دانلود

کیر کلفت یراست میره تو کس این جنده خانوم

0 views
0%

یک موسسه خیریه جهت انجام فیلم سکسی سربازی وقتی اونجا رفتم دیدم چند

نفر دیگه هم انجا خدمت میکنن .مسول انجا یه اخوند بود که 70سالیش بود سکسی با ریشهای بلند و سفید که

پیش شاه کس خودت میگفتی یکی از مومنین واقعی زمان حاله.چند ماهی

گذشت تا یک روز توی دفترش کونی تنها بودیم. به من گفت دیشب یه خوابی دیدم گفتم چه خوابی؟گفت خواب دیدم

دارم جنده باهات شوخی میکنم. اشکال نداره باهات شوخی کنم؟ ماهم

گفتیم نه چه اشکالی داره شوخی پستون کن البته ما از همه جا بی خبر بودیم و منظور از شوخیشو نفهمیدیم.

ظهر شد کوس بعد از نماز جماعت که حاج اقا نماز

خوند رفتیم منزل حاج آقا در ضمن منزل حاج آقا دو طبقه بود من راننده بودم و شب طبقه بالا میخوابیدم کلا سکس داستان زتدگی میکردم ما

رفتیم اتاق خودمون اونم رفت خونه خودش لباس ایران سکس عوض کردم

نهار خوردمحاج آقا زنگ زد ما رفتیم پایین گفتم بفرمایید. همونجور که پیشش وایساده بودم کیر ما رو گرفت و میمالید من متعجب نگاهش میکردم یه دفعه کیرمو دراورد وشروع به خوردن کرد یه کم که خورد ول کرد ورفت منم برگشتم تو اتاقم هنوز باورم نمیشد که حاج اقا با این سنو سال اهل این کارا باشه پیش خودم فکر میکردم شاید میخواد بکنتم فردا صبح زنگ زد گفت بیا پایین رفتم پایین دیدم تنهاست رفتم پیشش دوباره کیر منو گرفت و شروع به مالیدن کرد شلوارمو دراورد کیرمو کود تو دهنش وشروع به خوردن کرد نمی دونم چرا هیچی نمی تونستم بگم یه چند دقیقه ای که کیرمو خورد ابم امد بم ریخت توی دهنش تمام ابمو خورد .بعد فهمیدم چند سالی کیرش بلند نمیشه بقیه خدمت ما شده بود اب دادن به حاج آقا برای منم بد نبود کسی کاری به کارم نداشت .به امید روزی که تمام آخوندا رو بکنیم

Date: July 8, 2019

2 thoughts on “کیر کلفت یراست میره تو کس این جنده خانوم

Leave a Reply

Your email address will not be published.