چطوری کاکولد شدم ۱

0 بازدید
0%

روزی که با امیر کاملا جفت جور شدم رو یادم نمی آید اما تو محل ما اون جنم و جربزه زیادی داشت پدرش که تصادف میکنه میمیره از 12 سالگی از اول مادرش و برادر کوچکش رو سرپرستی میکرد با این حال با خانواده ما که کمی اوضاع مالى خوبی داشتیم باهم بودیم هم بازی و همکلاسی و رفیق جرق اما متفاوت من کمی کوتاهتر و تقریبا بچه درس خون و اندام معمولی و شاید ضعیف اما امیر ورزشی و بلند قد کمی سبزه کار میکرد و مادرم هم هوای اونارو داشت ما 4 نفر بودیم خواهر بزرگم که 2 تا بچه داشت و من یعنی فرید تنها پسر خونه بودم خیلی خاطراتی از باهم بودن داشتیم ما با امیراینا خونه یکی بودیم و 2 خانواده با هم بیرون و مسافرت میرفتیم تو یه گشت بیرون شهر تو فشم باهم تو استخر یه باغ شنا میکردیم که کسی نبود و شوخی و بازی یادمه بزور سرمو زیرآب میکرد زورش زیاد بود کلی دست پا زدم یه بار هم دستم به یه چیز خرکی خورد زیر آب بود من 15 سالم بود کیرم دودول بود ولی دستم که به اون دسته خر خورد گفتم صبر کن این چی بود امیر امیر چی چی بود فرید با خنده و تعجب این کیره امیر یا دسته خره امیر قرمز و خجالتی و با خنده شیطنت من که خر باشم کیرم میشه این دیگه باهم کلی خندیدیم دفعه بعد که در مورد سکس حرف زدیم 17 سالمون بود من دوست دخترم اسمش طناز بود مال امیر شیما بود خیلی ندار بودیم برای خونه خالی 4 تایی باهم قرار داشتیم من از اندام طناز تعریف میکردم خیلی دوست داشت گوش بده و منم عاشق گفتنش بودم یه بار یادمه کهد خودمون 2 تا داشتیم فیلم سکسی گنگ بنگ سیلویا سینت میدیدیم کیر راست شده امیر از شلوارک به او گشادی معلوم بود کلی مسخره بازی سرش درآوردیم اما باهم لخت شدیم ببینیم مال کی باحالتره یه دفعه باهم کشیدیم پایین خیلی جالب و قابل پیش بینی بود فرید با لبخند مسخره و مضحک وای آبروم رفت امیر هه هه هه دیدی حالا فرید ناراحت شدی هی بیخیال شو مثل دخترا نباش بابا طبیعیه جثه تو ریزتره و ظریف تری خوب فرید در مقابل تو من اصلا مرد نیستم امیر نه دیگه چرت نگو بیا بابا بیا امیربغلم کرد و حس یه پناه گاه رو بهم داد مثل دعواهای مدرسه که جور منو میکشید تو بغلش حسی داشتم اولین بار که عجیب بود دول در برابر اون باید بگم دودول من به کیر اون خورده بود خوابیده بود جو سکسی و سکوت شرمندگی را زیادتر کرد رفته رفته دست هام که بینمون گیر بود رو پایین آوردم و نفسام تند شد به محض لمس سر کیر امیر نفسم رو یکباره حبس کردم و امیر دستاشو که دورم حلقه بوود راپایین آورد تا کمرم و نفسم رو که خواستم بیرون بدم گفتم فرید جوووون امیر چه کیر کلفت و داغی داری من از اول این حس رو داشتم رو تو روم نمیشد بهت بگم بخدا امیر جون واقعا میخام کنارم باشی و از همیشه نزدیکتر بهم باشی مثل اون شبی که رو پشت بوم خوابیدیم از پشت بغلم کردی یادته بگو یادته امیر ممممممم منم همین طور حس عشق و دوست داشتن دارم بهت دوستت دارم فرید جووون پشت بوم هم آره یادمه ولی ته اش رو نمیگم امیر سرخ شده بود و سرش بین مون پایین بود فرید آخی جونم منم دوست دارم حالا بگو تهش چی بود جون من بگو منم مطمئن بودم چیز سکسی بوده که اول نگفته امیر نرم و گرم بود جامون و بغلت کرده بودم خیلی چسبیدم و تو تا جابجا بشی کیرم کمی راست شدت وسط کون ت جا خوش کرد زود خوابیدی و من خوابم نبرد و طوری که نفهمی جق زدم و ریختم رو دستمالی که رو کونت گذاشته بودم و جمعش کردم سریع خیلی بعدش خجالت کشیدم من که کلی شهوتی شدم یه لحظه با کلمه کیرم و جق سرم روبروش گرفتم و اون کمی بلندتر بود و با حسرت و عشق گفتم فرید واااااای جووووووون یه باره امیر بی اختیار لب گرفت ازم با فشار دستاش رو کونم و اونجا اول روباز شدن بود دیگه فیلم سوپر میگرفتیم همش مدل های بی غیرتی و بایسکشوال میگرفتیم من عاشق این مدلها شده بودم قفل میشدم رو این تیپ فیلمها میمردم از شدت شهوتی که اینجوری تو وجودم رفته بود وقتی ار کون کپل دوست دخترم موقع عشق و حال میگفتم در حالیکه امیرم با لباس خونه میدید طناز رو که داره قهوه درست میکنه لذتی وصف نشدنی بود اوایل که در نبود دخترا یا وقتی پارتی 4 نفره تموم میشد براش میگفتم کم کم صدای امیر درمیومد یه بار امیر دستمو گرفته بود رو مبل راحتی داشتم از طنازم میگفتم آروم دستمو کشوند رو کیرش یه جووووون کشیده گفت جلوی جلوی صورتش بودم که آروم گفت امیر میشه بمالی کیرمو و از کون طناز جونت بگی و تعریف کنی فرید جوووون چرا نمیشه شلوارکشو کشید پایین یه باطوم سیاه افتاد بیرون بی اختیار گفتم فرید کون طنازم وقتی خیس میشه و میزنم روش میلرزه امیررر کونش رو دیدی وای کیرش متورم شده بود خیلی کلفت و باحال بود و داغ امیر آره عزیزم دیدم کون طناز تو رو جووووون بگو ببینم دیگه چی فرید امیر جوووون کون بزرگ سفید شو که بغل میکنم میدونی یاد چی می افتم امیر که حالا دیگه هار و حشری شده بود و کیرش سنگ بود گفت امیر بگو فرید جوووووووون عاشق گفتن و تعریفای سکسی تو هستم من با لذتی عجیب و اضطرابی که از گفتنش داشتم لرزیدم بخودم و گفتم یکباره همه چیزو بگم بهش فرید کیر کلفتت رو یادم میاد امیییییییر کیرت رو وقتی لای کون دوست دخترم میره میخام امیر جووووون فریدم کیرم تو کون دوست دخترت جوووون میگام طنازتو صورتشو جلو صورتم گرفت و بوسید از لبم و گفت امیر کیرم لای جفتتون جیگرم آخ آخ واقعا اینو میخواستی این همه وقت و نمیگفتی به من فرید خوشگله می خوامت همون لحظه سرمو با فشار کشید پایین جلوی کیرش من از نزدیک نزدیک سر متورم کیرشو میدیدم میخواست چکار کنم براش آه میکشید و دستاش رو سر م بود من که تا به حال دهنم به کیری نخورده بودم یاد مردهای کاکولد فیلمهای کسکشی و زنجندگی افتادم کیرشو که گرفته بودم با دستم با فشار امیر و رغبت خود من قبل از اینکه بخوام کار دیگه ای بکنم کردم توی دهنم مزه عجیبی بود عطش سکسی ته وجودم زبونه میکشیدو ترس و حس راضی کردن امیر در من به اوج رسید و نمیدونستم اینهمه کونی بازی رو چطور پوشونده بودم با کسی هبچوقت نبودم اما با امیر چرا با اون همه چی خوب بود سرشو تا یک س وم تو دهنم کرده بودم تا بیام بلیسم دیگه زانو زده بودم جلوش اونم ایستاده صورت و دهنمو میدید تا چشام بهش افتاد کشید بالا منو و نگام کرد لب شهوتی ازم گرفت و گفت امیر بدت که نیومد نه من همه خاطرات با اون بودن رو مرور کردم و فهمیدم این حس سکسی رو دارم واقعا فرید نه نه امیر جون فقط یه جوری سکسی شدم که عجیبه برام راضی کردنت مثل اوج سکسه برام فکر میکنم چه خودم و چه طنازم یا در آینده زنم با تو سه تایی سکس کامل داریم جوووووون امیرم امیر جوووون چی بگم چی کار کنم دوست داری بگو فرید نه امیرم نه تو بگی لذت میبرم میدونم چی میخواهی ولی بگو تا حس منو بینهایت کنی بگوووو امیر جووووون بگم فریدم عشقم عزیزم کیرم لای اندام تو و دوست دخترت کیرم تو کون طناز بره وقتی داری کیرمو میلیسی کس و کون طناز رو برام آماده کن فرید جووووون آرررره بگوووووو جووووون امیر خوبه میخواهی بری پایین جلو کیرم من که بی حال و مست بودم شل شدم رفتم پایین تا ببام کیرشو دست بگیرم گذاشت تو دهنم و تا شروع به لیسیدن کردم کرد تو حلقم عق زدم و امیر کشید بیرون کیر کلفتشو نگاش کردم به علامت تایید دو بار و سه بار دهنمو سفت سفت گایید مدام از کس و کون طنازم میگفت و فش هایی میداد که حال میکردم کیرم شق شق نمیشد شل بود و کم کم آبی ازش میریخت حس ناشناخته ی من آشکار بود تو این فکر بودم که با اون دستای زورمندش یه تابی به من داد که چرخیدم دمیر افتادم رو مبل روبرو بی حرکت موندم عملا شلوارکم پایین بود و بخاطر اینکه دست به کیرم بودم با یه حرکت اون کلا لخت و عور شدم و کیر گرم و خیس و وحشی اونو لای پام احساس کردم زیر خایه م میکشید سر کیرشو و از زیر میدیدم سرشو به نزدیک زیر کیرم میرسید کیرم کوچکتر شده بود و نبض اون باطوم کبود رو زیر کیرم حس کردم میکشید عقب تا دم چاک کون و سوراخ کونم که میرسید من نفس عمیق میکشیدم و میلرزیدم آبم شل شل سرازیر بود امیر خوبه عزیزم فرید ادامه بده کشتی منو لامسب یه دفعه دست انداخت از زیر به کیرم چند بار زد با دستش آبم سرازیر بود میترسیدم کامل آبم بیاد اما امیر سریع آب لزج کیرمنو جمع کرد در گوشم گفت امیر میدونی اگه با آب کیر تو کیرم لیز لیز بشه دیگه بدنت و کونت بیشتر حال میکنه و به منم حال زیادی میده بگامت فرید جوووون آبی که از کیرت تو کون طناز جونت رفته بهتر میتونه کون خودتو باز کنه فرید وا ی ی ی لامسب نکن نگوووو اینجوری اینجوری میمیرم جوووون وقتی کیرش به آب کیرم آغشته بود دوباره گذاشت لاپام یه بار با ضرب محکم کیرشو زد زیر خایم که دلم غش رفت از بس با حال بود کشید دوباره سرکلفت زیرم و برد گذاشت لب کونم کمی بازیش داد سر کیرش نشست وسط سوراخم کلفتر به نظرم اومد کیرش کمی زور داد جلو منم ترسیدم جلو تر رفتم فرید آی آخ درد داره امیرررر وای امیر نترس شل کن خودتو جوووون چه تنگه ممممم مال منه دیگه آره فرید آره ادامه دارد نوشته فرید

Date: May 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.