کون پسر خوشگل تو استخر

0 views
0%

سلام کاوه ام ۱۷ سالمه پوستم سبزس و هیکل معمولی دارم این خاطره کون کردن ما واسه مرداد ماهه موقعی که از طرف بسیج بردنمودن استخر یه پسره ۱۶ ساله سفید خوشگل چشم رنگی تو مدرسه ما بود که عضو بسیجم شده بود تازگی همه تو کف کون این پسر بودن تا اینکه ما رفتیم استخر تو استخر همه حواسم بهش بود عینک شنامو میذاشتم میرفتم زیر اب و کونشو دید میزدم این خوشگل پسر شنا بلد نبود و فقط راه میرفت تو کم عمق منم یه اشنایی باهاش داشتمو رفتم جلو و سر صحبتو باز کردم درباره شنا یاد گرفتن که خیلی راحته خلاصه قرار شد بهش شنا یاد بدم به روشای مختلف میمالوندمش حین شنا یاد دادن تا اینکه مثلا به بهونه شوخی کردن و آب دادن از پشت چسبیدم بهش و کیر ۱۵ سانتیمم شقه شق بود و چسبید رو کون خوشکلش همونجوری محکم از پشت چسبیده بودم بهش و کونشو میگاییدم از رو شرت اونم هیچی نمیگفت انقد حشری شدم که لپ کونشو گرفتم تو دستم و فشار دادم بعد ولش کردم وسط اینکارا الکی میخندیدمو میگفتم اگه راس میگی فرار کن تا شک نکنن بقیه بعد اینکه کونشو گرفتم دستمو ولش کردم دیدم هیچی نگفتـ گفتم دانیال بیا بریم جکوزی تو جکوزی هیچکس نبود منم نشستم پیشش و دستمو بلافاصله گزاشتم رو رونش و شروع کردم مالیدن بعد از پشت دستمو بردم تو شورتش کونشو میمالیدم دیگه اونم داغ کرده بود کیرمو دراوردم از شرت دادم دستش و گفتم ببینم چه میکنی اونم کم کم راه افتاد و کیرمو قشنگ میمالید و جق میزد برام گفتم پاشو بریم دسشویی بردمش تو دسشویی و مایوشو کشیدم پایین از پشت سوراخشو لیس زدم وااای چه سوراخ کونی داشت بعد انگشتمو فرو کردم توش و عقب جلو میکردم بعد دوباره یکم لیس زدم سوراخشو و گفتم خم شو تف انداختم رو کیرم گذاشتم رو سوراخش و با فشار زیاد کردم تو کونش یه ای گفت اولش و دیگه صداش درنمیومد بزور عقب جلو میکردم تو کونش چه حالی میداد لامصب تنگ بودا دیگه جا باز کرده بود تند تند میکردم تو کونش که دیگه دیدم آبم داره میاد محکم تا ته فشار دادم توش چسبوندمش به دیوار و آبمو خالی کردم تو کونش بعد دراوردم کیرمو برش گردوندم سمتم یه بوس از لبش کردم گفتم خیلی باحالی گفت چرا ریختی توم گفتم دست خودم نبود ببخشید مایوشو پوشید رفت بیرون منم بعد ۱ دقیقه رفتم بیرون و پریدم تو استخر و تا آخره سانس پیشش بودم و هی دست به کونش میزدم نوشته

Date: April 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.