دانلود

چه کس و کونی میلرزونه

0 views
0%

شب که خیلی حوصلم سر فیلم سکسی رفته بود به یه شماره الکی

اس دادم البته همچینم الکی نبود؛یه قسمتیش شماره دوستم بود بقیشم شماره بابام!!هیچی دیگه سکسی طرفم جواب داد؛ظاهرا اسمش شاهین بودهرازگاهی

بهش شاه کس اس میدادم ولی فقط بعضی وقتا جواب میداد؛تا اینکه

یه سال بعدش یه شب خونه کونی خالم بودم بهش اس دادم؛اون همش فکر میکرد من میشناسمش و سرکاریه بخاطر همین

گفت جنده خب اگه راس میگی زنگ بزن صداتو بشنوم؛منم گفتم

خب باشه زنگ بزن(من معمولا عادت پستون ندارم به پسرا زنگ بزنم)خلاصه زنگ زد و از ساعت یک شب تا پنج

و نیم کوس صبح صحبت کردیم؛ظاهرا تو مخابرات کار میکردو اونشب

شیفت بودمیگفت چهل سالشه ولی راستش باور نمیکردم؛اخه اصلا به صداش نمیومد؛فکر میکردم بیست و هفت یا هشت سالشهدیگه حسابی بهم عادت سکس داستان کرده بودیم و

روزی چندساعت باهم صحبت میکردیم؛دو ماه گذشت تا ایران سکس اینکه قرار

شد همدیگه رو ببینیم؛یه روز دانشگاه بودم ولی حوصله کلاس رفتنو نداشتم؛به شاهین زنگ زدم گفت همون اطرافم بیام دنبالت؟منم گفتم بیاخلاصه اومدو دیدم بله؛یه مرد حدودا سی و چند ساله س؛رفتیم یه چرخی زدیمو منو رسوند خونه؛اینم بگم که شاهین تو یه شهر دیگه زندگی میکرد که حدود یک ساعت با ما فاصله داشت ولی بخاطر کارش زیاد میومد اینجاگذشت و ما چندبار دیگه هم همدیگه رو دیدیم ولی هنوز حتی دست همدیگه رو هم نگرفته بودیمتا اینکه یه شب که من قرار بود برم دکتر با دوستم رفته بودیم؛برگشتنی زنگ زدم به شاهین گفت میام دنبالت؛دیگه دوستم هم باهامون اومد؛بعد من که خیلی گشنم شده بود گفتم یه چیزی بگیر بخوریم؛وقتی تو ماشین منتظر بودیم غذا حاضر شه ببریم,دوستم از ماشین پیاده شد با موبایلش صحبت کنه من و شاهین هم داشتیم صحبت میکردیم که متوجه شدم هر حرفی میزنم شاهین میخنده و با یه حالت عصبی به سرم دست میکشه؛تعجب کردم ولی بروی خودم نیاوردم؛شامو که خوردیم ما رو رسوند خونه دوستم و رفتشبش داشتیم باهم صحبت میکردیم؛گفت ساناز بیا فردا هم ببینیم همدیگه رو؛گفتم باشه کجا؟گفت دفتر!گفتم باشه؛ساعت هفت و نیم بیا دنبالم چون ظهر نوبت آرایشگاه داشتمخلاصه صبح اومد دنبالم و رفتیم دفتر!فکر میکردم دفترش حداقل منشی و آبدارچی داشته باشه(یادم رفته بود شاهین چون فکر میکرد من میشناسمش درمورد کارش بهم دروغ گفته بود,وقتی رفتم دفترش کارشو میدونستم ولی فکرشم نمیکردم که هیچکس اونجا نباشه)وقتی رفتیم بالا کلید انداخت درو باز کرد و من رفتم تو؛هم تعجب کرده بودم هم یه کم ترسیده بودم ولی گفتم شاهین اهل این برنامه ها نیستخلاصه رفتم تو و نشستم رو روبروی میزش خودشم رفت پشت میزو یه کم با کامپیوتر ور رفتهمینطور که با کامپیوتر مشغول بود گفت راحت باش شالتو درآر گفتم خوبه همینجوری راحتم اونم هیچی نگفت پاشد رفت آشپزخونه منم گفتم پاشم یه نگاهی بندازم؛همه جا شلوغ و بهم ریخته بود؛داشتم برمیگشتم که بشینم که تو اتاق کناری که درش باز بود یه تخت دیدم!یه لحظه قلبم وایساد؛رفتم نشستم سرجامشاهین هم کنارم شالمو کشید گذاشت کنار و گفت حالا بهتر شد؛بعداومد کنارم نشست رو صندلی پاهاشو دراز کرد؛داشتیم صحبت میکردیم که یهو دستمو کشید برد تو اون یکی اتاق دراز کشید رو تخت و گفت من خیلی خستم برام لالایی میخونی؟دستامو تو دستاش گرفته بود و صاف تو چشام نگاه میکرد؛هیچی نگفتملباشو گذاشت رو لبام؛هیچکدوممون حرکتی نکردیم؛چند لحظه بعد من آروم لبامو تکون دادم و شروع کردیم به خوردن لبای همدیگه؛سرشو آورده بود بالا منم خم شده بودم رو صورتش؛یهو منو کشید زیر و اومد روم و همینطور که لبامو میخورد دکمه های مانتو مو باز میکرد مانتومو که درآورد شروع کرد به خوردن گردن و پشت گوشام و با دستاش سینه هامو میمالید؛ تاپمو و بعدشم سوتینمو درآورد و رفت سراغ سینه هام؛راستش تا اونروز با کسی سکس نداشتم بخاطر همین خیلی لذت میبردمشاهین همینطور داشت میرفت پایین و من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنمدستشو برد سمت شلوارم که درش بیاره که دستشو گرفتم؛با یه حالت جدی نگام کرد و گفت کاری ندارم برام جالب بود اخه شاهینی که من می شناختم اصلا جدی نبود؛همش شوخی میکرد و میخندید؛نتونستم مقاومت کنم دستمو برداشتم و چشامو بستم شورت و شلوارمو درآورد؛خودشم سریع لخت شد و اومد روم؛کیرشو لای پام حس میکردم؛ باز شروع کردیم به خوردن لبای همدیگهکم کم رفت پایین تا رسید به کسم زبونشو گذاشت زیرش محکم کشید بالا با زبونش میکرد تو کسم نوک دماغش میخورد به چوچولم؛یه دفعه زبونشو پهن کرد و رو چوچولمو فشار داد..دیگه نفسم درنمیومد اومد بالا و بغلم کرد..چندلحظه همینطور بغلش بودم آروم دستمو بردم سمت کیرش و گرفتمش تو دستم و شروع کردم به مالیدنش بعد بلند شدم و شروع کردم به ساک زدن؛نمیدونستم چطور اینکارو کنم که لذت ببره فقط میدونستم که دندونام نباید بهش بخوره؛همینطور که میخوردم هرجا که بیشتر آه میکشید همونجا رو محکمتر میخوردم و میمکیدمچند دقیقه که این کارو کردم منو خوابوند و پاهامو گذاشت رو شونه هاش و کیرشو گذاشت رو کسم؛محکم میمالیدش به کسم و آه میکشید بعد منو برگردوند و کیرشو با آب کسم خیس کرد و گذاشت رو سوراخ کونم و فشارش داد که جیغم رفت هواچند لحظه صبر کرد تا عادت کنم و همینطور با کسم ور میرفت و انگشتشو میکرد توش بعد آروم بقیه کیرشو فرستاد تو کونم؛خیلی درد میکشیدم..دردش فقط تو کونم نبود همه جای بدنم احساسش میکردمکم کم شروع کرد به تلنبه زدن و بعد سرعتشو بیشتر کردسروصدای جفتمون دراومده بود؛دیگه داشتم لذت میبردم؛درد هم داشتم شاهین سرشو آورده بود کنار گوشمو همینطور که تلنبه میزد در گوشم میگفت بهت گفته بودم پوستتو میکنمده دقیقه بعد من ارضا شدم؛شاهین هم سرعتشو بیشتر کرد و بعد کیرشو کشید بیرون و آبشو رو کمرم خالی کردبعداز اون بازم باهم سکس داشتیم ولی هیچکدومش مثل بار اول نشد…

Date: December 10, 2019
فیلم سوپر خارجی آبدارچی آرایشگاه آشپزخونه احساسش اطرافم انداخت انگشتشو اومد؛بعد اونروز اینجاگذشت اینکارو بابامهیچی باشه؛ساعت باشهیادم باهامون ببخشیدحدود ببُریم ببینیم ببینیم؛یه بخوره؛همینطور بخوریم؛وقتی برداشتم برگردوند برمیگشتم برنامه بزنمخلاصه بشنوم؛منم بله؛یه بندازم؛همه بود؛داشتم بود؛دیگه بودمیگفت بودهرازگاهی بودوقتی بودیم؛برگشتنی بودیمتا بیاخلاصه پاهاشو پاهامو پوستتو ترسیده جفتمون چندبار چندساعت چوچولم؛یه چوچولمو خوابوند خوردیم خونه؛اینم داد؛ظاهرا داددیگه دادم؛اون داشتمخلاصه داشتیم دانشگاه درآورد درآورد؛خودشم دراومده درمورد درنمیومد دفترفکر دفترگفتم دنبالت؛دیگه دنبالتمنم دنبالم دندونام ‫دوستم دیدمیه رفتشبش رفتهمینطور رو؛گفتم روبروی روم؛کیرشو زبونشو زدن؛نمیدونستم س؛رفتیم سالشهدیگه سانازم سرجامشاهین سرعتشو سرکاریه سوتینمو شاهینی شد؛بعداومد شدم؛شاهین شلوارم شلوارمو شناختم صورتش؛یهو فرستاد قسمتیش کامپیوتر کجاگفت کرد؛داشتیم کردبعداز کردچندلحظه کردسروصدای کردیم؛ظاهرا کسم؛محکم کنمدستشو کونم؛خیلی گرفتم؛با گرفتمش لالایی لبام؛هیچکدوممون مالیدنش مانتومو محکم‌تر مخابرات معمولا مقاومت موبایلش میبردم؛درد میبردمشاهین میخنده میخندید؛نتونستم میخورد میخوردم میخونیدستامو میداد؛تا میدادم میدونستم میشناسمش میکرد؛هیچی میکردم میکردم؛ میکردمکم میکردو میکردیم میکردیم؛دو میکردیم؛گفت میکشه؛تعجب میکشید میکشیدمدردش میکنمده میمالید؛ میمالیدش میمکیدمچند مینویسم نباشهوقتی نبود؛همش نبود؛یه نداشتم نداشتم؛به نکردیم؛چند نگرفته نگفتملباشو نمیدونستم نمیکردم نمیکردم؛اخه نمیومد؛فکر نیاوردم؛شامو نیستخلاصه هام؛راستش همچینم همدیگه همدیگه؛سرشو همدیگهکم همونجا همینجوری همینطور هواچند هیچکدومش وایساد؛رفتم

Leave a Reply

Your email address will not be published.