای رفتن به دندانپزشکی اماده

شدم.غیر از من چند مراجع دیگر کونی هم حضور داشتن که یکیشون یه آقای جون و خوش قیافه بود.هر از گاهی

چشم جنده تو چشم میشدیم تا اینکه همزمان صدامون زدن چون

اونجا چند متخصص بیمار هارو ویزیت پستون میکردن.هر دو برای کشیدن دندان امده بودیم و به گفته دکتر دندان های محکمی

داشتیم طوری کوس که وقت کشیدن دندان هر دو به هم

نگاه میکردیم و اخ و اوخمون هوا بود.با توضیح طریقه اشناییمون سرتونو درد نمیارم.فقط بگم با هم بیرون اومدیم و رضا شمارشو سکس داستان به من دادو

شماره همراه منو گرفت.بعد از ظهر هم زنگ ایران سکس زد و

گفت میخوام ببینمت.من از پیشنهادش استقبال کردم چون واقعا مجذوبش شده بودم.خواست برم محل کارش.با اینکه میدونستم اگه برم کارگاهش سند دادنمو امضا میکنم قبول کردم اگه بگم دوست نداشتم باهاش سکس کنم دروغ گفتم.اومد دنبالم و رفتم سر کوچه کارگاه. هنوز بابش تو کارگاه بود .با ماشین چند دقیقه ای همون اطراف گشت زدیم تا باباش رفت.کارگاه خفن بود.از پله ها رفتیم بالا.طبقه بالا مکانی بود با حداقل امکانات برای استراحتشون.روی تخت نشستیم.اول شروع کرد به صحبت ازهوا و کارو….وقتی دید حوصله منو با حرفاش داره سر میبره .چسبید به من و لبشو اروم گذاشت روی لبم.با چشاش زل زده بود تو چشام و لبامو میمکید.من هم دست بردم لای موهاش و لباشو محکم تر خوردم.دراز ش کردم رو تخت و در حالی که به ارنج دست چپم تکیه کرده بودم لباشو خوردم.سعی کردم کمربندشو باز کنم ولی نتونستم .خودش باز کرد من زیپشو پایین کشیدم و شلوارشو در اوردم.اونم تاپ منو در اورد سوتین قرمز با شورت لامبادا به همون رنگ تنم بود.با یه جهش منو خوابوند و جین واز پام دراورد.از شهوت زیادشورتم خیس بود.بعد از اینکه دکمه های پیراهنشو باز کردم و در اوردم شورتشو در اوردم.کیربلندو خوش تراشی داشت.شروع کردم به خوردن کیر و تخماش.بعد از چند دقیقه کمر منو گرفت و کشید سمت صورتش وشروع کرد به خوردن کس من.با یه دستش هم با سوراخ کونم بازی میکرد.حسابی دیونم کرده بود.برگشتم نشستم روی کیرش.من عاشق سکس وحشیانه و دردناکم.با یه حرکت کیرش بافشار تا ته رفت تو کسم.دو طرف باسنمو گرفته بود و با شدت تلمبه میزدیم.تمام تنم از عرق خیس بود.کم کم داشتم ارضا میشدم نفسم به شماره افتاده بود .اطراف کیرش از اب من خیس شده بود.وقتی ارضا شدم. هونطور که کیرش تو کسم بودسرمو گذاشت رو سینش و موهامو نوازش کرد.گفتم رضا از کون بکنم گفت نه عزیزم کس به این تنگی و داغی رو ول کنم برم سراغ کونت؟وقتی اصرار منو دید و گفتم من کون دادنو دوست دارم از خدا خواست.من وبرگردوند و نامردی نکرد با یه فشار کیرشو تا ته کرد تو کونم من که فکرشو نمیکردم جیغم در اومد.اون تلمبه میزد من جیغ میزدمو میگفتم رضاغلط کردم در بیار کیرتو جر خوردم.سرمو چرخوند سمت صورتش همونطور که تلمبه میزد لبامو میمکید.جفتمون از عرق خیس خیس بودیم.در اون لحظه عرق تنمون که با بوی ادکلن هامون مخلوط شده بود بیشتر حشریمون میکرد و اصلا احساس بدی نداشتیم.سرشو اورد کنار گوشم و گفت پریسا جون ابمو بریزم تو کونت؟جواب دادم اره عزیزم.به محض اینکه جواب مثبت دادم گرما و جهش ابشو احساس کردم.رضا دراز کشید و سر منو گذاشت رو سینش وشروع کرد از خودش وکارش گفتن.تازه داشتیم با هم اشنا میشدیم.بعد از اون روز بارها سکس داشتیم و هر بار جذابتر و با کیفیت تر از قبل.

Date: August 22, 2019
فیلم سوپر خارجی اردیبهشت استراحتشونروی استقبال اشناییمون افتاده امکانات اوخمون اوردماونم اوردمکیربلندو اومداون اومدیم باسنمو بافشار بالاطبقه ببینمتمن بودبرگشتم بودبعد بودسرمو بودمخواست بودوقتی بودیمدر پیراهنشو پیشنهادش تخماشبعد تونستم جذابتر چرخوند حشریمون خوابوند خواستمن خوردمدراز خوردمسرمو خوردمسعی دادنمو دارمچهره دارموشیطنت داشتشروع داشتیم دراورداز دردناکمبا دنبالم دندانپزشکی رضاغلط رفتکارگاه زیادشورتم سرتونو سلامپریسا شدمغیر شلوارشو شمارشو شورتشو صدامون عزیزمبه کارشبا کارگاه کارگاهش کارووقتی کردگفتم کردمرضا کمربندشو کونتجواب کونتوقتی کیرشمن گرفتبعد گفتماومد گفتنتازه لامبادا متاهلسالمهاز مجذوبش مشخصات موهامو میبارهعاشق میخوام میدونستم میزدمو میزدیمتمام میشدیم میشدیمبعد میکردحسابی میکردنهر میکردیم میگفتم: میمکیدجفتمون میمکیدمن نامردی نتونستم نداشتاول نداشتم نداشتیمسرشو نشستیماول نمیارمفقط نمیکردم نمیکردمتا هستمتا همزمان همونطور هونطور وبرگردوند وحشیانه یکیشون

Leave a Reply

Your email address will not be published.